Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Hái Lăng

Chia sẻ: Nguyen Ha | Ngày: | 1 đề thi

0
554
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Hái Lăng

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Hái Lăng

Thời gian tiến đến kỳ thi THPT QG ngày càng gần. Đây là thời điểm nước rút quyết định rất nhiều đến kết quả thi của các bạn! Bản thân chúng ta mỗi người hãy lên cho mình một chiến dịch ôn thi cũng như tìm kiếm những phương pháp học tập cũng như ôn luyện phù hợp với bản thân nhất. Luyện những đề thi thử giống Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Hái Lăng như này cũng là một cách để các bạn có thêm kĩ năng làm bài. Mời các bạn tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Hái Lăng

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN HÓA CÓ ĐÁP ÁN

Trường THPT Hái Lăng, Lần 1

TRƯỜNG THPT HẢI LĂNG

       ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

 

KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2018 

Bài Thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài 50 phút , không kể thời gian phát đề

                                                                           

Họ, tên thí sinh:.....................................................................                               

Số báo danh: ........................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65;

Ag = 108; Ba = 137.

Câu 41: Giá trị pH của các dung dịch axit CH3COOH, HCl, H2SO4 có cùng nồng độ mol/l được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là

A. HCl, CH3COOH, H2SO4.                                   B. H2SO4, HCl, CH3COOH.

C. H2SO4, CH3COOH, HCl.                                   D. CH3COOH, HCl , H2SO4.

Câu 42: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,12.                            B. 4,48.                            C. 3,36.                            D. 2,24.

Câu 43: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

A. HCl.                            B. NaHCO3.                    C. Na2CO3.                      D. H2SO4.

Câu 44: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

A. C2H5OH                                                              B. C6H5NH2

C. CH3COOH                                                         D. H2NCH(CH3)COOH

Câu 45: Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit:

A. MgO.                          B. BaO.                           C. K2O.                           D. Fe2O3.

Câu 46: Dẫn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch chứa hai chất tan gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,00                             B. 0,75                             C. 1,25                             D. 2,00

Câu 47: Cho 38,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4 tác dụng với 2,4 mol HNO3 (dư) trong dung dịch, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch X. Dung dịch X phản ứng với 1400 ml dung dịch NaOH 1M thu được 42,8 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 8,96                             B. 6,72                             C. 11,2                            D. 3,36

Câu 48: Cho dãy các kim loại : Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là

A. Fe                                B. Mg                              C. Cr                                D. Na

Câu 49: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,2                             B. 16,4                             C. 9,6                              D. 8,2

Câu 50: Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

A. H2SO4 (đặc, nguội)     B. KOH                           C. NaOH                         D. H2SO4 (loãng)

 

Để xem câu 51-->69 vui lòng đăng nhập tài khoản và tải miễn phí bộ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Hái Lăng

 

Câu 70: Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

A. Ca                               B. Li                                C. Be                               D. K

Câu 71: Cho các hỗn hợp rắn dạng bột có tỉ lệ số mol trong ngoặc theo thứ tự chất như sau :

(1) Na và Al2O3 (2:1)                                    (2) Cu và FeCl3 (1:3)

(3) Na, Ba và Al2O3 (1:1:2)                           (4) Fe và FeCl3 (2:1)

(5) Al và Na(1:2)                                            (6) K và Ba        (1:1)

Có bao nhiêu hỗn hợp có thể tan hết trong nước dư?

A. 3                                  B. 5                                  C. 6                                  D. 4

Câu 72: Hỗn hợp X gồm một anđehit đơn chức mạch hở và một ankin( phân tử ankin có cùng số nguyên tử H nhưng ít hơn 1 nguyên tử C so với anđehit). Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 2,4 mol CO2 và 1 mol H2O. Nếu cho 1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được khối lượng kết tủa tối đa là:

A. 308,0 gam                                                           B. 230,4 gam

C.   144,0 gam                                                         D. 301,2 gam

Câu 73: Cho a gam CuSO4.5H2O vào 100 ml dung dịch AgNO3 1M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ tới khi khối lượng catot tăng m gam thì dừng điện phân. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 14,0 gam bột Fe thu được dung dịch Y (không chứa ion \( NH_4^ + \) ) và hỗn hợp khí Z gồm 2 khí không màu trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng \(\frac{31}{3}\). Giá trị của m và a lần lượt là

A. 23,6 và 50,0                B. 20,4 và 75,0 .              C. 23,6 và 62,5                D. 20,4 và 87,5

Câu 74: Hòa tan hết 2,72 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Fe, CuS và Cu trong 500 ml dung dịch HNO3 1M, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,07 mol một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Fe. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là

A. 9,83                             B. 9,38                             C. 9,76                            D. 9,72

Câu 75: Hỗn hợp M chứa ba peptit mạch hở Ala-Gly-Lys, Ala-Gly và Lys-Lys-Ala-Gly-Lys. Trong hỗn hợp M nguyên tố oxi chiếm 21,302% về khối lượng. Cho 0,12 mol M tác dụng với dung dịch HCl dư sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp gồm ba muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 70                                B. 69                                C. 68                               D. 72

Câu 76: Để thuỷ phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 2 este đa chức thì cần dùng vừa hết 80ml dung dịch KOH aM. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm các muối của các axit cacboxylic và các ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thì thu được K2CO3, 4,4352 lít CO2 (đktc) và 3,168 gam H2O. Vậy a gần với giá trị nào sau đây nhất ?

A. 1,56                             B. 1,25                             C. 1,63                            D. 1,42

Câu 77: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm Clo và Oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư) hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của Clo trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 56,3%                         B. 54,1%                          C. 76,7%                         D. 50,7%

Câu 78: Cho 36,1 gam hợp chất hữu cơ X (có công thức hóa học C6H9O4Cl) tác dụng với dung dịch NaOH dư khi đun nóng nhẹ sau phản ứng hoàn toàn thu được các sản phẩm gồm: 0,4 mol muối Y; 0,2 mol C2H5OH và x mol NaCl. số nhóm -CH2- trong một phân tử X bằng

A. 3.                                 B. 2                                  C. 5                                 D. 4.

Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp A gồm 0,1mol benzen và hai hiđrocacbon mạch hở, sản phẩm thu được gồm 1,1 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Hỏi 0,1 mol hỗn hợp A có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa bao nhiêu mol Br2 trong nước.

A. 0,1 mol                        B. 0,7 mol                        C. 0,5 mol                       D. 0,3 mol

Câu 80: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được biểu diễn theo hình vẽ: 

Giá trị của x gần nhất với

A. 1,8.                              B. 2,2.                              C. 2,4.                             D. 1,6.

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

 

ĐÁP ÁN

{ Để xem toàn bộ nội dung các bạn hãy đăng nhập và tải về máy

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Hái Lăng } 

Câu 41: Giá trị pH của các dung dịch axit CH3COOH, HCl, H2SO4 có cùng nồng độ mol/l được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là

A. HCl, CH3COOH, H2SO4.                                   B. H2SO4, HCl, CH3COOH.

C. H2SO4, CH3COOH, HCl.                                   D. CH3COOH, HCl , H2SO4.

Câu 42: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,12.                            B. 4,48.                            C. 3,36.                            D. 2,24.

Câu 43: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

A. HCl.                            B. NaHCO3.                    C. Na2CO3.                      D. H2SO4.

Câu 44: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

A. C2H5OH                                                              B. C6H5NH2

C. CH3COOH                                                          D. H2NCH(CH3)COOH

Câu 45: Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit:

A. MgO.                          B. BaO.                           C. K2O.                           D. Fe2O3.

Câu 46: Dẫn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch chứa hai chất tan gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,00                             B. 0,75                             C. 1,25                             D. 2,00

Câu 47: Cho 38,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4 tác dụng với 2,4 mol HNO3 (dư) trong dung dịch, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch X. Dung dịch X phản ứng với 1400 ml dung dịch NaOH 1M thu được 42,8 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 8,96                             B. 6,72                             C. 11,2                            D. 3,36

Câu 48: Cho dãy các kim loại : Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là

A. Fe                                B. Mg                              C. Cr                                D. Na

Câu 49: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,2                             B. 16,4                             C. 9,6                              D. 8,2

Câu 50: Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

A. H2SO4 (đặc, nguội)     B. KOH                           C. NaOH                         D. H2SO4 (loãng)

........................................Xem toàn bộ nội dung ở phần tải về........................................

Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp A gồm 0,1mol benzen và hai hiđrocacbon mạch hở, sản phẩm thu được gồm 1,1 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Hỏi 0,1 mol hỗn hợp A có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa bao nhiêu mol Br2 trong nước.

A. 0,1 mol                        B. 0,7 mol                        C. 0,5 mol                       D. 0,3 mol

Câu 80: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được biểu diễn theo hình vẽ: 

Giá trị của x gần nhất với

A. 1,8.                              B. 2,2.                              C. 2,4.                             D. 1,6.

 

 

 

Trên đây là một phần nội dung được trích từ bộ Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Hái Lăng. Để xem toàn bộ nội dung, các bạn hãy đăng nhập vào hệ thống eLib và tải về máy nhé!
Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tham khảo thêm các bộ sưu tập sau:

>> Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Đắk Mil    

>> Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Cao Nguyên    
Đồng bộ tài khoản