Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Phụ Dực

Chia sẻ: Nguyen Ha | Ngày: | 1 đề thi

0
281
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Phụ Dực

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Phụ Dực

Thư viện eLib.vn trở lại rồi đây!! Hôm nay eLib xin gửi đến các bạn bộ Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Phụ Dực. Với đề thi lần này sẽ có 40 câu hỏi và thời gian làm bài là 50 phút. Chúng ta hãy cùng làm thử sức với đề trên và  xem mình bây giờ đã đạt được đến mức độ nào. Qua đó chúng ta có thêm chiến lược để học tập tốt hơn. Chúc các ôn tập thật tốt nhé! 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Phụ Dực

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN HÓA CÓ ĐÁP ÁN

 Trường  THPT Phụ Dực, Lần 1

TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC

----------------------

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2018

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, 40 câu trắc nghiệm

Mã đề thi 134

 Họ và tên thí sinh:…………………………………………Số báo danh:…………………………………

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Fe. Số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 dư tạo kết tủa là:

A. 1.                                 B. 3.                                 C. 4.                                 D. 5.

Câu 2: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun nóng hỗn hợp bột FeO và CO .                             (b) Cho Fe vào dung dịch HCl.

(c) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 loãng, dư.           (d) Đốt Fe dư trong Cl2.

(e) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.      

       Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (III) là:

A. 1                                  B. 4                                  C. 2                                  D. 3

Câu 3: Cho 4,8 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và 10,8 gam H2O (đktc). Giá trị của V là:

A. 8,96                             B. 4,48                             C. 20,16                           D. 13,44

Câu 4: Thành phần của nước cứng vĩnh cửu gồm:

A. Ca2+, Mg2+, HCO3-                                              B. Ca2+, Mg2+,NO3-

C. K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-                                   D. Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-

Câu 5: Hợp chất hữu cơ X có công thức C2H8N2O4. Khi cho 12,4 g X pứ với 200ml dd NaOH 1,5M thu được khí Y duy nhất làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn dd sau pứ thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 13,4                             B. 17,4                             C. 17,2                             D. 16,2

Câu 6: Cho sơ đồ sau:    \(A\mathop \to \limits^{ + X} B\mathop \to \limits^{ + X} C\mathop \to \limits^{ + X + {H_2}O} D\mathop \to \limits^{ + A} N{H_4}N{O_3}\)

Biết A, B, C, D là hợp chất chứa Nitơ; A, B, C, X là chất khí. Vậy A, B, C, D lần lượt là những chất nào trong sơ đồ trên:

A. N2, NO, NO2, HNO3.                                         B. NO, NO2, N2O5, HNO3.

C. NH3, NO, NO2, HNO3.                                      D. NH3, N­2, N2O5, HNO3

Câu 7: Cho dãy các chất: metyl acrylat, triolein, glixerol, xenlulozơ, tơ nilon-6,6, glyxylalavalin, saccarozơ. Số chất trong dãy tác dụng với Cu(OH)2 điều kiện thích hợp tạo dung dịch xanh lam là

A. 5.                                 B. 3.                                 C. 4.                                 D. 2.

Câu 8: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 10,5 gam X trong dung dịch KOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 14,70 gam.                  B. 14,35 gam.                  C. 11,90 gam.                  D. 17,15gam.

Câu 9: Oxi hoá 6 gam ancol X bằng oxi (xúc tác Cu, t0) thu được 8,4 gam hỗn hợp chất lỏng Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với AgNO3dư trong NH3, đun nóng thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2                             B. 32,4                             C. 64,8                             D. 54,0

Câu 10: Chất không có phản ứng thủy phân:

A. Tinh bột                      B. Fructozo                      C. Tripanmitin                 D. Saccarozơ

Câu 11: Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi bằng 3,125. Thủy phân X trong môi trường axit thu được axit cacboxylic Y và ancol metylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X là:

A. 3.                                 B. 4.                                 C. 2.                                 D. 5.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Glucozơ là monosaccarit cho được phản ứng thủy phân.

B. Saccarozơ là đisaccarit cho được phản ứng tráng gương.

C. Xenlulozơ là polisaccarit có cấu trúc mạch phân nhánh.

D. Tinh bột là hỗn hợp của hai polisaccarit là amilozơ và amilopectin.

Câu 13: Glucozo thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với:

A. H2                               B. Cu(OH)2                     C. AgNO3/NH3               D. dd Br2

Câu 14: Trong phòng thí nghiệm, khí C được điều chế bằng bộ dụng cụ như hình vẽ sau:

Khí C có thể là dãy các khi nào sau đây

A. N2O, NH3, H2, H2S                                             B. N2, CO2, SO2, NH3

C. NO2, Cl2, CO2, SO2                                            D. NO, CO2, H2, Cl2

Câu 15: Trong (NH4)2CO3, N có cộng hóa trị là:

A. +5                               B. -3                                 C. +4                               D. 4

Câu 16: Trung hoà 10,62 gam một amin đơn chức X với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được

25,488 gam muối. Công thức phẩn tử của X là

A. C4H11N.                      B. CH5N.                         C. C3H9N.                       D. C2H7N.

Câu 17: Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím xanh:

A. Glyxin                         B. Etylamin                     C. Alanin                         D. Anilin

Câu 18: Cho m gam Fe phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, sau khi phản ứng thu được 1,792 lit H2 và dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong Ycó giá trị là:

A. 11,62.                          B. 13.                               C. 10,16.                          D. 4,48.

Câu 19: Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Nhiệt phân NaNO3 .   

  (b) Cho Na vào dung dịch CuSO4 .

  (c) Cho dung dịch Fe dư vào dung dịch AgNO3 .

  (d) Dẫn luồng khí CO (dư) qua ống sứ chứa CuO nung nóng.

  (e) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch Fe(NO3)3 .

  (g) Nung nóng hỗn hợp gồm Al và Fe2O3  trong điều kiện không có không khí.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra đơn chất khí là

A. 3.                                 B. 2.                                 C. 4.                                 D. 1.

Câu 20: Trong các loại đường, đường nho còn có tên gọi khác là:

A. Fructozo.                    B. Saccarozo.                   C. Glucozo.                     D. mantozo.

 

ĐÁP ÁN

{ Để xem toàn bộ nội dung các bạn hãy đăng nhập và tải về máy

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Phụ Dực } 

Câu 1: Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Fe. Số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 dư tạo kết tủa là:

A. 1.                                 B. 3.                                 C. 4.                                 D. 5.

Câu 2: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun nóng hỗn hợp bột FeO và CO .                             (b) Cho Fe vào dung dịch HCl.

(c) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 loãng, dư.             (d) Đốt Fe dư trong Cl2.

(e) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.      

       Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (III) là:

A. 1                                  B. 4                                  C. 2                                  D. 3

Câu 3: Cho 4,8 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và 10,8 gam H2O (đktc). Giá trị của V là:

A. 8,96                             B. 4,48                             C. 20,16                           D. 13,44

Câu 4: Thành phần của nước cứng vĩnh cửu gồm:

A. Ca2+, Mg2+, HCO3-                                              B. Ca2+, Mg2+,NO3-

C. K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-                                   D. Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-

Câu 5: Hợp chất h ữu cơ X có công thức C2H8N2O4. Khi cho 12,4 g X pứ với 200ml dd NaOH 1,5M thu được khí Y duy nhất làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn dd sau pứ thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 13,4                             B. 17,4                             C. 17,2                             D. 16,2

Câu 6: Cho sơ đồ sau:    \(A\mathop \to \limits^{ + X} B\mathop \to \limits^{ + X} C\mathop \to \limits^{ + X + {H_2}O} D\mathop \to \limits^{ + A} N{H_4}N{O_3}\)

Biết A, B, C, D là hợp chất chứa Nitơ; A, B, C, X là chất khí. Vậy A, B, C, D lần lượt là những chất nào trong sơ đồ trên:

A. N2, NO, NO2, HNO3.                                         B. NO, NO2, N2O5, HNO3.

C. NH3, NO, NO2, HNO3.                                      D. NH3, N­2, N2O5, HNO3

Câu 7: Cho dãy các chất: metyl acrylat, triolein, glixerol, xenlulozơ, tơ nilon-6,6, glyxylalavalin, saccarozơ. Số chất trong dãy tác dụng với Cu(OH)2 điều kiện thích hợp tạo dung dịch xanh lam là

A. 5.                                 B. 3.                                 C. 4.                                 D. 2.

Câu 8: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 10,5 gam X trong dung dịch KOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 14,70 gam.                  B. 14,35 gam.                  C. 11,90 gam.                  D. 17,15gam.

Câu 9: Oxi hoá 6 gam ancol X bằng oxi (xúc tác Cu, t0) thu được 8,4 gam hỗn hợp chất lỏng Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với AgNO3dư trong NH3, đun nóng thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2                             B. 32,4                             C. 64,8                             D. 54,0

Câu 10: Chất không có phản ứng thủy phân:

A. Tinh bột                      B. Fructozo                      C. Tripanmitin                 D. Saccarozơ

Câu 11: Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi bằng 3,125. Thủy phân X trong môi trường axit thu được axit cacboxylic Y và ancol metylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X là:

A. 3.                                 B. 4.                                 C. 2.                                 D. 5.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Glucozơ là monosaccarit cho được phản ứng thủy phân.

B. Saccarozơ là đisaccarit cho được phản ứng tráng gương.

C. Xenlulozơ là polisaccarit có cấu trúc mạch phân nhánh.

D. Tinh bột là hỗn hợp của hai polisaccarit là amilozơ và amilopectin.

Câu 13: Glucozo thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với:

A. H2                               B. Cu(OH)2                     C. AgNO3/NH3               D. dd Br2

Câu 14: Trong phòng thí nghiệm, khí C được điều chế bằng bộ dụng cụ như hình vẽ sau:

Khí C có thể là dãy các khi nào sau đây

A. N2O, NH3, H2, H2S                                             B. N2, CO2, SO2, NH3

C. NO2, Cl2, CO2, SO2                                            D. NO, CO2, H2, Cl2

Câu 15: Trong (NH4)2CO3, N có cộng hóa trị là:

A. +5                               B. -3                                 C. +4                               D. 4

Câu 16: Trung hoà 10,62 gam một amin đơn chức X với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được

25,488 gam muối. Công thức phẩn tử của X là

A. C4H11N.                      B. CH5N.                         C. C3H9N.                       D. C2H7N.

Câu 17: Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím xanh:

A. Glyxin                         B. Etylamin                     C. Alanin                         D. Anilin

Câu 18: Cho m gam Fe phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, sau khi phản ứng thu được 1,792 lit H2 và dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong Ycó giá trị là:

A. 11,62.                          B. 13.                               C. 10,16.                          D. 4,48.

Câu 19: Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Nhiệt phân NaNO3 .   

  (b) Cho Na vào dung dịch CuSO4 .

  (c) Cho dung dịch Fe dư vào dung dịch AgNO3 .

  (d) Dẫn luồng khí CO (dư) qua ống sứ chứa CuO nung nóng.

  (e) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch Fe(NO3)3 .

  (g) Nung nóng hỗn hợp gồm Al và Fe2O trong điều kiện không có không khí.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra đơn chất khí là

A. 3.                                 B. 2.                                 C. 4.                                 D. 1.

Câu 20: Trong các loại đường, đường nho còn có tên gọi khác là:

A. Fructozo.                    B. Saccarozo.                   C. Glucozo.                     D. mantozo.

........................................Xem toàn bộ nội dung ở phần tải về........................................

 

 

Hy vọng với BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Phụ Dực này sẽ giúp cho các bạn có một nền tảng kiến thức tốt và tự tin bước vào ki thi quan trong sắp tới. Nhanh tay download miễn phí để thử sức với đề thi này nào.
Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo các bộ sưu tâp sau:


>> Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Cao Nguyên   

>> Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Đắk Mil        

>> Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Hái Lăng       
Đồng bộ tài khoản