Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 66: Chia một tổng cho một số

Giải bài tập trang 77 VBT Toán 4 bài Chia một tổng cho một số giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 66: Chia một tổng cho một số

1. Giải bài 1 trang 77 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng hai cách:

a) (25 + 45) : 5 = …………

                        = …………

    (45 + 25 ) : 2 = …………

                         = …………

                         = …………

b) 24 : 6 + 36 : 6 = …………

                           = …………

24 : 6 + 36 : 6 = …………

                       = …………

                       = …………

Phương pháp giải:

- Cách 1: Áp dụng cách tính giá trị biểu thức đã học như biểu thức có dấu ngoặc thì ính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau ; biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

- Cách 2: Áp dụng công thức (a + b) : c = a : c + b : c.  

Hướng dẫn giải:

a) (25 + 45) : 5 = 70 : 5

                        = 14

(45 + 25 ) : 2 = 45  : 5 + 25 : 5

                      = 9 + 5 

                      = 14 

b) 24 : 6 + 36 : 6 = 4 + 6

                           = 10

24 : 6 + 36 : 6 = (24 + 36 ) : 6

                       = 60 : 6

                       = 10

2. Giải bài 2 trang 77 VBT Toán 4 tập 1

Lớp 4A có 28 học sinh, chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 32 học sinh, cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học snh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu nhóm? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Cách 1:

- Muốn tính số nhóm của lớp 4A ta lấy số học sinh của lớp 4A chia cho số học sinh trong 1 nhóm.

- Muốn tính số nhóm của lớp 4B ta lấy số học sinh của lớp 4B chia cho số học sinh trong 1 nhóm.

- Muốn tính tổng số nhóm ta lấy số nhóm của lớp 4A cộng với số nhóm của lớp 4B.

Cách 2:

- Tính tổng số học sinh của 2 lớp.

- Muốn tính tổng số nhóm ta lấy tổng số học sinh của 2 lớp chia cho số học sinh trong 1 nhóm.

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

Số nhóm của lớp 4A là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm của lớp 4B là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm của cả hai lớp là:

7 + 8 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm.

Cách 2:

Hai lớp có tất cả số học sinh là:

28 + 32 = 60 (học sinh)

Số nhóm của cả hai lớp là:

60 : 4 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm.

3. Giải bài 3 trang 77 VBT Toán 4 tập 1

a) Tính:

50 – 15) : 5 = …………

                   = …………

50 : 5 – 15 : 5 = …………

                       = …………

b) Điền dấu >, <, =

(50 – 15) : 5…………50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Khi chia một hiệu cho một số…………………

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước ; thực hiện phép cộng, trừ sau. 

Hướng dẫn giải:

a)

(50 – 15) : 5 = 35 : 5

                    = 7

50 : 5 – 15 : 5 = 10 – 3

                       = 7

b) (50 – 15) : 5 = 50 : 5 – 15 : 5

c) Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ , số trừ đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia số bị trừ với số chia, số trừ với số chia, rồi trừ các kết quả tìm được với nhau.

4. Giải bài 4 trang 77 VBT Toán 4 tập 1

Mẫu: 4 × 12 + 4 × 16 – 4 × 8 = 4× (12 + 16 – 8)

                                               = 4 ×20 = 80

         3 ×17 + 3 ×25 - 3×2 = …………………

                                          = …………………

                                          = …………………

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức :

a × b + a × c – a × d = a × (b + c – d).

Hướng dẫn giải:

3 × 17 + 3 × 25 – 3 × 2

         = 3 × (17 + 25 – 2)

         = 3 ×  40

         = 120

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM