Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 nội dung giải bài tập bài Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải các bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

1. Giải bài 1 trang 17 VBT Toán 4 tập 2

Chia đều \(9l\) nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số lít nước mắm trong mỗi chai ta lấy số lít nước mắm có trong 12 chai chia cho 12. 

Hướng dẫn giải:

Mỗi chai có số lít nước mắm là:

\(9 : 12 = \dfrac{9}{12} \) (lít)

Đáp số: \(\displaystyle \dfrac{9}{12}\) lít. 

2. Giải bài 2 trang 17 VBT Toán 4 tập 2

May 5 áo trẻ em hết 6 vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số vải để may 1 áo trẻ em ta lấy số vải để may 5 áo trẻ em chia cho 5.

Hướng dẫn giải:

May mỗi áo trẻ em hết số mét vải là:

\(\displaystyle 6:5 = {6 \over 5}\) (m) 

Đáp số: \(\displaystyle {6 \over 5}m.\)

3. Giải bài 3 trang 17 VBT Toán 4 tập 2

Điền dấu >, = , < thích hợp vào chỗ chấm:

\(\eqalign{ & {4 \over 5}\,...\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{6 \over 6}\,...\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over 9}\,...\,1 \cr & {8 \over 7}\,...\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {22}}...1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}}\,...\,1 \cr} \)

Phương pháp giải:

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.

Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.

Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1.

Hướng dẫn giải:

\(\eqalign{ & {4 \over 5} < 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad{6 \over 6} = 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad{{11} \over 9} > 1 \cr & {8 \over 7} > 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad{{21} \over {22}} < 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad{9 \over {11}} < 1 \cr} \)

4. Giải bài 4 trang 17 VBT Toán 4 tập 2

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Phân số chỉ số phần đã tô đậm có tử số là số phần bằng nhau đã được tô màu và mẫu số là tổng số phần bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

Ngày:27/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM