Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 49: Mắt cận và mắt lão

Mời các em cùng eLib củng cố kiến thức và rèn luyện các kỹ năng làm bài về mắt cận và mắt lão với tài liệu Giải bài tập SBT Vật lý 9 Bài 49. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây. Chúc các em học tốt!

Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 49: Mắt cận và mắt lão

1. Giải bài 49.1 trang 100 SBT Vật lý 9

Biết tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt. Thấu kính nào trong số bốn thấu kính dưới đây có thể làm kính cận?

A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm.

B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 5 cm.

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.

D. Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

Phương pháp giải

Kính cận là thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn được khi không điều tiết

Hướng dẫn giải

- Thấu kính có thể làm kính cận là: Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm. Vì kính cận là thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn được khi không điều tiết.

- Chọn đáp án D

2. Giải bài 49.2 trang 100 SBT Vật lý 9

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.

a. Ông Xuân khi đọc sách cũng như khi đi đường không phải đeo kính,

b. Ông Hạ khi đọc sách thì phải đeo kính, còn khi đi đường không thấy đeo kính,

c. Ông Thu khi đọc sách cũng như khi đi đường đều phải đeo cùng một loại kính,

d. Ông Đông khi đi đường thì thấy đeo kính , còn khi đọc sách lại không đeo kính,

1. kính của ông ấy không phải là kính cận hoặc kính lão mà chỉ có tác dụng che bụi và gió cho mát.

2. ông ấy bị cận thị.

3. mắt ông ấy còn tốt, không có tật.

4. mắt ông ấy là mắt lão.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về các tật của mắt để trả lời câu hỏi này

Hướng dẫn giải

Cách ghép để được câu có nội dung đúng là: a - 3; b - 4; c - 2; d - 1

3. Giải bài 49.3 trang 100 SBT Vật lý 9

Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự 50 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được các vật ở xa nhất cách mắt bao nhiêu?

Phương pháp giải

Kính cận có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt nhìn được khi không điều tiết.

Hướng dẫn giải

Người đó nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt 50cm vì kính cận có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt nhìn được khi không điều tiết.

4. Giải bài 49.4 trang 100 SBT Vật lý 9

Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cực 50 cm thì mới nhìn rõ một vật gần nhất cách mắt 25 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Gợi ý: Dựa ảnh của vật qua kính rồi tính, biết rằng muốn nhìn rõ vật thì ảnh phải hiện lên ở điểm cực cận của mắt.

Phương pháp giải

- Tìm tỉ lệ của ảnh và vật theo công thức:

\(\frac{{AB}}{{OI}} = \frac{{FA}}{{FO}} \Rightarrow \frac{{AB}}{{A'B'}}\)

- Khoảng nhìn rõ khi không đeo kính được tính theo công thức:

OCc = OA' = OF

Hướng dẫn giải

Giả sử OA = 25cm; OF = 50cm; OI = A’B’;

A’ trùng với điểm Cc.

- Ta có: 

\(\begin{array}{l} \frac{{AB}}{{OI}} = \frac{{FA}}{{FO}} = \frac{{25}}{{50}} = \frac{1}{2}\,\,\,\\ hay\,\,\frac{{AB}}{{A'B'}} = \frac{1}{2} \end{array}\)

Và OA’ = 2OA = OF = 50cm

- Ba điểm F, A' và Cc trùng nhau suy ra OCc = OA' = OF = 50cm

Như vậy ba điểm cực cận cách mắt 50cm và khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 50cm

5. Giải bài 49.5 trang 100 SBT Vật lý 9

Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 50cm trở ra. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không ?

A. Không mắc tật gì.

B. Mắc tật cận thị.

C. Mắc tật viễn thị.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Phương pháp giải

Mắt có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 50cm trở ra có thể bị viễn thị hay lão thị

Hướng dẫn giải

- Mắc tật lão thị vì người bình thường điểm cực cận cách mắt 25 cm mà người này nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 50cm trở ra nên mắt bị viễn thị hay lão thị.

- Chọn đáp án D

6. Giải bài 49.6 trang 101 SBT Vật lý 9

Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 25cm trở ra. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?

A. Không mắc tật gì.

B. Mắc tật cận thị.

C. Mắc tật viễn thị.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Phương pháp giải

Mắt bình thường có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 25cm trở ra 

Hướng dẫn giải

- Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 25cm trở ra, mắt người ấy không mắc tật gì. 

- Chọn đáp án A

7. Giải bài 49.7 trang 101 SBT Vật lý 9

Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 15cm trở ra đến 40cm. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?

A. Không mắc tật gì.

B. Mắc tật cận thị.

C. Mắc tật viễn thị.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Phương pháp giải

Mắt có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 15cm trở ra đến 40cm thì đã bị mắc tật cận thị

Hướng dẫn giải

- Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 15cm trở ra đến 40cm thì mắt người ấy mắc tật cận thị vì mắt bình thường có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 25cm trở ra . 

- Chọn đáp án B

8. Giải bài 49.8 trang 101 SBT Vật lý 9

Một người khi nhìn các vật ở xa thì không cần đeo kính. Khi đọc sách thì phải đeo kính hội tụ. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?

A. Không mắt tật gì.

B. Mắt tật cận thị.

C. Mắt tật lão thị.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Phương pháp giải

Mắt tật lão thị chỉ nhìn được các vật ở xa, phải đeo kính hội tụ để nhìn thấy các vật ở gần

Hướng dẫn giải

- Một người khi nhìn các vật ở xa thì không cần đeo kính thì mắt người đó bị tật lão thị vì mắt tật lão thị chỉ nhìn được các vật ở xa, phải đeo kính hội tụ để nhìn thấy các vật ở gần.

- Chọn đáp án C

9. Giải bài 49.9 trang 101 SBT Vật lý 9

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Người có mắt tốt thì nhìn rõ được những vật.

b. Người bị cận thị chỉ nhìn rõ được

c. Mắt người già không nhìn rõ được các vật ở

d. Kính cận là thấu kính phân kì, còn kính lão là

1. gần mắt. Cho nên khi đọc sách, người già phải đeo kính lão.

2. thấu kính hội tụ.

3. các vật nằm trong khoảng khá hẹp trước mắt; Chẳng hạn từ 15 cm đến 40 cm trước mắt.

4. Nằm trước mắt từ khoảng khách 25 cm trở ra.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về các tật của mắt và cách khắc phục để trả lời câu hỏi này

Hướng dẫn giải

Cách ghép để được câu có nội dung đúng là: a - 4; b - 3; c - 1; d - 2.

10. Giải bài 49.10 trang 101 SBT Vật lý 9

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Kính cận là thấu kính

b. Mắt lão là mắt của người già. Mắt lão không nhìn rõ

c. Kính lão là

d. Người có mắt tốt có thể nhìn rõ các vật trước mắt, cách mắt từ

1. thấu kính hội tụ. Kính lão càng “nặng” có tiêu cự càng ngắn.

2. 25 cm đến vô cùng.

3. phân kì. Kính cận càng “nặng” có tiêu cự càng ngắn.

4. các vật ở gần.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục

Hướng dẫn giải

Cách ghép để được câu có nội dung đúng là: a - 3; b - 4; c - 1; d - 2

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM