Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài 24 SGK Lịch Sử 12 dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập thật tốt.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ

1. Giải bài 1 trang 203 SGK Lịch sử 12

Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi.

Phương pháp giải

Đựa vào bài 24 Việt Nam trong những năm đầu sau chiến tranh năm 1975 để trả lời câu hỏi

Gợi ý trả lời

- Chính trị: công tác tiếp quản từ thành thị đến nông thôn, đất liền, hải đảo, căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến hành khẩn trương và đạt được những kết quả tốt.

- Kinh tế:

+ Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động.

+ Xóa bỏ bóc lột phong kiến, điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân

+ Quốc hữu hóa ngân hàng, thay đổi đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền của chính quyền cách mạng.

+ Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp.

- Văn hóa, giáo dục, y tế: được đẩy mạnh.

→ Những nhiệm vụ ban đầu nhưng có ý nghĩa quan trọng đến việc hoàn thành thống nhất đất nước.

2. Giải bài 2 trang 203 SGK Lịch sử 12

Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Phương pháp giải

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 202, 203 Hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước để trả lời. 

Gợi ý trả lời

- Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.

- Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã thể chế hóa thống nhất lãnh thổ.

- Tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lãnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa.

- Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn dân và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM