Giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 17: Quang hợp

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 17: Quang hợp, giúp các em hoàn thành bài tập SGK bám sát nội dung bài học, qua các bài tập: Khái niệm quang hợp, các giai đoạn của quá trình quang hợp, nơi diễn ra, các phân tử tham gia quá trình quang hợp.

Giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 17: Quang hợp

1. Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 10

- Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Phương pháp giải

- Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ.

Hướng dẫn giải

- Trong sinh giới, những nhóm thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp. Quang hợp ở vi khuẩn có những điểm khác biệt so với quang hợp ở thực vật tảo nhưng sự sai khác đó là không nhiều.

2. Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 10

- Quang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?

Phương pháp giải

- Xem lại quang hợp, các pha của quang hợp. trình bày những pha của quang hợp.

Hướng dẫn giải

- Quang hợp thường được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối.

+ Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH. Vì vậy, pha này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng.

+ Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp. Trong pha tối, CO2 sẽ bị khử thành cacbohidrat. Quá trình này còn được gọi là quá trình cố định CO2 (có nghĩa là nhờ quá trình này, các phân tử CO2 được tự do "cố định" là trong các phân tử cacbohidrat).

3. Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 10

- Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Phương pháp giải

- Xem lại quá trình quang hợp, những phân tử chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp.

Hướng dẫn giải

- Trong quang hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quá trình quang hợp là các sắc tố quang hợp: Clorophyl (chất diệp lục), carotenoit (sắc tố vàng, da cam, tím đỏ), phicobilin.

4. Giải bài 4 trang 70 SGK Sinh học 10

- Ôxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Phương pháp giải

- Ôxi được sinh ra từ quá trình quang phân li nước.

Hướng dẫn giải

- Trong quá trình quang hợp, ôxi được sinh ra trong pha sáng, từ quá trình quang phân li nước. Quá trình quang phân li nước diễn ra nhờ vai trò xúc tác của phức hệ giải phóng ôxi.

\(\frac{\begin{gathered} 4{H_2}O \to 4{H^ + } + 4O{H^ - } \hfill \\ 4O{H^ - } \to 4{H^ + } + 4{e^ - } \hfill \\ 4OH \to 2{H_2}O + {O_2} \hfill \\ \end{gathered} }{{2{H_2}O \to 4{H^ + } + 4{e^ - } + {O_2}}}\)

5. Giải bài 5 trang 70 SGK Sinh học 10

- Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Phương pháp giải

- Xem lại quá trình hô hấp, giải thích ở thực vật nơi diễn ra pha sáng quá trình quang hợp diễn ra. và sản phẩm taọ ra ở pha sáng cung cấp nguyên liệu cho pha tối.

Hướng dẫn giải

  • Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở màng talacoit của lục lạp.
  • Pha sáng tạo ra ATP và NADPH để cung cấp cho pha tối.

6. Giải bài 6 trang 70 SGK Sinh học 10

- Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình?

Phương pháp giải

- Xem lại pha tối của quá trình quang hợp, sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3. Giải thích tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình.

Hướng dẫn giải

- Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp.

- Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là một hợp chất có ba cabon (do đó chu trình này có tên là chu trình C3).

- Người ta gọi đây là chu trình vì trong con đường này, chất kết hợp với CO2 đầu tiên là RuBP (một phân tử hữu cơ 5C) lại được tái tạo trong giai đoạn sau để con đường tiếp tục quay vòng

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM