Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 31: Trao đổi chất

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 31: Trao đổi chất, giúp các em tìm hiểu về sự trao đổi chất, hoàn thành các dạng bài tập về sự trao đổi chất, phân biệt so sánh các cấp độ trao đổi chất.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 31: Trao đổi chất

1. Giải bài 1 trang 101 SGK Sinh học 8

Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

Phương pháp giải

Xem lại quá trình trao đổi chất. Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

Hướng dẫn giải

- Môi trường cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước và muối.

- Quá trình tiêu hóa biến thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ, đồng thời thải các sản phẩm thừa ra ngoài cơ thể.

- Nhờ có quá trình hô hấp, quá trình trao đổi khí ở tế bào và ở phổi thực hiện. Qua đó, cơ thể nhận O2, từ môi trường để cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời thải khí CO2 ra ngoài môi trường.

- Hệ bài tiết lọc máu để giữ lại các chất cần thiết và thải ra các chất bã, độc hại ra khỏi cơ thể thông qua mồ hôi, nước tiểu.

2. Giải bài 2 trang 101 SGK Sinh học 8

Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?

Phương pháp giải

Xem lại quá trình trao đổi chất, vai trò của hệ tuần hoàn trong sự trao đổi chất ở tế bào.

Hướng dẫn giải

Vận chuyển dinh dưỡng và khí O2 đến tế bào và vận chuyển các chất thải và khí CO2 từ tế bào đến các cơ quan bài tiết.

3. Giải bài 3 trang 101 SGK Sinh học 8

Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Nêu mối quan hệ về sự trao đổi chất ờ hai cấp độ này.

Phương pháp giải

Xem lại quá trình trao đổi chất. Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào, mối quan hệ về sự trao đổi chất ở các cấp.

Hướng dẫn giải

- Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể là sự trao đổi vật chất giữa hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết với môi trường ngoài. Cơ thể lấy thức ăn, nước, muối khoáng, ôxi từ môi trường ra thải ra khí cacbônic và chất thải.

- Trao đổi chất ờ cấp độ tế bào là sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường trong. Máu cung cấp cho tế bào các chất dinh dưỡng và ôxi. Tế bào thải vào máu khí cacbônic và sản phẩm bài tiết.

- Mối quan hệ: Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và O2 cho tế bào và nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết, khí CO2 để thải ra môi trường. Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cư thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất... Như vậy, hoạt động trao đổi chất ở hai cấp độ gắn bó mật thiết với nhau không thể tách rời.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM