Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 35: Ưu thế lai

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 35: Ưu thế lai, giúp các em hoàn thành bài tập bám sát nội dung chương trình SGK, qua các dạng bài tập, khái niệm ưu thế lai, các biện pháp duy trì ưu thế lai, cơ sở di truyền học của ưu thế lai, liên hệ thực tế chỉ ra các sản phẩm ưu thế lai.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 35: Ưu thế lai

1. Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 9

Ưu thế lai là gì? Cho biết cở sở di truyền của hiện tượng trên. Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì?

Phương pháp giải

Xem lại khái niệm ưu thế lai, cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai, từ đó giải thích tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì?

Hướng dẫn giải

- Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 khỏe hơn, sinh trưởng phát triển mạnh, chống chịu tốt các tính trạng hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội hơn cả hai dạng bố mẹ.

- Cơ sở di truyền của hiện tượng trên được giải thích như sau: Về phương diện di truyền, các tính trạng số lượng (chỉ tiêu về hình thái, năng suất…) do nhiều gen trội quy định. Khi lai giữa hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau, ở con lai F1 chỉ có các gen trội có lợi mới được biểu hiện (gen trội át gen lặn), đặc tính xấu không được biểu hiện, vì vậy con lai F1 có nhiều đặc điểm tốt như mong muốn.

- Người ta không dùng con lai F1 làm giống vì con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem các con lai F1 giao phối với nhau thì các gen lặn sẽ được tổ hợp lại tạo thể đồng hợp lặn → các tính trạng có hại sẽ được biểu hiện ra kiểu hình, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm của các thế hệ tiếp theo.

- Muốn duy trì ưu thế lai phải dùng biện pháp nhân giống vô tính (giâm, chiết, ghép...)

2. Giải bài 2 trang 104 SGK Sinh học 9

Trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai? Phương pháp nào được dùng phổ biến nhất, tại sao?

Phương pháp giải

Xem lại Ưu thế lai, phương pháp tạo ưu thế lai, liên hệ thực tế để chỉ ra phương pháp được dùng phổ biến hiện nay.

Hướng dẫn giải

- Trong chọn giống cây trồng, người ta thường dùng phương pháp lai khác dòng và lai khác thứ để tạo ưu thế lai. Phương pháp lai khác dòng được sử dụng phổ biến hơn.

- Giải thích:

  • Phương pháp lai khác dòng là phương pháp lai hai dòng thuần chủng khác nhau rồi cho chúng giao phối với nhau và tạo ra giống mới.  
  • Phương pháp lai khác thứ là phương pháp lai giữa hai thứ hoặc tổng hợp nhiều thứ của cùng một loài. 

=> Phương pháp lai khác dòng đơn giản và dễ tiến hành hơn.

3. Giải bài 3 trang 104 SGK Sinh học 9

Lai kinh tế là gì? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào? Cho ví dụ.

Phương pháp giải

Xem lại ưu thế lai, khái niệm lai kinh tế, liên hệ thực tế chỉ ra hình thức lai kinh tế được sử dụng ở nước ta, cho ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

- Phép lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

- Ở nước ta hiện nay, phổ biến là dùng con cái thuộc giống trong nước giao phối với con đực cao sản thuộc giống nhập nội.

  • Ví dụ: Con cái là ỉ Móng cái × con đực thuộc giống lợn Đại Bạch.
Ngày:02/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM