Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 6: So sánh phân số

Phần hướng dẫn giải bài tập SGK So sánh phân số sẽ giúp các em nắm được phương pháp và rèn luyện kĩ năng các dạng bài tập từ SGK Toán 6 Tập hai.

Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 6: So sánh phân số

1. Giải bài 37 trang 23 SGK Toán 6 tập 2

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) \(\dfrac{-11}{13}<\dfrac{...}{13}<\dfrac{...}{13}<\dfrac{...}{13}<\dfrac{-7}{13};\)

b) \(\dfrac{-1}{3}<\dfrac{...}{36}<\dfrac{...}{18}<\dfrac{-1}{4}.\) 

Phương pháp giải

Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. 

Hướng dẫn giải

Câu a:

\(\dfrac{-11}{13}<\dfrac{...}{13}<\dfrac{...}{13}<\dfrac{...}{13}<\dfrac{-7}{13};\)

Vì \(-11 < -10 < -9 < -8 < -7\) nên:

\(\dfrac{-11}{13}<\dfrac{-10}{13}<\dfrac{-9}{13}<\dfrac{-8}{13}<\dfrac{-7}{13}\) .

Câu b:

\(\dfrac{-1}{3}<\dfrac{...}{36}<\dfrac{...}{18}<\dfrac{-1}{4}.\)

Quy đồng mẫu các phân số ta có: \(\dfrac{-12}{36}<\dfrac{...}{36}<\dfrac{...}{36}<\dfrac{-9}{36}.\)

Vì \(-12 < -11 < -10 < -9\) nên ta có:  

\(\dfrac{-12}{36}<\dfrac{-11}{36}<\dfrac{-10}{36}<\dfrac{-9}{36}\) hay  \(\dfrac{-1}{3}<\dfrac{-11}{36}<\dfrac{-5}{18}<\dfrac{-1}{4}.\)

2. Giải bài 38 trang 23 SGK Toán 6 tập 2

a) Thời gian nào dài hơn: \(\dfrac{2}{3}h\) hay \(\dfrac{3}{4}h\) ?

b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn: \(\dfrac{7}{{10}}m\) hay \(\dfrac{3}{{4}}m\) ?

c) Khối lượng nào lớn hơn: \(\dfrac{7}{8}kg\) hay \(\dfrac{9}{10}kg\)

d) Vận tốc nào nhỏ hơn : \(\dfrac{5}{6}km/h\) hay \(\dfrac{7}{9}km/h\) 

Phương pháp giải

Quy đồng mẫu rồi so sánh.

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Hướng dẫn giải

Câu a:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\dfrac{2}{3} = \dfrac{{2.4}}{{3.4}} = \dfrac{8}{{12}};\\
\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3.3}}{{4.3}} = \dfrac{9}{{12}};
\end{array}\)

Mà:  \(\dfrac{8}{{12}} < \dfrac{9}{{12}}\,\,\left( {do\,\,\,8 < 9} \right)\)

Nên: \(\dfrac{2}{3}\)h < \(\dfrac{3}{4}\)h ;                    

Câu b:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{7}{{10}} = \dfrac{{7.2}}{{10.2}} = \dfrac{{14}}{{20}};\\
\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3.5}}{{4.5}} = \dfrac{{15}}{{20}};\\
\dfrac{{14}}{{20}} < \dfrac{{15}}{{20}}\,\,\left( {do\,\,\,14 < 15} \right)\\
 \Rightarrow \dfrac{7}{{10}} < \dfrac{3}{4}
\end{array}\)

Vậy: \(\dfrac{7}{10}\)m < \(\dfrac{3}{4}\)m ;                

Câu c:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\dfrac{7}{8} = \dfrac{{7.5}}{{8.5}} = \dfrac{{35}}{{40}};\\
\dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{9.4}}{{10.4}} = \dfrac{{36}}{{40}};\\
\dfrac{{35}}{{40}} < \dfrac{{36}}{{40}}\,\,\left( {do\,\,\,35 < 36} \right)\\
 \Rightarrow \dfrac{7}{8} < \dfrac{9}{{10}}
\end{array}\)

Vậy\(\dfrac{7}{8}\)kg < \(\dfrac{9}{10}\)kg ;              

Câu d:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{5}{6} = \dfrac{{5.9}}{{6.9}} = \dfrac{{45}}{{54}};\\
\dfrac{7}{9} = \dfrac{{7.6}}{{9.6}} = \dfrac{{42}}{{54}};\\
\dfrac{{45}}{{54}} > \dfrac{{42}}{{54}}\,\,\left( {do\,\,\,45 > 42} \right)\\
 \Rightarrow \dfrac{5}{6} > \dfrac{7}{9}
\end{array}\)

Vậy \(\dfrac{5}{6}\) km/h > \(\dfrac{7}{9}\) km/h.

3. Giải bài 39 trang 23 SGK Toán 6 tập 2

Lớp 6B có \(\dfrac{4}{5}\) số học sinh thích bóng bàn, \(\dfrac{7}{10}\) số học sinh thích bóng chuyền, \(\dfrac{23}{25}\) số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất ?

Phương pháp giải

Ta quy đồng mẫu các phân số tương ứng với số học sinh thích môn thể thao nào, sau đó so sánh các phân số sau khi quy đồng, phân số nào lớn nhất thì tương ứng với phân số đó là môn bóng được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất.

Quy tắc quy đồng mẫu nhiểu phân số: 

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Hướng dẫn giải

Ta quy đồng mẫu số các phân số sau:\(\dfrac{4}{5};\dfrac{7}{{10}};\dfrac{{23}}{{25}}\)

MSC (5,10,25) là: 50 

Thừa số phụ thứ nhất là: \(50 : 5 = 10\)

Thừa số phụ thứ hai là: \(50 : 10 = 5\)

Thừa số phụ thứ ba là: \(50 : 25 = 2\)

Khi đó ta có:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{4}{5} = \dfrac{{4.10}}{{5.10}} = \dfrac{{40}}{{50}}\\
\dfrac{7}{{10}} = \dfrac{{7.5}}{{10.5}} = \dfrac{{35}}{{50}}\\
\dfrac{{23}}{{25}} = \dfrac{{23.2}}{{25.2}} = \dfrac{{46}}{{50}}
\end{array}\)

Lại có:  \(\dfrac{{35}}{{50}} < \dfrac{{40}}{{50}} < \dfrac{{46}}{{50}} \Rightarrow \dfrac{7}{{10}} < \dfrac{4}{5} < \dfrac{{23}}{{25}}\)

Phân số \(\dfrac{{23}}{{25}}\) ứng với số học sinh thích bóng đá. 

Vậy môn bóng đá được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất.

4. Giải bài 40 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Lưới nào sẫm nhất?

a) Đối với mỗi lưới ô vuông hình 7, hãy lập một phân số có tử số là ô đen, mẫu số là tổng số ô đen và ô trắng.

 

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất.

Phương pháp giải

Lập các phân số rồi quy đồng mẫu các phân số vừa tìm được. Cũng có thể so sánh một số phân số đơn giản hơn với nhau rồi chọn phân số lớn nhất trong chúng để so sánh với những phân số còn lại.

Quy tắc quy đồng mẫu nhiểu phân số: 

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Hướng dẫn giải

Câu a:

Lưới A: có 2 ô đen và có 6 ô là tổng số ô đen và ô trắng nên ta có phân số là: \(\dfrac{2}{6},\)

Tương tự:

Lưới B: \(\dfrac{5}{12},\) 

Lưới C: \(\dfrac{4}{15},\)

Lưới D: \(\dfrac{8}{20},\)

Lưới E: \(\dfrac{11}{30}.\)               

Câu b:

Ta đi quy đồng mẫu các phân số ở câu a.

Mẫu số chung là \(BCNN(6,12,15,20,30) = 60\)

Thừa số phụ thứ nhất là: 60 : 6 = 10

Thừa số phụ thứ hai là: 60 : 12 = 5

Thừa số phụ thứ ba là: 60 : 15 = 4.

Thừa số phụ thứ 4 là: 60 : 20 = 3.

Thừa số phụ thứ 5 là: 60 : 30 = 2. 

Quy đồng:

\(\eqalign{
& {2 \over 6} ={2.10 \over 6.10}= {{20} \over {60}} \cr
& {5 \over {12}} ={5.5 \over 12.5}= {{25} \over {60}} \cr
& {4 \over {15}} = {4.4 \over 15.4}={{16} \over {60}} \cr
& {8 \over {20}} = {8.3 \over 20.3}={{24} \over {60}} \cr
& {{11} \over {30}} ={11.2 \over 30.2}= {{22} \over {60}} \cr} \)

Lại có:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{16}}{{60}} < \dfrac{{20}}{{60}} < \dfrac{{22}}{{60}} < \dfrac{{24}}{{60}} < \dfrac{{25}}{{60}}\\
 \Rightarrow \dfrac{4}{{15}} < \dfrac{2}{6} < \dfrac{{11}}{{30}} < \dfrac{8}{{20}} < \dfrac{5}{{12}}
\end{array}\)

Vậy lưới B sẫm nhất. 

5. Giải bài 41 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Đối với phân số ta có tính chất : Nếu \(\dfrac{a}{b}>\dfrac{c}{d}\) và \(\dfrac{c}{d}>\dfrac{p}{q}\) thì \(\dfrac{a}{b}>\dfrac{p}{q}\).

Dựa vào tính chất này, hãy so sánh:

a) \(\dfrac{6}{7}\) và \(\dfrac{11}{10}\);               

b) \(\dfrac{-5}{17}\) và \(\dfrac{2}{7}\);                    

c) \(\dfrac{419}{-723}\) và  \(\dfrac{-697}{-313}\) . 

Phương pháp giải

Ta dựa vào so sánh các phân số này với số 0 hoặc số 1.

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.

Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1.

Phân số âm thì bé hơn 0 còn phân số dương thì lớn hơn 0.

Hướng dẫn giải

Câu a:

So sánh cả hai phân số với 1 ta có:

\(\dfrac{6}{7}<\dfrac{7}{7}=1\)

\(\dfrac{11}{10}>\dfrac{10}{10}\) hay \(\dfrac{11}{10}>1\)

Do đó: \(\dfrac{6}{7}<1<\dfrac{11}{10}\) hay  \(\dfrac{6}{7}<\dfrac{11}{10}\)

Câu b:

So sánh cả hai phân số với 0 ta có:

\(\dfrac{-5}{17}<0\) và \(\dfrac{2}{7}>0\) nên \(\dfrac{2}{7}>\dfrac{-5}{17}\);      

Câu c:

So sánh cả hai phân số với 0 ta có:

\(\dfrac{-697}{-313}=\dfrac{697}{313}>0\) 

\(\dfrac{419}{-723}<0\)

Do đó: \(\dfrac{419}{-723}<\dfrac{-697}{-313}\).  

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM