Giải bài tập SGK Tin học 11 Bài tập và thực hành số 2

Với nội dung biên soạn bám sát chương trình SGK hiện hành, nội dung giải bài tập bài thực hành số 2 môn Tin học 11 dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập thật tốt kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Giải bài tập SGK Tin học 11 Bài tập và thực hành số 2

1. Giải bài 1 trang 50 SGK Tin học 11

Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 2 trang 39 SGK môn Tin học 11 để phân tích và đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Hai dạng cầu lệnh if-then như sau:

Dạng thiếu: If<điều kiện> then ;

Dạng đủ: if <điều kiện> then else ;

Trong đó:

+ Điều kiện biểu thức quan hệ hoặc lôgic.

+ Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal.

- Giống nhau: đều cùng là câu lệnh rẽ nhánh và khi gặp một điều kiện nào đó thì chọn lựa thực hiện thao tác thích hợp.

- Khác nhau: 

+ Ở dạng thiếu thì nếu điều kiện sai thì nó sẽ thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo của chương trình.

+ Ở dạng đầy đủ thì nếu điều kiện sai nó sẽ thực hiện nhánh câu lệnh sau else ( trong dạng đầy đủ). Sau đó mới thoát khỏi rẽ nhánh rồi thực hiện các câu lệnh tiếp theo của chương trình.

2. Giải bài 2 trang 50 SGK Tin học 11

Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 3 trang 40 SGK môn Tin học 11 để phân tích và đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

- Câu lệnh ghép là một câu lệnh được hợp thành từ nhiều câu lệnh thành phần (đơn hoặc kép).

- Câu lệnh ghép nhằm thực hiện thao tác gồm nhiều thao tác thành phần. Mỗi thao tác thành phần tương ứng với một câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép khác. Về mặt ngôn ngữ lập trình, câu lệnh ghép là một trong các yếu tố để tạo khả năng chương trình có cấu trúc.

- Câu lệnh ghép trong Pascal: Begin < các câu lệnh> End;

3. Giải bài 3 trang 51 SGK Tin học 11

Có thể dùng câu lệnh while-do để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đó với chương trình Tong_1a.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 3 trang 45 SGK môn Tin học 11 để phân tích và đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Có thể thay thế đoạn chương trình chứa câu lệnh for-đo (dạng lặp tiến) for < biến đếm > := < giá trị đầu > to do ; bằng đoạn chương trình chứa câu lệnh while-do như sau:

i:= < giá trị đầu >;

while i <= < giá trị cuối > do

begin

        < câu lệnh >;

        < tăng i một đơn vị >;

end;

Như vậy, chương trình tính Tong_la viết bằng lệnh for-do:

program Tong__la;

uses crt;

         var S:real,

         a, N: integer;

begin

         clrscr;

         write('Hay nhap gia tri a vao!'); readln(a);

         S:= 1.0/a;

         for N:=1 to 100 do S: = S+1.0/ (a+N);

         writeln('Tong S la:', S:8:4); readln;

End.

Được viết lại bằng lệnh while-do như sau:

Program Tong_la;

uses crt;

var  S:real;

       a, N: integer;

Begin

clrscr;

        write('Hay nhap gia tri a vao!'); readln(a);

        S:= 1.0/a;

        N:= 1;

        while N<=100 do

        begin

               S:= s + 1.0/(a+N);

               N:= N + 1;

        end;

        writeln('Tong s la:', S:8:4);

        readln;

End.

4. Giải bài 4 trang 51 SGK Tin học 11

Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

\(a) \space z= \begin{cases}x^2+y^2 & nếu\space\space x^2+y^2 \leq 1\\ x+y & nếu \space\space x^2+y^2 > 1\space và\space y\geq x\\ 0,5 & nếu \space\space x^2+y^2 >1 \space và\space y < x \end{cases}\)

b) z = |x| + |y| Nếu điểm (x, y) thuộc hình tròn bán kính r (r > 0), tâm (a; b)

z = x + y Trong trường hợp còn lại

Phương pháp giải

Từ nội dung chính được trình bày ở mục 3 trang 45, 46 SGK môn Tin học 11 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Viết câu lệnh rẽ nhánh:

a)

if sqr(x) + sqr(y)<= 1 then z:= sqr(x) + sqr (y)

         else

                if y >= x then z:= x + y else z:= 0.5;

b) if sqr (x-a)+sqr (y-b) <= sqr(r) then z:= abs (x)+abs (y) else z:= x + y; 

5. Giải bài 5 trang 51 SGK Tin học 11

Lập trình tính:

\( a) \space\displaystyle\sum_{n=1}^{50} \frac{n}{n+1}\)

\(b) \space e(n)=1+ \frac{1}{1!}+ \frac{1}{2!} +...+ \frac{1}{n!}+...,\)với n lần lượt bằng 3, 4,... cho đến khi \(\frac{1}{n!}<2\times10^{-6}\)

Đưa các giá trị e(n) ra màn hình.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở bài 10. Cấu trúc lặp SGK môn Tin học 11 để trả lời.

Hướng dẫn giải

Chương trình cài đặt:

a)

Program bai5a;

Uses crt;

Const n=50;

Var i: integer;

     Y: real;

Begin

Clrscr;

       for i:=1 to n do

       Y:=i/(i+1);

       Write('Tong Y: ',y:9:3);

       Readln

End.

b)

program bai5b;

uses crt;

var n:longint;

      e,sh:real;

begin

clrscr;

        sh:=1/2;  n:=2;

         e:=2+sh;

         while sh>=2*1e-16 do

         begin

                n:=n+1;

                sh:=sh*(1/n);

                e:=e+sh;

          end;

          writeln('Gia tri e(n) la: ',e:10:4);

          readln

end.

6. Giải bài 6 trang 51 SGK Tin học 11

Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Vừa gà vừa chó.

Bó lại cho tròn.

Ba mươi sáu con.

Một trăm chân chẵn.

Hỏi bao nhiêu con mỗi loại?

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và nội dung chính được trình bày ở ở bài 10. Cấu trúc lặp SGK môn Tin học 11 để phân tích và đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Chương trình cài đặt:

program Bai6;

uses crt;

var x, y:byte;

begin

clrscr;

         for x:=1 to 36 do

         for y:=0 to 20 do

         if (x+y=36) and (2*x+4*y=100) then

         begin

                 writeln('Co ',x,' con Ga');

                 write('Co ',y,' con Cho');

         end;

         readln

end.

7. Giải bài 7 trang 51 SGK Tin học 11

Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con.

Phương pháp giải

Dựa vào những kiến thức đã được học và nội dung chính được trình bày ở ở bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh SGK môn Tin học 11 để phân tích và đưa ra lời giải cho bài tập này.

Hướng dẫn giải

Chương trình cài đặt:

program Bai7;

uses crt;

var b, c, n: byte;

bein

clrscr;

          repeat

          write('Nhap tuoi cha: ');readln(b);

          write('Nhap tuoi con: ');readln(c);

          if (b-c<25) or (b<2*c) then

                  writeln('Du lieu khong hop le, nhap lai.');

                   until (b-c>=25) and (b>=2*c);

           if b=2*c then

                   writeln('Hien nay tuoi cha gap hai lan tuoi con.')

           else

                   if b>2*c then

                   writeln('Sau ',b-2*c,' nam tuoi cha se gap doi tuoi con');

          readln

end.

8. Giải bài 8 trang 51 SGK Tin học 11

Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau t tháng, người đó rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không kì hạn không được tính lãi kép.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở ở bài 10. Cấu trúc lặp SGK môn Tin học 11 để phân tích và đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Chương trình cài đặt:

program Gui_tiet_kiem;

uses crt;

       const laisuat = 0.003;

       var tiengui, tienrutve, luu: real;

       thang : integer;

           Begin

               clrscr;

                write ('Nhap vao so tien gui:'),

                readln(tiengui);

                luu:= tiengui;

                write('So tien co khi rut ve: ’);

                readln(tienrutve);

                 thang : = 0 ;

                 while Tiengui < tienrutve> do begin

                 tiengui:= tiengui + tiengui* laisuat ; thang:= thang + 1 ;

            end;

                  write('Gui',luu: 0 : 0, ' dong, sau thang, thang');

                  writeln('se nhan duoc so tien',tienrutve:0 : 0,' dong');

readln

End.

Khi chạy chương trình, với số tiền gửi ban đầu là 20000000 đồng. Muốn có được số tiền sau khi rút về là 25000000 đồng thì phải mất 112 tháng.

  • Tham khảo thêm

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM