Giải bài tập SGK Tin học 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập trang 26 SGK môn Tin học 8 được biên soạn và tổng hợp dưới đây, tài liệu gồm các bài tập có phương pháp và lời giải chi tiết sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức một các vững chắc. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Tin học 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

1. Giải bài 1 trang 26 SGK Tin học 8

Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 1 trang 20,21 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

- Ví dụ hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia:

- Dữ liệu kiểu số và dữ liệu kiểu xâu kí tự. Phép cộng được định nghĩa trên dữ liệu số, nhưng không có nghĩa trên dữ liệu kiểu xâu

- Dữ liệu kiểu số nguyên và dữ liệu kiểu số thực. Phép chia lấy phần nguyên và phép chia lấy phần dư có nghĩa trên dữ liệu kiểu số nguyên, nhưng không có nghĩa trên dữ liệu kiểu số thực

2. Giải bài 2 trang 26 SGK Tin học 8

Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?

Phương pháp giải

Dựa các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 1 trang 20, 21 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả.

Hướng dẫn giải

Dãy chữ số 2010 có thể thuộc kiểu dữ liệu số nguyên, số thực hoặc kiểu xâu kí tự. Tuy nhiên, để chương trình dịch Turbo Pascal hiểu 2010 là dữ liệu kiểu xâu, chúng ta phải viết dãy số này trong cặp dấu nháy đơn (’).

3. Giải bài 3 trang 26 SGK Tin học 8

Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây:

Writeln('5+20=','20+5'); và Writeln('5+20=',20+5);

Hai lệnh sau có tương đương với nhau không? Tại sao?

Writeln('100'); và Writeln(100);

Phương pháp giải

Dựa các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 2 trang 21,22 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

- Lệnh Writeln('5+20=','20+5'); in ra màn hình hai xâu ký tự '5+20' và '20+5' liền nhau: 5+20 = 20+5, còn lệnh Writeln('5+20=',20+5); in ra màn hình xâu ký tự '5+20' và tổng của 20+5 như sau: 5+20=25

- Hai lệnh Writeln('100'); và Writeln(100); không tương đương với nhau vì một lệnh in ra màn hình xâu ký tự biểu diễn số 100 còn lệnh kia in ra màn hình số 100

4. Giải bài 4 trang 26 SGK Tin học 8

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a. \(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\)

b. \(ax^{2}+bx+c\)

c.\(\frac{1}{x}-\frac{a}{5}(b+2)\)

d.\((a^{2}+b)(1+c)^{3}\)

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 3 trang 22,23 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Các biểu thức trong Pascal:

a. a/b+c/d

b. a*x*x+b*x+c

c. 1/x-a/5*(b+2)

d. (a*a+b)*(1+c)*(1+c)*(1+c)

5. Giải bài 5 trang 26 SGK Tin học 8

Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán:

a.(a+b)*(a+b)-x/y

b.b/(a*a+c)

c.a*a/(2*b+c)*(2*b+c)

d.1+1/2+1/2*3+1/3*4+1/4*5

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 3 trang 22,23 SGK Tin học 8 để trả lời.

Hướng dẫn giải

Các biểu thức toán tương ứng:

a. \((a+b)^{2}-\frac{x}{y}\)

b. \(\frac{b}{a^{2}+c}\)

c. \(\frac{a^{2}}{(2b+c)^{2}}\)

d. \(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2.3}+ \frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}\)

6. Giải bài 6 trang 26 SGK Tin học 8

Hãy xác định kết quả của các phép so sánh sau đây:

a. 15 - 8 ≥ 3

b. (20 - 15)2 ≠ 25

c. 112 = 121

d. x > 10 - 3x

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 3 trang 22,23 SGK Tin học 8 để đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Kết quả của các phép so sánh:

a. Đúng

b. Sai

c. Đúng

d. Đúng khi x > 3; ngược lại, phép so sánh có kết quả sai

7. Giải bài 7 trang 26 SGK Tin học 8

Viết các biểu thức ở bài tập 6 với các kí hiệu trong Pascal.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung được trình bày ở mục 4 trang 24,25 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

a) 15-8>=3;

b) (20-15)*(20-15)<>25;

c) 11*11=121;

d) x>10-3*x.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM