Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 70 SGK Toán 2 Bài Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được kiến thức cơ bản về bảng trừ đồng thời vận dụng bảng cộng trừ để làm tính và giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 70 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

18 – 9 =      16 – 8 =      14 – 7 =      17 – 9 =

17 – 8 =      15 – 7 =      13 – 6 =      12 – 8 =

16 – 7 =      14 – 6 =      12 – 5 =      16 – 6 =

15 – 6 =      13 – 5 =      11 – 4 =      14 – 5 =

12 – 3 =      12 – 4 =      10 – 3 =      11 – 3 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm rồi điền kết quả của phép tính vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

18 – 9 = 9      16 – 8 = 8      14 – 7 = 7      17 – 9 = 8

17 – 8 = 9      15 – 7 = 8      13 – 6 = 7      12 – 8 = 4

16 – 7 = 9      14 – 6 = 8      12 – 5 = 7      16 – 6 = 10

15 – 6 = 9      13 – 5 = 8      11 – 4 = 7      14 – 5 = 9

12 – 3 = 9      12 – 4 = 8      10 – 3 = 7      11 – 3 = 8

2. Giải bài 2 trang 70 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8;               57 - 9;                 63 - 5;

b) 72 - 34;             81 - 45;              94 - 36.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 70 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x + 7 = 21 

b) 8 + x = 42

c) x - 15 = 15.

Phương pháp giải

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Hướng dẫn giải

a) x + 7 = 21

x = 21 - 7

x = 14

b) 8 + x = 42

x = 42 - 8

x = 34

c) x - 15 = 15

x = 15 + 15

x = 30

4. Giải bài 4 trang 70 SGK Toán 2

Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải

Muốn tìm ở thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường ta lấy khối lượng của thùng to trừ đi 6 kg.

Hướng dẫn giải

Thùng bé có số ki-lô-gam đường là :

45 - 6 = 39 (kg)

Đáp số: 39 kg đường.

5. Giải bài 5 trang 70 SGK Toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét?

A. Khoảng 7cm

B. Khoảng 8cm

C. Khoảng 9cm

D. Khoảng 10cm.

Phương pháp giải

- So sánh đoạn thẳng MN với độ dài 1dm đã cho rồi ước lượng độ dài đoạn thẳng MN.

- Chọn đáp án đúng nhất.

Hướng dẫn giải

Đoạn thẳng MN ngắn hơn đoạn thẳng 1dm một chút.

Mà 1dm = 10cm nên độ dài đoạn thẳng MN khoảng 9cm.

Khoanh vào đáp án C

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM