Unit 1 lớp 5: The Ancient Mayans - Lesson 3

Bài học Unit 1 "The Ancient Mayans" Lesson 3 lớp 5 hướng dẫn các em nói về các hoạt động mà mình đã làm hoặc không làm trong quá khứ và luyện nghe, thực hành theo bài hát. Mời các em tham khảo bài học chi tiết sau đây nhé!

Unit 1 lớp 5: The Ancient Mayans - Lesson 3

1. Task 1 Unit 1 Lesson 3

Look and say. Write ✓ or x (Nhìn và nói. Viết ✓ và x)

Watch TV, cook, play the guitar, listen to music, play soccer

(Xem ti vi, nấu ăn, chơi đàn, nghe nhạc, đá bóng)

 

- I listened to music yesterday.

- I didn't watch TV yesterday. I …

Guide to answer

I listened to music yesterday.  I  watched TV and played the guitar yesterday.

I didn't play soccer and cook yesterday.

Tạm dịch

Tôi nghe nhạc hôm qua. Tôi đã xem tivi và chơi đàn hôm qua.

Tôi không chơi đá bóng và nấu ăn hôm qua.

2. Task 2 Unit 1 Lesson 3

Write four sentences about you (Viết 4 câu về bạn)

I went shopping yesterday. I didn't cook yesterday. I listened to music yesterday. I didn't watch TV yesterday.

Tạm dịch

Tôi đã đi mua sắm hôm qua. Tôi không nấu ăn hôm qua. Tôi đã nghe nhạc hôm qua. Tôi không xem ti vi hôm qua.

3. Task 3 Unit 1 Lesson 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

My birthday!

I had a great day yesterday!

I didn't shop or cook,

I didn't work, I didn't read a book.

I didn't play computer games.

I didn't go to school.

I didn't help my mom at home,

My day was really cool.

It was my birthday yesterday!

Hurray! Hurray! Hurray!

I had a party with my friends,

We sang and danced all day!

Tạm dịch

Tôi đã có một ngày tuyệt vời ngày hôm qua!

Tôi không mua sắm hay nấu ăn,

Tôi không làm việc, tôi không đọc sách.

Tôi không chơi trò chơi máy tính.

Tôi đã không đi học.

Tôi đã không giúp mẹ tôi ở nhà,

Ngày của tôi thật sự rất tuyệt.

Hôm qua là sinh nhật tôi!

Tiếng hoan hô! Tiếng hoan hô! Tiếng hoan hô!

Tôi đã có một bữa tiệc với bạn bè của tôi,

Chúng tôi đã hát và nhảy cả ngày!

4. Task 4 Unit 1 Lesson 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em hát và thực hành theo bài hát trên.

5. Practice

Complete the following sentences about yourself (Hoàn thành các câu sau về bản thân bạn)

1. Yesterday, I ................ with my friends.

2. Yesterday, I didn't ................ with my Mum.

3. Two days ago, I didn't ................ 

4. I .................. last night.

5. Last week, I ................ with my brother.

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em đã được thực hành nói về các hoạt động mà mình đã làm hoặc không làm trong quá khứ. Đồng thời, các em cần thực hành luyện hát trôi chảy.

Ngày:13/12/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM