Unit 10 lớp 12: Lifelong Learning - Listening

Bài học Unit 10 Lớp 12 mới phần Listening hướng dẫn các em nghe và thực hành một số bài tập liên quan đến chủ đề "Một người học suốt đời thành công". Qua đó, các em có thêm hiểu biết và từ đó kể về người thành công trong cuộc sống mà các em biết. Mời các em cùng tham khảo!

Unit 10 lớp 12: Lifelong Learning - Listening

A successful lifelong learner (Một người học suốt đời thành công)

1. Task 1 Unit 10 lớp 12 Listening

Work in pairs. Match the words (1-5) with their meanings (a-e).  (Làm việc theo cặp. Nối từ với nghĩa của chúng)

Guide to answer

1-d         2-a        3-e        4-b        5-c

Tạm dịch

1. người thành đạt

2. kỹ sư mỏ 

3. khởi đầu

4. đặc quyền

5. chuyển đổi 

a. ngành công nghiệp khai thác các khoán sản dưởi đất

b. một quyền đặc biệt hoặc một lợi thế cho ai đó

c. di chuyển ai đó từ nơi này đến nơi khác

d. một người thành công trong sự nghiệp

e. bắt đầu sự nghiệp hoặc dự án một cách nhanh chóng

2. Task 2 Unit 10 lớp 12 Listening

Listen to a talk show about lifelong learning and choose the best answers. (Nghe một talk show về học tập suốt đời và chọn câu trả lời tốt nhất.)

Click to listen

Guide to answer

1-B      2-D    3-C    4-A     5-A

Tạm dịch

1. Công việc bán thời gian của Julie là gì?

A. một họa sĩ

B. trợ giảng

C. quản lý dự án

D. quản lý tiếp thị

2. Julie học gì khi làm việc bán thời gian?

A. một khóa học quản lý dự án

B. một khóa học marketing

C. một khóa ngôn ngữ tiếng Việt

D. một khóa học kinh doanh quốc tế

3. West Corner là loại hình công ty gì?

A. hiếu khách

B. giảng dạy

C. khai thác mỏ

D. tiếp thị

4. Julie học gì để phát triển kỹ năng chuyên môn của cô ấy?

A. ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

B. quản lý và phát triển dự án

C. tiếp thị

D. thiết kế

5. Tại sao Julie được thăng cấp?

A. Bởi vì cô ấy đủ trình độ và nói được cả tiếng Anh và tiếng Việt.

B. Vì cô ấy học để cải thiện kĩ năng thiết kế

C. Vì cô ấy là người Việt Nam

D. Vì cô ấy giỏi việc quản lý dự án

Audio Script:

Host: Good evening, ladies and gentlemen. Please join me in welcoming our guests tonight, two young high achievers: Julie Tran in mining Jimmy Tran in hospitality. Now, who'll be the first to tell our listeners how they kick-started their career?

Jimmy: People often say 'ladies first', so I think my sister should have the privilege.

Host: I can't agree with you more, Jimmy. Julie, let's hear your story first. How did you get to where you are today?

Julie: Well, I studied art and design at a vocational school, but I'm now working as a project manager in the mining industry. After I got my diploma, I worked as a teaching assistant at a kindergarten. It was a part-time job so I had all the afternoons free. I realised that the job was not challenging enough. I had plenty of time and I was capable of handing a lot more, so I started an international business course.

Host: You mean you worked part-time and studied at the same time?

Julie: That's right. lt was a degree course, and it took me three years to complete it. Then I got hired by West Corner, a mining company. in the marketing team. I was lucky to have a very supportive supervisor, who gave me the opportunity to attend workshops and further develop my professional skills.

Host: And you continued learning?

Julie: Yes, I really enjoyed what I studied so I took a course in project development and management. Upon completion, I was internally transferred to the project team as the company had secured a good deal in North Viet Nam. It was a promotion for me, partly because I had studied to gain the right qualifications and partly because I am bilingual. I speak Vietnamese at home with my parents. So, that's how I started my journey to where I am today.

Host: Thank you, Julie. And now our second young guest, who seems to have a different story, Jimmy.

Tạm dịch

MC: Chào buổi tối, thưa quý vị. Xin vui lòng tham gia cùng tôi chào đón các vị khách của chúng ta tối nay, hai người thành đạt trẻ tuổi: Julie Trần kỹ sư mỏ , Jimmy Trần y sĩ. Bây giờ, ai sẽ là người trước tiên nói với thính giả của ta con đường bắt đầu sự nghiệp của mình?

Jimmy: Mọi người thường nói 'phụ nữ trước', vì vậy tôi nghĩ rằng em gái tôi nên có đặc quyền.

MC: Tôi không thể đồng ý với cậu nhiều hơn, Jimmy. Julie, chúng ta hãy nghe câu chuyện của bạn trước. Bạn đã đến nơi bạn làm việc ngày hôm nay như thế nào?

Julie: Vâng, tôi học nghệ thuật và thiết kế tại một trường dạy nghề, nhưng bây giờ tôi đang làm giám đốc dự án trong ngành khai thác mỏ. Sau khi tôi có bằng tốt nghiệp, tôi làm trợ giảng tại một trường mẫu giáo. Đó là một công việc bán thời gian vì vậy tôi đã có tất cả các buổi chiều rảnh rỗi. Tôi nhận ra rằng công việc đó không đủ thử thách. Tôi đã có rất nhiều thời gian và tôi có khả năng nhiều hơn, vì vậy tôi đã bắt đầu một khóa học kinh doanh quốc tế.

MC: Ý của bạn là bạn làm việc bán thời và học cùng một lúc?

Julie: Đúng rồi. Đó là một khóa học lấy bằng, và tôi mất ba năm để hoàn thành nó. Sau đó tôi được nhận bởi West Corner, một công ty khai thác mỏ, trong nhóm marketing. Tôi may mắn có được một người giám sát rất nhiệt tình, người đã cho tôi cơ hội tham gia các cuộc hội thảo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp của tôi.

MC: Và bạn tiếp tục học?

Julie: Vâng, tôi thực sự rất thích những gì tôi học nên tôi đã tham gia khóa học về phát triển và quản lý dự án. Sau khi hoàn thành, tôi đã được chuyển tới nhóm dự án nội bộ vì công ty đã có một ký kết thuận lợi ở miền Bắc Việt Nam. Đó là một sự xúc tiến cho bản thân tôi, một phần vì tôi đã nghiên cứu để đạt được trình độ đúng đắn và một phần vì tôi có song ngữ. Tôi nói tiếng Việt ở nhà với bố mẹ tôi. Vì vậy, đó là cách tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình đến nơi tôi làm ngày hôm nay.

MC: Cảm ơn, Julie. Và bây giờ là vị khách trẻ thứ hai của chúng ta, người có vẻ như có một câu chuyện khác, Jimmy.

3. Task 3 Unit 10 lớp 12 Listening

Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). Tick the correct box. (Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định là đúng (T) hoặc sai (F). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

Click to listen

Guide to answer

1-F. The guests on the show were the best students in the class.

(Các khách mời trong chương trình là những học sinh giỏi nhất trong lớp.)

2-F. The guests are brother and sister and they work in the same field.

(Khách mời là anh trai và em gái và họ làm việc trong cùng lĩnh vực.)

3-T. As a nursery teacher, Julie worked only in the morning.

(Làm một giáo viên mẫu giáo, Julie chỉ làm việc vào buổi sáng.)

4-F. Julie’s manager supported her professional development by asking her to attend business meetings.

(Quản lý của Julie hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của cô bằng cách yêu cầu cô tham gia các cuộc họp kinh doanh.)

5-T. Julie’s company has an office in Viet Nam.

(Công ty của Julie có văn phòng tại Việt Nam.)

4. Task 4 Unit 10 lớp 12 Listening

Work in pairs. Ask and answer questions about someone you know that has succeeded in life thanks to lifelong learning. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về một người nào đó bạn biết mà đã thành công trong cuộc đời nhờ học tập suốt đời.) 

Guide to answer

Lan. Do you know Ha?

Giang. Yes, I know.

Lan. What's was her part - time job?

Giang. She was a teaching assistant.

Lan. What did she study while having a part-time job? 

Giang. She had a English language course.

Lan. Why was she promoted?

Giang. Beacause she had the right qualifications and spoke both English and Vietnamese.

Tạm dịch: 

Lan. Bạn có biết Hà không?

Giang. Vâng, tôi biết.

Lan. Công việc bán thời gian của cô ấy là gì?

Giang. Cô ấy là một trợ giảng.

Lan. Cô ấy học gì trong khi làm việc bán thời gian?

Giang. Cô ấy có một khóa học tiếng Anh.

Lan. Tại sao cô ấy được thăng tiến?

Giang. Vì cô ấy có đủ trình độ và nói được cả tiếng Anh và tiếng Việt.

5. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: If the tree hadn't been so high, he _____ it up to take his kite down.

A. could have climbed        B. climb        C. is climbing        D. climbed.

Question 2: If the wall weren't so high, he _____ it up to take his ball down.

A. climbed        B. could climb          C. is climbing        D. climb

Question 3: If I _____ her phone number, I _____ her last night

A. had known/ could have phoned       B. knew/ would have phoned

C. know/ can phone                             D. knew/ could phone

6. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 1: A. direction       B. important       C. comfortable       D. essential

Question 2: A. industry        B. injection         C. conical               D. melody

Question 3: A. pollution        B. fertilize          C. recycle               D. impossible

Để biết thêm nhiều từ vựng giúp ích hiệu quả trong các bài nghe hiểu, mời các em đến với phần trắc nghiệm Unit 10 Listening Tiếng Anh 12 mới sau đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

8. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 10 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Listening, các em học sinh cần luyện tập nghe, ghi nhớ những đặc trưng về sự thành công của việc học suốt đời và liên hệ thực tế đến người đã thành công trong cuộc sống mà các em biết; đồng thời ghi nhớ các từ vựng sau:

  • achiever: người thành đạt
  • mining: kĩ sư mỏ
  • kick-start: khởi đầu
  • privilege: đặc quyền
  • transfer: chuyển đổi
Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM