Unit 11 lớp 3: Look at all the animals!-Lesson 1

Bài học Unit 11 "Look at all the animals!" Lesson 1 lớp 3 cung cấp cho các em hệ thống từ vựng về các con vật và bước đầu làm quen với so sánh hơn.

Unit 11 lớp 3: Look at all the animals!-Lesson 1

1. Task 1 Lesson 1 Unit 11 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescrip

Cow

Goat

Horse

Donkey

Goose

Tạm dịch

Bò sữa

Ngựa

Con lừa

Con ngỗng

2. Task 2 Lesson 1 Unit 11 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

Cow, cow, cow

Goat, goat, goat

Horse, horse, horse

Donkey, donkey, donkey

Goose, goose, goose

Tạm dịch

Bò sữa, bò sữa, bò sữa

Dê, dê, dê

Ngựa, ngựa, ngựa

Con lừa, con lừa, con lừa

Con ngỗng, con ngỗng, con ngỗng

3. Task 3 Lesson 1 Unit 11 lớp 3

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescrip

1. Wow! Look at all the animals, Billy.

2. A. Look. This cow is bigger than that cow.

B. Yes. It's the mommy cow.

3. A. And this sheep is smaller than that sheep.

B. It's a baby sheep.

4. A. Look. A baby donkey and a mommy donkey.

B. That's right, Billy.

5. A. Look. That goat is bigger than the other goats.

B. Is it a daddy goat?

6. No. It's a hungry baby goat!

Tạm dịch

1. Wow! Nhìn những con động vật này, Billy.

2. A. Nhìn này. Con bò sữa này lớn hơn con bò sữa kia.

B. Đúng vậy. Đó là con bò sữa mẹ.

3. A. Và con cừu này nhỏ hơn con cừu kia.

B. Đó là cừu con.

4. A. Nhìn này. Một con lừa con và một con lừa mẹ.

B. Đúng rồi, Billy.

5. A. Nhìn này. Con dê đó lớn hơn những con dê khác.

B. Đó là dê bố.

6. Không. Đó là một con dê con đói.

4. Practice

Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng)

1. This cow is ............. than that cow.

A. big

B. bigger

C. the bigger

2. This sheep is smaller .......... that sheep.

A. than 

B. the

C. this

3. That goat ........... bigger than the other goats.

A. is

B. does

C. are

4. ........ a baby sheep.

A. They're

B. It's

C. These are

5. My house is ............. than his house.

A. big

B. bigger

C. the bigger

6. I am ............ than my brother.

A. tall

B. taller

C. the taller

7. This road is ............. than that road.

A. long

B. longer

C. the longer

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • cow: bò sữa
  • goat: dê
  • horse: ngựa
  • donkey: con lừa
  • goose: con ngỗng
Ngày:17/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM