Unit 12 lớp 3: Look at the photos!-Lesson 1

Bài học Unit 12 "Look at the photos!" Lesson 1 lớp 3 hướng dẫn đọc đoạn văn về nhận xét các bức tranh, vận dụng sử dụng các tính từ và tobe ở thì quá khứ đơn.

Unit 12 lớp 3: Look at the photos!-Lesson 1

1. Task 1 Lesson 1 Unit 12 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescrip

Good: tốt

Bad: tệ

Wet: ướt

Dry: khô

2. Task 2 Lesson 1 Unit 11 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

Good, good, good

Bad, bad, bad

Wet, wet, wet

Dry, dry, dry

Tạm dịch

Tốt, tốt, tốt

Tệ, tệ, tệ

Ướt, ướt, ướt

Khô, khô, khô

3. Task 3 Lesson 1 Unit 11 lớp 3

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

 

Tapescrip

1. Look at the photos.

2. A. Look. We were in the park. You were good, Tim.

B. The babies weren't sad. They were hungry.

3. A. We were outside. We were very wet.

B. Mom wasn't wet. She was dry!

4. Look at this one. It was Billy's birthday.

5. Look. These birds were bad. This goat was hungry.

6. A. I was little then, but I'm not little now.

B. Yes, you're very tall now!

Tạm dịch

1. Hãy nhìn những tấm ảnh này.

2. A. Nhìn này. Chúng ta đang ở công viên. Em rất đẹp, Tim.

B. Những đứa trẻ này không buồn. Chúng đói.

3. A. Chúng ta đã đi ra ngoài. Chúng ta bị ướt rồi.

B. Mẹ không bị ướt. Mẹ khô ráo hẳn!

4. A. Nhìn cái này.

B. Đó là sinh nhật của Billy.

5. Nhìn này. Những con chim này rất hư. Con dê này đang đói.

6. A. Khi đó em còn nhỏ, nhưng bây giờ em không còn nhỏ nữa.

B. Đúng vậy. Bây giờ em rất cao.

4. Practice

Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng)

1. We ......... in the park.

A. were               B. was

2. It ............ Billy's birthday.

A. were               B. was

3. I ........... little.

A. were               B. was

4. She ....... dry!

A. were               B. was

5. The babies ............. sad. 

A. weren't               B. wasn't

6. We ............... very wet.

A. were               B. was

7. They were hungry.

A. were               B. was

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • good: tốt
  • bad: tệ
  • wet: ướt
  • dry: khô
Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM