Unit 13 lớp 11: Hobbies-Writing

Bài học Unit 13 lớp 11 "Hobbies" phần Writing hướng dẫn các em cách viết về bộ sưu tập như một sở thích trong thời gian rảnh rỗi của mình. 

Unit 13 lớp 11: Hobbies-Writing

1. Writing Unit 13 lớp 11

Write about your collection, real or imaginary, following these guidelines

(Viết về bộ sưu tập của bạn, sự thật hoặc tưởng tượng, làm theo các hướng dẫn)

 • name of your collection
 • how you classify them
 • how you collect them
 • why you collect them
 • how you keep them
 • your plan for the future
 • when you started your collection

Tạm dịch

 • tên của bộ sưu tập của bạn
 • cách bạn phân loại chúng
 • cách bạn thu thập chúng
 • tại sao bạn thu thập chúng
 • bạn giữ chúng như thế nào
 • kế hoạch của bạn cho tương lai
 • bạn bắt đầu bộ sưu tập của mình khi nào

Guide to answer

My hobby is collecting pen, I started to collect them 2 years ago. I have been collecting many kinds of pen such as ballpoint pens, marker pens, stylus pens and so on.

I classify the pens into categories. I put them in color. I keep them in two albums, one for writing and the other for painting.

Collecting pens helps me to broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way to be a good architecture.

I plan the pen exhibitions to learn from experienced pen collectors and I can expose my collection at an exhibition in the future.

Tạm dịch

Sở thích của tôi là thu thập bút, tôi bắt đầu thu thập bút hai năm trước. Tôi đã thu thập được rất nhiều loại bút khác nhau chẳng hạn như bút bi, bút đánh dấu, bút cảm ứng và nhiều loại khác nữa.

Tôi phân loại bút thành các loại. Tôi phân các cây bút theo màu. Tôi giữ chúng trong hai album, một dùng cho viết và những cái khác cho việc vẽ.

Việc thu thập bút giúp tôi mở rộng kiến thức về thế giới xung quanh mình và nó cũng là một cách hiệu quả để học tốt môn kiến trúc.

Tôi dự định tổ chức triển lãm bút để học hỏi từ những người sưu tầm bút có kinh nghiệm và tôi có thể trưng bày bộ sưu tập của tôi tại triển lãm trong tương lai.

2. Practice Task 1

Choose the sentence - a, b, c or d - which is closest in meaning to the printed one (Chọn các câu có nghĩa gần nhất với câu cho trước)

1. We are now completely out of thermal socks.

A. There is one pair of thermal socks left.

B. There isn't any pair of thermal socks left.

C. We no longer wear thermal socks.

D. We don't sell thermal socks.

2. Their chances of success are small.

A. It's very likely that they will succeed.

B. They will definitely be successful.

C. It's not very likely that they will succeed.

D. They won't have any chance of being successful.

3. Their problems are all self-inflicted.

A. All of their problems are well worth considering.

B. They don't cause their own problems.

C. They are thinking about their problems.

D. Their problems are of their own making.

4. The patient recovered more rapidly than expected.

A. The patient didn't recover as fast as expected.

B. The patient made a more rapid recovery than expected.

C. The patient recovered more slowly than expected.

D. The patient didn't get well as expected.

5. 'If you don't apologize immediately, I'm leaving,' she told him.

A. She told him not to apologize immediately.

B. She asked him to apologize immediately as she was leaving.

C. She threatened to leave unless he apologized immediately.

D. She warned him not to apologize; otherwise, she was leaving

3. Practice Task 2

Write about your bears collection, following these guidelines

(Viết về bộ sưu tập gấu bông của bạn, làm theo các hướng dẫn)

 • name of your collection
 • how you classify them
 • how you collect them
 • why you collect them
 • how you keep them
 • your plan for the future
 • when you started your collection

4. Conclusion

Qua bài học này các em đac được học cách viết bài sưu tầm của mình. Các em cần ghi nhớ các từ vựng quan trọng như sau

 • guideline ['gaidlain] (n): hướng dẫn
 • imaginary [i'mædʒinəri] (adj): tưởng tượng
 • plan [plæn] (n): kế hoạch
 • real [riəl] (adj): có thật 
Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM