Unit 4 lớp 8: Our past-Listen

Bài học Unit 4 lớp 8 "Our past" phần Listen hướng dẫn các em thực hành nghe hiểu nội dung câu chuyện và rút ra bài học từ câu chuyện vừa được nghe.

Unit 4 lớp 8: Our past-Listen

1. Listen Unit 4 lớp 8

Listen to the story. Write the letter of the most suitable moral lesson (Hãy nghe câu chuyện sau và chọn đầu để cho bài học luân lý thích hợp nhất)

a) Don’t kill chickens. (Đừng giết gà)

b) Don’t be foolish and greedy. (Đừng quá ngốc nghếch và tham lam.)

c) Be happy with what you have. (Hãy bằng lòng với những gì mình có.)

d) It’s difficult to find gold. (Thật khó để tìm vàng.)

Guide to answer

b) Don't be foolish and greedy (Đừng quá ngốc nghếch và tham lam)

Audio script

Once a farmer lived a comfortable life with Ills family. His chickens laid many eggs which the farmer used to buy food and clothing for his family.
One day. he went to collect the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to his wife, "We're rich! We’re rich!"
His wife ran to him both looked at the amazement. The wife wanted more, so her husband decided to cut open all ihe chickens and find more gold eggs. Unfortunately he couldn't find any eggs. When he finished all the chickens were dead.
There were no more eggs of any kind for the foolish farmer and his greedy wife.

Tạm dịch

Ngày xưa có một người nông dân sống một cuộc sống rất sung túc cùng với gia đình. Gà của ông ta đè rất nhiều trứng và nhờ thế mà ông thường mua được thức ăn và quần áo cho eia đình mình.
Một ngày nọ, ông ta đi nhặt trứna và phát hiện ra một trong những chú gà của mình đé ra một quả trứng vàng, ông ta vui mừng hét vang với vợ: “Chúng ta giàu có rồi! Chúng ta giàu có rồi!”.
Vợ ông ta chạy lại và cả hai cùng nhìn quả trứng một cách sửng sốt. Bà vợ muốn có thêm nhiều quả trứng như thế, vì thể mà ông chồng quyết định mổ bụng cả bầy gà để tìm thêm trứng vàng. Thật không may. ông ta chẳng tìm thấy trứng đàu cả. Khi ông ta dừng tay thì cả bầy gà của ông ta đă chết sạch.
Không còn quả trứng gà nào nữa cho người nông dân ngổc nghếch và bà vợ tham lam cùa mình.

2. Practice

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase (Chọn câu trả lời đúng cho các câu chưa hoàn thành sau hay thay thế cho các từ được gạch chân)

1. Yesterday I _____ to the cinema.

a. go           b. will go

c. went        d. has go

2. Mozart was born in Salzburg ______ 1756.

a. in               b. on

c. at               d. since

3. _____ Saturday night, I went to bed at 11 o'clock.

a. At               b. On

c. In               d. From

4. I used _____ fishing.

a. enjoy              b. to enjoy

c. enjoying         d. to enjoying

5. It's hard work looking______ three children all day.

a. after             b. before

c. about             d. at

6. I can't stand people who are cruel______ animals.

a. with         b. to

c. on          d. about

7. He died_____ a heart attack.

a. with            b. of

c. because     d. by

8. The sun suddenly _____ from behind a cloud.

a. appear           b. appeared

c. disappear       d. disappeared

9. An oil_____ burned in the darkness.

a. lamb             b. lamp

c. lam               d. lame

10. He was late, but fortunately his friends waited for him.

a. luckily            b. magically

c. cruelly           d. lately

3. Conclusion

Qua bài học này các em cần lưu ý một số từ vựng sau

  •  foolish (adj): ngốc
  • greedy (adj): tham lam
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM