Unit 4 lớp 8: Our past-Write

Bài học Unit 4 lớp 8 "Our past" phần Write hướng dẫn các em viết một câu chuyện dựa trên gợi ý cho sẵn.

Unit 4 lớp 8: Our past-Write

1. Task 1 Write Unit 4 lớp 8

Complete the story. Use the verbs in the box (Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung)

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) _______. The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and die small man (2) _______ the master. The farmer (3)_______ he had something called wisdom, but he (4) _______ it at home that day. He (5)______ to get the wisdom, but before that he (6) _______ the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) ______ the straw and the fire (8) _______ the tiger. The tiger (9)______ , but it still has black stripes from the burns today.

Guide to answer

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) appeared. The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man (2) was the master. The farmer (3) said he had something called wisdom, but he (4) left it at home that day. He (5) went to get the wisdom, but before that he (6) tied the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) lit the straw and the fire (8) burned the tiger. The tiger (9) escaped , but it still has black stripes from the bums today.

Tạm dịch

Hổ có vằn như thế nào

Một ngày nọ, khi một người nông dân đang ở trên đồng và con trâu của ông đang gặm cỏ gần đó thì một con hố xuất hiện. Con hổ muốn biết tại sao con trâu to khoẻ thế mà lại làm đầy tớ, trong lúc người đàn ông bé nhỏ kia lại làm ông chủ. Người nông dân nói ông có trí khôn nhưng hôm đó ông đã để quên nó ở nhà. Ông đi lấy trí khôn về, nhưng trước khi đi ông lấy dây thừng trói con hổ vào một gốc cây vì ông không muốn con hổ ăn con trâu của ông. Khi quay trở lại, người nông dân mang theo một ít rơm. Ông nói đó là trí khôn của mình. Ông châm lửa đốt con hổ. Con hổ trốn thoát, nhưng nó vẫn mang những vằn đen do những vết cháy ấy cho đến bây giờ.

2. Task 2 Write Unit 4 lớp 8

Now imagine you are the man. Use the words to write the story. Start like this (Bây giờ em hãy tưởng tượng em là ngưòi đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ gợi ý sau để viết thành câu chuyện, bắt đầu như thế này)

One day as I was in the field and ........

One day/ I/ field

buffalo/ graze/ tiger/ come

It/ ask/ why/ strong buffalo/ my servant/ and I/ its master

I/ tell/ tiger/ I/ have/ wisdom

tiger/ want/ see/ it

I/ tell/ it/ I/ leave/ wisdom/ home

then I/ tie/ tiger/ tree/ rope/ I/ didn't/ want/ eat/ buffalo

I/ go/ get/ straw/ and/ burn/ tiger

tiger/ escape/ still have/ black stripes

Guide to answer

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn't want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the burns today.

Tạm dịch

Một ngày nọ khi tôi ở ngoài đồng và con trâu của tôi đang gặm cỏ gần đó, một con hổ tiến đến. Nó hỏi tại sao con trâu to khỏe thế lại là đầy tớ của tôi và tại sao tôi lại là chủ nhân của nó. Tôi đã nói với con hổ rằng tôi có một thứ gọi là trí khôn. Con hổ muốn nhìn thấy nó, nhưng tôi đã nói với tôi rằng tôi đã để trí khôn của tôi ở nhà. Sau đó, tôi trói con hổ vào một cái cây bằng dây thừng bởi vì tôi không muốn nó ăn thịt con trâu của tôi. Tôi đi lấy một ít rơm, thứ tôi gọi là trí khôn của tôi và đốt con hổ. Con hổ đã trốn thoát, nhưng nó vẫn có vằn đen do những vết cháy để lại đến bây giờ.

3. Practice

Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces (Chọn từ thích hợp với mỗi chỗ trống sau đây)

(1) _____ a beautiful princess had a golden ball. Unfortunately, one day she (2) _____ her ball into the water. She was unhappy and started (3) _____. Suddenly a green frog appeared and offered to help her if she let him live with her in the palace. The (4) _____ agreed.

(5) ____ the frog gave her the ball. She took the ball and forgot all about the frog.

The frog was angry and (6) ______ his story to the King. The King asked his daughter to take the frog to her room and look (7) ______ him carefully. The princess cried again, but she took the frog and put him on her bed. The frog asked her to kiss him, so she did. (8) ______ , the frog turned into a handsome prince. Of course, he and the princess fell in love. And they lived happily ever after.

1. a. One      b. Once    c. Two    d. Twice

2. a. drops   b. droped   c. dropped    d. is dropping

3. a. cry       b. crying      c. to cry       d. b&c

4. a. girl       b. princess        c. frog       d. a&b

5. a. So        b. But          c. However        d. For example

6. a. asked      b. told      c. said       d. spoke

7. a. for         b. at           c. after          d. all are correct

8. a. Lately   b. Recently    c. Hardly      d. Immediately

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần lưu ý một số từ vựng quan trọng như sau

  • burn (v): đốt cháy, thiêu
  • escape (v): trốn thoát
  • appear (v): xuất hiện
  • tie (v): buộc, cột, trói
  • graze (v): chăn, thả (súc vật) đi ăn cỏ
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM