Unit 4 lớp 3: We have English!-Lesson 3

Bài học Unit 4 "We have English!" Lesson 3 lớp 3 hướng dẫn các em luyện nghe, phát âm tên một số phòng ở trường học. Các em hãy chú ý lắng nghe và hòa mình vào bài hát vui nhộn trong bài nhé.

Unit 4 lớp 3: We have English!-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 4 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

School yard: sân trường

Art room: phòng nghệ thuật

Computer room: phòng máy tính

Tạm dịch

Sân trường

Phòng mỹ thuật

Phòng máy tính

2. Task 2 Lesson 3 Unit 4 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

Tapescript

At our school

In the school yard

We have lots of fun.

We play, we talk,

We jump, we run

At our school. At our school.

At our school.

In the art room

We paint and draw.

We put our pictures

On the walls.

At our school …

In the computer room

We look and hear.

We put the headphones

On our ears.

At our school …

Tạm dịch

Ở trường của chúng tôi

Ở sân trường của chúng tôi

Chúng tôi có nhiều trò vui

Chúng tôi chơi, chúng tôi nói chuyện,

Chúng tôi nhảy, chúng tôi chạy

Ở trường của chúng tôi. Ở trường của chúng tôi.

Ở trường của chúng tôi.

Trong phòng nghệ thuật

Chúng tôi tô màu và vẽ

Chúng tôi treo các bức tranh của chúng tôi

Trên tường

Ở trường học của chúng tôi …

Trong phòng máy tính của chúng tôi

Chúng tôi quan sát và nghe

Chúng tôi đeo tai nghe

Lên tai của chúng tôi.

Ở trường của chúng tôi …

3. Task 3 Lesson 3 Unit 4 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Unscramble the letters to form a word (Sắp xếp lại các chữ cái sau để tạo thành từ hoàn chỉnh)

- osolch

- rday

- tra

- mroo

- hohdpesean

- putmocer

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ những từ vựng sau

  • school yard: sân trường
  • art room: phòng mỹ thuật
  • computer room: phòng máy tính
Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM