Unit 5 lớp 3: Let's buy presents!-Lesson 6

Bài học Lesson 6 của Unit 5 "Let's buy presents!" lớp 3 giúp các em luyện tâp các bài thực hành hỏi, đáp về những điều thích hay không thích với các bạn trong lớp và tập viết thành thạo dạng viết tắt và đầy đủ của các trợ động từ.

Unit 5 lớp 3: Let's buy presents!-Lesson 6

1. Task 1 Lesson 6 Unit 5 lớp 3

Listen and match (Nghe và nối)

Click here to listen

Guide to answer

1 – b

2 – c

3 – a

4 – d

Tapescript

1. Let's buy presents for Trung. What does he like? - He doesn't like candy. He like sport. He really like soccer.

2. What about Linh? What does she like? - She likes animal.

3. Let's buy presents for Lam. - Lam doesn't like sport. He like art.

4. What about Kim? What does she like? Does she like candy? - Yes, she does. She like candy a lots.

Tạm dịch

1. Hãy mua quà cho Trung. Cậu ấy thích gì? - Cậu ấy không thích kẹo. Cậu ấy thích thể thao. Cậu ấy thực sự thích bóng đá.

2. Còn Linh thì sao? Cô ấy thích gì? - Cô ấy thích động vật.

3. Hãy mua quà cho Lâm. - Lâm không thích thể thao. Anh ấy thích vẽ.

4. Còn Kim thì sao? Cô ấy thích gì? Cô ấy thích kẹo phải không? - Đúng vậy. Cô ấy thích kẹo lắm.

2. Task 2 Lesson 6 Unit 5 lớp 3

Point, ask and answer (Chỉ vào, hỏi và trả lời)

- What does he like? ⇒ He likes sports.

- What does she like? ⇒ She likes …

Guide to answer

- What does she like? ⇒ She likes animals.

- What does he like? ⇒ He likes art.

- What does she like? ⇒ She likes candy.

Tạm dịch

- Cô ấy thích gì? - Cô ấy thích động vật.

- Cậu ấy thích gì? - Cậu ấy thích mỹ thuật.

- Cô ấy thích gì? - Cô ấy thích kẹo.

3. Task 3 Lesson 6 Unit 5 lớp 3

Write about what you and your friend don'like (Viết về những gì bạn và bạn bè của mình không thích)

1. I don't like .....................

2. I don't like ..............

3. My friend doesn't like ...................

4. My friend doesn't like ...................

Guide to answer

1. I don't like candy.

2. I don't like sport.

3. My friend doesn't like art.

4. My friend doesn't like ball.

Tạm dịch

1. Tôi không thích kẹo.

2. Tôi không thích thể thao.

3. Bạn tôi không thích mỹ thuật.

4. Bạn tôi không thích bóng.

4. Task 4 Lesson 6 Unit 5 lớp 3

Look again at 3 and write the long form (Xem lại bài tập 3 và viết dạng đầy đủ)

Don't = do not; doesn't = does not

1. I do not like ..............

2. .......................

3. .....................

4. ....................

Guide to answer

1. I do not like candy.

2. I do not like sport.

3. My friend does not like art.

4. My friend does not like ball.

Tạm dịch

1. Tôi không thích kẹo.

2. Tôi không thích thể thao.

3. Bạn tôi không thích mỹ thuật.

4. Bạn tôi không thích bóng.

5. Practice

Read and write the long form (Đọc và viết dạng đầy đủ)

1. He doesn't like candy. 

2. Jack doesn't like sport. 

3. She doesn't like art.

4. They don't like noodle.

5. Hoa and Lan don't like chicken.

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em đã thực hành về hỏi, đáp những điều thích và không thích của các bạn. Các em cần ghi nhớ các dạng viết tắt và đầy đủ của các dạng trợ động từ dưới đây:

Don't = do not; doesn't = does not

Ví dụ

- She does not like candy. = She doesn't like candy. (Cô ấy không thích kẹo.)

- They do not like art. = They don't like art. (Họ không thích mỹ thuật.)

Ngày:14/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM