Unit 6 lớp 8: The young pioneers club-Getting Started

Bài học Unit 6 lớp 8 "The young pioneers club" phần Getting Started hướng dẫn các em làm quen các hoạt động của Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên Tiền Phong thường làm.

Unit 6 lớp 8: The young pioneers club-Getting Started

1. Getting Started Unit 6 lớp 8

Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in. Check (✓) the boxes, then add activities to the list. (Hãy xác định những hoạt động mà Đoàn Thanh niên và Tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh (Y & Y) tham gia. Hãy đánh dấu ( ) vào ô rôi thêm vào danh sách một số hoạt động nữa.)

 helping blind people

 helping elderly people

 helping handicapped children

 cleaning up beaches

 caring for animals

 taking part in sports

Guide to answer

✓ helping elderly people (giúp người già cả)

✓ helping handicapped children (giúp trẻ khuyết tật)

✓ cleaning up beaches (làm sạch bờ biển)

Add activities to the list (Thêm các hoạt động khác vào danh sách trên)

  • collect old clothings (gom quần, áo cũ)
  • raise a fund (gây quỹ)

2. Practice

Find suitable words to complete the sentences (Tìm một từ thích hợp hoàn thành các câu sau)

1. He is unable to see. He is a b___________ man.

2. John enjoys t________ part in volunteer activities.

3. H________ children who cannot use part of their body or mind because it has been damaged or does not work normally.

4. He is walking along the shore to collect plastic bags, paper and rubbish. ⇒ He is c________ up the beaches.

5. Lan collects money to give blind people. ⇒ Lan helps blind people by r_________ a fund.

3. Conclusion

Qua bài học này các em đã làm quen với các hoạt động tình nguyện. Một số từ vựng liên quan tới chủ đề các công việc tình nguyện của thanh thiếu niên như sau

  • pioneer (n): người tiên phong
  • handicapped children: trẻ em khuyết tật
  • elderly people: người già
  • clean up: thu dọn, làm sạch
  • care for: chăm sóc
  • blind people: người mù
  • take part in: tham gia
Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM