Unit 6 lớp 3: What time is it?-Lesson 5

Để giúp các em có kĩ năng đọc hiểu các hoạt động thường ngày của Linh và mẹ bạn ấy, mời các em tham khảo bài học Unit 6 "What time is it?" Lesson 5 lớp 3 dưới đây.

Unit 6 lớp 3: What time is it?-Lesson 5

1. Task 1 Lesson 5 Unit 6 lớp 3

Look at the pictures. Say what the girl and her mom do (Nhìn vào các bức tranh. Hãy nói về những việc mà bạn gái và mẹ của bạn ấy làm)

Guide to answer

The girl gets up, has breakfast, then goes to school.

Her Mom goes to work. She is a doctor.

Tạm dịch

Cô gái ấy thức dậy, ăn sáng, sau đó đi học.

Mẹ của cô ấy đi làm. Bà ấy là một bác sĩ.

2. Task 2 Lesson 5 Unit 6 lớp 3

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescript

My name's Linh. This is my day. And this is my mom's day.

My day

In the morning, I get up at six o'clock.

I have breakfast – bread, eggs, and milk.

Then I go to school at seven o'clock.

I walk to school

I take my school bag.

My pencil case and books are in my bag.

My mom's day

My mom's a doctor.

She goes to work at six o'clock, so I don't see her in the morning.

She goes home at five o'clock and she cooks dinner.

I see my mom in the afternoon and the evening.

Tạm dịch

Tên tôi là Linh. Đây là một ngày của tôi. Còn đây là một ngày của mẹ tôi.

Một ngày của tôi

Vào buổi sáng, tôi thức dậy lúc 6 giờ.

Tôi ăn sáng với bánh mì, trứng và sữa.

Sau đó tôi đi học lúc 7 giờ.

Tôi đi bộ tới trường

Tôi lấy cặp sách

Hộp bút và sách của tôi ở trong cặp.

Một ngày của mẹ tôi

Mẹ tôi là bác sĩ

Mẹ đi làm lúc 6 giờ, vì vậy tôi không gặp mẹ vào buổi sáng.

Mẹ về nhà lúc 5 giờ và mẹ nấu bữa tối.

Tôi gặp mẹ vào buổi chiều và tối.

3. Task 3 Lesson 5 Unit 6 lớp 3

Read again. Underline the false word and write the correct word (Đọc lại một lần nữa. Gạch chân từ sai và sửa lại cho đúng)

1. Linh gets up at eight o'clock.

Eight ⇒ six

2. She goes to school in the evening.

3. Linh's mom is a teacher.

4. Linh's mom goes home at two o'clock.

5. Linh sees her mom in the morning and the evening.

Guide to answer

2. She goes to school in the evening.

Evening ⇒ morning

3. Linh's mom is a teacher.

Teacher ⇒ doctor

4. Linh's mom goes home at two o'clock.

Two ⇒ five

5. Linh sees her mom in the morning and the evening.

Morning ⇒ afternoon

Tạm dịch

1. Linh thức dậy lúc tám giờ.

2. Cô ấy đi học vào buổi tối.

3. Mẹ Linh là giáo viên.

4. Mẹ Linh về nhà lúc hai giờ.

5. Linh gặp mẹ vào buổi sáng và buổi tối.

4. Practice

Give the correct form of the verb in the brackets (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc)

1. She (get) up at six o'clock.

2. I (walk) to school.

3. He (take) my school bag.

4. She (go) home at five o'clock and she (cook) dinner.

5. I (go) to school at seven o'clock.

6. They (have) breakfast.

5. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • walk: đi bộ
  • cook dinner: nấu bữa tối
  • school bag: cặp sách
  • go to work: đi làm
Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM