Unit 8 lớp 12: The World Of Work - Writing

Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 12 mới phần Writing cung cấp cho các em cách viết một CV đẹp mắt để xin việc và từ đó các em biết cách tự viết một CV cho công việc các em yêu thích. Mời các em cùng tham khảo!

Unit 8 lớp 12: The World Of Work - Writing

How to write a CV (Làm thế nào để viết 1 CV)

1. Task 1 Unit 8 lớp 12 Writing

Look at the following job advertisements. Which of the jobs would you like to apply for. Think about whether you have the necessary skills and qualities. Share with a partner. (Xem quảng cáo việc làm sau đây. Đâu là công việc bạn muốn ứng cử? Hãy nghĩ xem bạn có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết không. Chia sẻ với một người bạn.)

Tạm dịch

Tình nguyện viên ở sở thú

Sở thú thành phố đang tìm một tình nguyện viên vào cuối tuần. Nhiệm vụ bao gồm trả lời những câu hỏi cơ bản từ du khách, hỗ trợ chương trình giáo dục, và giúp đỡ cho các con thú ăn. Lợi ích bao gồm….

Nhân viên phục vụ quán cà phê

Một quán cà phê nổi tiếng gần trường đại học đang cần tìm một nhân viên pha chế cà phê và phục vụ đồ ăn nhẹ. Tính cách vui vẻ và tràn đầy năng lượng thì quan trọng hơn là kinh nghiêm. Miễn phí cà phê và bữa ăn.

Nhân viên bán quần áo

Một cửa hàng quần áo thời trang đang tìm nhân viên bán thời gian. Cửa hàng nằm ở một vị trí thuận lợi và giờ giấc làm việc rất linh hoại. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và có niềm đam mê với thời tràn. Mức lương là…

Guide to answer

I would like to apply for the position of a zoo volunteer at the city zoo. I love animals and I have read a lot about them, so I think I can help a lot. At home, I often take care of my family's two dogs. Feeding them and walking them every day are my duties, so I think I have relevant experience. (Tôi muốn ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên vườn thú tại vườn thú thành phố. Tôi yêu động vật và tôi đã đọc rất nhiều về chúng, vì vậy tôi nghĩ mình có thể giúp ích rất nhiều. Ở nhà, tôi thường chăm sóc hai chú chó của gia đình. Cho chúng ăn và cho chúng đi dạo hàng ngày là nhiệm vụ của tôi, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi có kinh nghiệm liên quan.)

2. Task 2 Unit 8 lớp 12 Writing

Look at the sample CV. Some pieces of information have been taken out. Where should the writer put them? Match the words and phrases (A-E) with the gaps (1-5) in the CV. (Nhìn vào mẫu CV. Một số thông tin đã được đưa ra. Người viết nên đặt ở đâu? Nối các từ và cụm từ (A-E) với những khoảng trống (1-5) trong CV.)a

Guide to answer

CURRICULUM VITAE

1-B. Personal details:  

Name: Nguyen Thanh Long

Address:  1559To Hieu, Ha Dong, Ha Noi

Mobile phone: 09172800000 Home phone: (04) 36668888 Email: thanhlongnguyen@speedymail.com

Personal summary and career objectives:

I am a self-motivated individual who can work hard, communicates well, and has good interpersonal skills. I have recently completed upper secondary education and received the National Certificate of Secondary Education. I am seeking a starting position in the business field to obtain real-world experience and learn new skills.

2-C. Education and qualifications                              

2012-  2015: Quang Trung Upper Secondary School, awarded the National Certificate of Secondary Education

2008-2012: Nguyen Hue Lower Secondary School

2003-2008: Tran QuocToan Primary School

Work experience

2013- 2014: Shop assistant (part-time), Ha Trang Clothing Company

3-E. Responsibilities                              

• Greeting and assisting customers

• Keeping the store tidy and clean, and making sure all clothing items are on display

• Attaching price tags to new clothing

• Giving advice and guidance on clothing selection

4-D. Achievements

• Received the ‘Shop Assistant of the Month’ award

• Received the third prize in the English speaking contest in the final school year

5-A. Skills

• Proficient in computer applications like MS Word, Excel, and PowerPoint

Interests

• Working out at the gym

References

• Available upon request

Tạm dịch:

1. Thông tin cá nhân

Tên: Nguyễn Thành Long

Địa chỉ: 1559 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại di động: 09172800000

Điện thoại nhà riêng: (04) 36668888

Email: thanhlongnguyen@speedymail.com

Sơ lược bản thân và mục tiêu nghề nghiệp:

Tôi là một người năng động, có khả năng làm việc chăm chỉ, quan hệ tốt với mọi người, có kỹ năng giao tiếp tốt. Gần đây tôi đã hoàn thành bậc trung học phổ thông và nhận bằng THPT Quốc gia. Tôi đang tìm kiếm một vị trí về lĩnh vực kinh doanh để có được kinh nghiệm thực tế và học những kỹ năng mới.

2. Học vấn và bằng cấp:

2012-2015: Trường Trung học phổ thông Quảng Trung được cấp chứng chỉ quốc gia về giáo dục trung học

2008-2012: Trường THCS Nguyễn Huệ

2003-2008: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Kinh nghiệm làm việc

2013-2014: Trợ lý bán hàng (bán thời gian), Công ty Quần áo Hà Trang

3. Nhiệm vụ

• Chào đón và hỗ trợ khách hàng

• Giữ cửa hàng gọn gàng và sạch sẽ, và đảm bảo tất cả các mặt hàng quần áo được trưng bày

• Gắn thẻ giá vào quần áo mới

• Tư vấn và hướng dẫn về lựa chọn quần áo

4. Thành tích

• Nhận giải thưởng "Trợ lý Bán Hàng của Tháng"

• Được giải ba trong cuộc thi nói tiếng Anh trong năm học cuối

5. Kỹ năng

• Thông thạo các ứng dụng máy tính như MS Word, Excel và PowerPoint

Sở thích

• Tập thể dục tại phòng tập

Tham chiếu

• Cung cấp theo yêu cầu

3. Task 3 Unit 8 lớp 12 Writing

Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 1 following the structure of the sample CV in 2. Remember to tailor your CV so that your experience and skills are aligned with the job requirements. (Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 1 theo cấu trúc của CV mẫu trong 2. Hãy nhớ điều chỉnh CV của bạn để kinh nghiệm và kỹ năng của bạn phù hợp với yêu cầu công việc.) 

Guide to answer

Sample CV to apply for the post of a barista.

CURRICULUM VITAE

Personal details

Name: Ho Van Tu

Address 13 Hoan Kiem Street, Hoang Mai District, Ha Noi

Mobile: 01234500000

Home phone: (04) 38886666

Email: Hovantu@gmail.com

Personal summary and career objectives

I am a responsible individual who can work hard, communicates well, and has excellent interpersonal skills. I have recently completed upper secondary education and received the National Certificate of Secondary Education. I am seeking a starting position as a barista so that obtain real-world experience and learn new skills.

Education and qualifications

2012-2015: Thang Long Upper Secondary School

2008-2012: Tan Mai Lower Secondary School

2003-2008: Tan Mai Primary School

Work experience

Summer, 2014: Waiter at a student canteen

Responsibilities

Greeting customers and arranging seats for them

Taking orders from customers and serving them snacks and drinks

Skills

Good communication and interpersonal skills

Interests

Reading books about making drinks

Learning foreign languages

References

Available upon request

Tạm dịch:

CV Mẫu để ứng tuyển việc pha cà phê.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Thông tin cá nhân

Tên: Hồ Văn Tú

Địa chỉ: 13 Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại di động: 01234500000

Điện thoại nhà riêng: (04) 38886666

Email: Hovantu@speedymail.com

Sơ lược bản thân và mục tiêu nghề nghiệp

Tôi là một người có trách nhiệm và làm việc chăm chỉ, quan hệ tốt với mọi người, và có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Gần đây tôi đã hoàn thành học tại trung học phổ thông và nhận được Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc gia. Tôi đang tìm kiếm một vị trí khởi đầu như thợ pha cà phê để có được kinh nghiệm trong thế giới thực và học những kỹ năng mới.

Giáo dục

2012-2015: Trường THCS Thăng Long

2008-2012: Trường trung học cấp thấp Tân Mai

2003-2008: Trường Tiểu học Tân Mai

Kinh nghiệm làm việc

Mùa hè năm 2014: Phục vụ tại căng tin của sinh viên

Nhiệm vụ

Chào đón khách hàng và sắp xếp chỗ ngồi cho họ

Lấy đơn đặt hàng từ khách hàng và phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ tốt

Sở thích

Đọc sách về cách làm đồ uống

Học ngoại ngữ

Tham chiếu

Cung cấp theo yêu cầu 

4. Practice Task 1

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 1: She/ to/ going/ the library / to / at home / staying / prefers.

A. She prefers going to the library to staying at home.

B. She staying to at home prefers going to the library.

C. She to prefers staying the library going to at home.

D. She prefers to going the library staying to at home.

Question 2: The team captain/ for / the referee / blamed / their loss / in the last / game.

A. The team captain in the last game blamed the referee for their loss.

B. The team captain blamed their loss in the last game for the referee.

C. The team captain game in the last their loss blamed the referee for.

D. The team captain blamed the referee for their loss in the last game.

Question 3: It/ that / Vietnamese / surprised / me / was / what / he liked /most.

A. It liked me that Vietnamese food was what he surprised most.

B. It surprised me that Vietnamese food was what he liked most.

C. It surprised me what Vietnamese food was that he liked most.

D. It surprised me what Vietnamese food was that most he liked.

Question 4: Martin / his flight / because / missed / he / had not / informed / been / of / in flight schedule / the change.

A. Martin had not been his flight because he missed informed of the change in flight schedule.

B. Martin had been not been his flight because he missed informed of the change in flight schedule.

C. Martin missed his flight because he had not been informed of the change in flight schedule.

D. Martin not missed his flight because he had been informed of the change in flight schedule.

5. Practice Task 2

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 1: The man wore gloves in order not to leave any fingerprints

A. The man wore gloves in order that his fingerprints would be taken.

B. His fingerprints would not be left unless the man wore gloves.

C. In order to leave some fingerprints the man took off his gloves.

D. The man wore gloves so that he would not leave any fingerprints.

Question 2: Peter’s main subject in university is electronics.

A. The university lets Peter major in electronics.

B. Electronics is among the subjects that Peter likes.

C. Peter thinks electronics is a special subject.

D. Peter major in electronics at university.

Question 3: I wish I hadn’t accepted the invitation to her birthday party.

A. I insisted on having been invited to her birthday party.

B. I was very glad to accept the invitation to her birthday party.

C. I regret accepting the invitation to her birthday party.

D. If only I had come to her birthday party.

Question 4: Thanks to the efforts of environmentalists, people are becoming better aware of the problems of endangered species.

A. Environmentalists are expressing their gratitude towards people who are better aware of the problems of endangered species.

B. People owe their growing awareness of the problems of endangered species to the efforts of the environmentalists.

C. People have no idea about the problems of endangered species in spite of the efforts of environmentalists.

D. Environmentalists are doing their best to make people aware of the problems of endangered species.

6. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 8 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Writing, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện tập kĩ năng viết và nắm được cách viết một CV xin việc với cấu trúc hợp lí, gọn gàng, đẹp mắt để có thể thuyết phục nhà tuyển dụng.

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM