Unit 9 lớp 9: English In The World - Project

Phần Project - Unit 9 hướng dẫn các em tìm hiểu về hai biến thể của tiếng Anh: tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mĩ, qua đó các em tự chọn ra hai biến thể khác và so sánh sự khác nhau trong từ vựng giữa chúng.

Unit 9 lớp 9: English In The World - Project

Differences between varieties of English (Sự khác nhau giữa các biến thể của tiếng Anh) 

1. Task 1 Unit 9 lớp 9 Project

Read the chart and fill the blanks with the words from the box (Đọc và điền các từ từ trong khung)

Guide to answer

1. sweets          

2. soccer                

3. nappy           

4. pavement

5. highway      

6. underground      

7. rubbish          

8. flashlight

2. Task 2 Unit 9 lớp 9 Project

Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them. (Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng) 

Guide to answer

3. Task 3 Unit 9 lớp 9 Project

Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best. (Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất) 

4. Conclusion

Kết thúc bài học, các em học sinh cần phân biệt tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mĩ, đồng thời tìm sự khác nhau giữa các biến thể tiếng Anh khác, sau đó so sánh kết quả với các bạn trong nhóm cũng như trong lớp.

Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM