Unit 9 lớp 10: Preserving The Environment - Speaking

Bài học Unit 9 lớp 10 mới phần Speaking giới thiệu cho các em các tác động đối với môi trường từ những hoạt động hằng ngày của con người. Qua đó, các em sẽ phân biệt được các loại ô nhiễm và hậu quả của chúng; đồng thời luyện tập nói về những tác động môi trường.

Unit 9 lớp 10: Preserving The Environment - Speaking

Environmental impacts of human activities (Tác động đến môi trường của hoạt động con người)

1. Task 1 Unit 9 lớp 10 Speaking

Label the photos with the types of pollution. (Ghi tên những bức ảnh với loại ô nhiễm.)

Guide to answer

1. soil pollution (ô nhiễm đất)

2. water pollution (ô nhiễm nước)

3. air pollution (ô nhiễm không khí)

4. noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn)

2. Task 2 Unit 9 lớp 10 Speaking

Read the text in the READING section again. Complete the table below. Include your ideas, if necessary. (Đọc bài văn trong phần đọc lại lần nữa. Hoàn thành bảng bên dưới. Bao gồm cả ý của em nếu cần.) 

Guide to answer

3. Task 3 Unit 9 lớp 10 Speaking

Work in pairs. Practise the following conversation. (Làm theo cặp. Thực hành bài thoại sau.)

Student A: We are facing severe environmental pollution despite the fact that many world organisations are working hard to reduce it. 

Student B: Well, it is a result of human activities in modern times. For example, air pollution is a consequence of fossil fuel burning by motor vehicles, factories, aircraft and rockets.

Student A: You're right. It leads to a series of environmental problems such as acid rain, greenhouse effect, global warming and health problems.

Student B: Well, if this goes on, the Earth may soon become a dangerous place to live on. Therefore, we must do something before it is too late. 

Tạm dịch:

Học sinh A: Chúng ta đang đối mặt với ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mặc dù rằng nhiều tổ chức đang làm việc vất vả để giảm thiểu nó.

Học sinh B: À, nó là kết quả của những hoạt động con người trong thời hiện đại. Ví dụ ô nhiễm không khí là kết quả của việc đốt nhiên liệu hóa thạch của các phương tiện xe cộ, nhà máy, máy bay và tàu lửa.

Học sinh A: Bạn nói đúng. Nó dẫn đến hàng loạt những vấn đề môi trường như mưa axít, hiệu ứng nhà kính, trái đất ấm lên và những vấn đề sức khỏe.

Học sinh B: À, nếu điều này tiếp tục, trái đất có lẽ sớm trở thành một nơi nguy hiểm để sống. Vì vậy, chúng ta phải làm gì đó trước khi quá muộn.

4. Task 4 Unit 9 lớp 10 Speaking

Work in groups. Choose one of the types of pollution in 2. Use the information from the table to prepare a similar conversation as in 3. (Làm theo nhóm. Chọn một loại ô nhiễm trong mục 2. Sử dụng thông tin từ bảng để chuẩn bị cho bài đàm thoại.)

Guide to answer

Student A: Our earth is having the severe soil pollution. The soil is very harmful now.

Student B: Yes, It is the result of human activities. People use fertilizer and spray pesticides, threw harmful rubbish and chemicals in the river.

Student A: These cause the vegetation contaminated and the the decrease of soil fertility. This leads the negative unilization of land. 

Tạm dịch:

Học sinh A: Trái đất chúng ta dang có sự ô nhiễm đất nghiêm trọng. Đất bây giờ rất độc hại.

Học sinh B: Đúng vậy, nó là kết quả của hoạt động con người. Người ta sử dụng phân bón và phun thuốc trừ sâu, ném rác và hóa chất gây hại xuống sông.

Học sinh A: Những điều này làm cho thực vật bị nhiễm độc và việc giảm độ màu mỡ của đất. Điều này dẫn đến tận dụng đất một cách tiêu cực.

5. Task 5 Unit 9 lớp 10 Speaking

Act out the conversation you have prepared. (Diễn bài thoại mà em đã chuẩn bị.)

6. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. deplete     B. editor           C. effect             D. pesticide

Question 2: A. aquatic     B. chemical      C. damage         D. mass

Question 3: A. polar         B. global           C. ecosystem     D. pollute

Question 4: A. organic     B. protect          C. solution         D. editor

Question 5: A. fuel           B. destruction   C. bulky             D. running

7. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 1: A. confuse     B. degrade        C. damage        D. deplete

Question 2: A. editor        B. article            C. aquatic          D. depletion

Question 3: A. global       B. greenhouse   C. pollute           D. sewage

Question 4: A. solution     B. pollutant        C. pesticide       D. organic

Question 5: A. influence   B. depletion       C. protection     D. confusing

Để biết cách nhấn âm và phát âm giúp các bài nói đạt hiệu quả cao hơn, mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 9 Speaking Tiếng Anh 10 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

9. Conclusion

Kết thúc bài học các em cần làm bài tập đầy đủ và rèn luyện kĩ năng nói; nói về một loại ô nhiễm với nguyên nhân, mức độ và hậu quả của nó đối với cuộc sống của con người.

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM