Unit 9 lớp 3: What are you wearing?-Lesson 3

Bài học Unit 9 "What are you wearing?" Lesson 3 lớp 3 hướng dẫn các em quan sát đồng hồ, đọc chính xác giờ và luyện nghe qua một đoạn hát ngắn.

Unit 9 lớp 3: What are you wearing?-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 9 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Two o'clock

Two fifteen

Two thirty

Two forty-five

Tạm dịch

Hai giờ

Hai giờ 15 phút

Hai giờ rưỡi

Hai giờ 45 phút

2. Task 2 Lesson 3 Unit 9 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

Tapescript

What time is it?

What time is it?

It's three o'clock.

what time is it?

It's three o'clock.

There's a train, there's a train

On Platform A.

What time is it?

It's three fifteen.

What time is it?

It's three fifteen.

There's a train, there's a train

On Platform B.

What time is it?

It's three thirty.

What time is it?

It's three thirty.

There's a train, there's a train

On Platform C.

What time is it?

It's three forty-five.

What time is it?

It's three forty-five.

There's a train, there's a train

On Platform D.

Tạm dịch

Mấy giờ rồi?

Mấy giờ rồi?

Đó là 3 giờ.

Mấy giờ rồi

Đó là 3 giờ.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Từ sân ga A.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 15.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 15.

Có 1 chuyến tàu , có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga B.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 30.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 30.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga C.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 45.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 45.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga D.

3. Task 3 Lesson 3 Unit 9 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Write the time (Viết thời gian)

- Four o'clock

- Two twenty

- Three thirty

- Five forty-five

- Six thirty

- Two forty-five

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần quan sát kỹ đồng hồ và đọc thời gian chính xác.

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM