Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi kết thúc học phần, eLib.VN xin chia sẻ đến các bạn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  dưới đây. Hy vọng tư liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án

1/ “Văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn , trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội” là định nghĩa văn hóa của ai?

A. Hồ Chí Minh

B. Cao Xuân Hạo

C. Trần Ngọc Thêm.

D. Phan Ngọc

2/ “Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” là định nghĩa văn hóa của ai?

A. Hồ Chí Minh

B. Cao Xuân Hạo

C. UNESCO

D. Phan Ngọc

3/ “Văn hoá là mối quan hệ giữa thế giới biểu tượng trong óc một cá nhân hay một tộc người với cái thế giới thực tại ít nhiều đã bị cá nhân hay tộc người này mô hình hoá theo cái mô hình tồn tại trong biểu tượng.Điều biểu hiện rõ nhất chứng tỏ mối quan hệ này, đó là văn hoá dưới hình thức dễ thấy nhất, biểu hiện thành một kiểu lựa chọn riêng của cá nhân hay tộc người, khác các kiểu lựa chọn của cá nhân hay tộc người khác.”là định nghĩa văn hóa của ai?

A. Trần Ngọc Thêm

B. Hồ Chí Minh

C. Tylor

D. Phan Ngọc.

4/ Nội dung đinh nghĩa khác nhau về văn hóa đều xoay quanh mối quan hệ gì?

A. Văn hóa và tự nhiên

B. Văn hóa và xã hội

C. Văn hóa và con người

D. Văn hóa và cá nhân.

5/ “Phương Đông” (văn hóa) là khu vực bao gồm châu lục nào?

A. Châu Á, Châu Âu. châu Úc.

B. Châu Á, châu Phi, châu Âu.

C. Châu Á, Châu Phi, châu Úc.

D. Châu Âu, châu Á, châu Mỹ.

6/ Chức năng nào của văn hóa được xem như là một thứ “gien” xã hội di

truyền phẩm chất con người lại cho các thế hệ mai sau?

A. Chức năng giao tiếp

B. Chức năng tổ chức xã hội

C. Chức năng điều chỉnh xã hội

D. Chức năng giáo dục.

7/ Cấu trúc của hệ thống văn hoá gồm:

A. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức đời sống tập thể, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội

B. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội

C. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

D. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa đối phó với môi trường tự nhiên, Văn hóa đối phó với môi trường xã hội.

8/ Chức năng nào của văn hóa được xem như sợi dây nối liền giữa con người                                 

với con người?

A. Chức năng điều chỉnh xã hội

B. Chức năng tổ chức xã hội

C. Chức năng giao tiếp

D. Chức năng giáo dục

9/ Chức năng điều chỉnh xã hội tương ứng với đặc trưng nào của văn hóa ?

A. Tính lịch sử    

B. Tính giá trị  

C. Tính nhân sinh    

D. Tính hệ thống

10/ Đặc trưng nào cho phép phân biệt văn hóa như một hiện tượng xã hội do                             con người tạo ra với các giá trị tự nhiên do thiên nhiên tạo ra?

A. Tính lịch sử

B. Tính nhân sinh

C. Tính giá trị

D. Tính hệ thống.

11/ Đặc trưng nào là đặc trưng hàng đầu của văn hóa?

A. Tính hệ thống

B. Tính nhân sinh

C. Tính giá trị

D. Tính lịch sử.

12/ Đặc trưng nào của văn hóa là  thước đo nhân bản của xã hội và con người.

A. Tính hệ thống

B. Tính nhân sinh

C. Tính giá trị

D. Tính lịch sử.

13/ Chức năng nào của văn hóa giúp xã hội định hướng các chuẩn mực và làm                                

động lực cho sự phát triển ? 

A. Chức năng tổ chức xã hội

B. Chức năng điều chỉnh xã hội

C. Chức năng giao tiếp

D. Chức năng giáo dục.

14/ Chức năng điều chỉnh của văn hóa thể hiện ở:

A. Hình thành trong một quá trình và tích lũy qua nhiều thế hệ.

B. Giúp cho xã hội được trạng thái cân bằng động, không ngừng tự hoàn thiện, động lực cho sự phát triển của xã hội.

C. Bảo đảm tính kế tục lịch sử của văn hóa.

D. Làm tăng độ ổn định, là nền tảng của xã hội.

15/ Chức năng tổ chức của văn hóa thể hiện ở

A. Hình thành trong một quá trình và tích lũy qua nhiều thế hệ.

B. Giúp cho xã hội được trạng thái cân bằng động, không ngừng tự hoàn thiện, động lực cho sự phát triển của xã hội.

C. Bảo đảm tính kế tục lịch sử của văn hóa.

D. Làm tăng độ ổn định, là nền tảng của xã hội.

16/ Văn minh là khái niệm:

A. Thiên về giá trị tinh thần và chỉ trình độ phát triển  

B. Thiên về giá trị tinh thần và có bề dày lịch sử

C. Thiên về giá trị vật chất-kỹ thuật và chỉ trình độ phát triển.

D. Thiên về giá trị vật chất và có bề dày lịch sử .

17/ Yếu tố nào sau đây mang tính quốc tế ?

A. Văn hiến

B. Văn hóa

C. Văn vật

D. Văn minh.

18/ Xét về tính giá trị, sự khác nhau giữa văn hóa và văn minh là:

A. Văn hóa gắn với phương Đông nông nghiệp, văn minh gắn với phương Tây đô thị.

B. Văn minh chỉ trình độ phát triển  còn văn hóa có bề dày lịch sử.

C. Văn minh thiên về vật chất-kỹ thuật còn văn hóa thiên về vật chất lẫn tinh  thần

D. Văn hóa mang tính dân tộc, văn minh mang tính quốc tế

19/ Các yếu tố văn hóa truyền thống lâu đời và tốt đẹp của dân tộc, thiên về giá trị tinh thần gọi là :

A. Văn hiến

B. Văn minh

C. Văn hóa

D. Văn vật.

20/ Văn vật là khái niệm:

A. Thiên về vật chất, có bề dày lịch sử, có tính quốc tế

B. Thiên về vật chất và tinh thần, có bề dày lịch sử, có tính dân tộc

C. Thiên về vật chất, có bề dày lịch sử, có tính dân tộc

D. Thiên về vật chất và tinh thần, có bề dày lịch sử, có tính quốc tế

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam chi tiết!

Để củng cố kiến thức và nắm vững nội dung bài học mời các bạn cùng làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam dưới đây

Trắc Nghiệm

Ngày:27/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM