Luận văn ThS: Chiến lược thiết kế lĩnh vực và ứng dụng phần mềm quản lý người dùng tập trung

Luận văn Chiến lược thiết kế lĩnh vực và ứng dụng phần mềm quản lý người dùng tập trung nghiên cứu các chiến lược phân tích thiết kế phần mềm hiện nay; đề xuất chiến lược thiết kế hướng lĩnh vực; xây dựng phần mềm AMS trên nền Ruby on Rails.

Luận văn ThS: Chiến lược thiết kế lĩnh vực và ứng dụng phần mềm quản lý người dùng tập trung

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu bản chất của chiến lược hướng lĩnh vực, khả năng ứng dụng của nó trong việc phát triển phần mềm quản lý người dùng tập trung tại trường Đại học dân lập Hải Phòng.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: chiến lược thiết kế hướng lĩnh vực (DDD). Phạm vi nghiên cứu: trong kỹ nghệ phát triển phần mềm và ứng dụng trong môi trường trường đại học. 

1.3 Phương pháp nghiên cứu 

Sưu tập tổng hợp lý thuyết về: Tiến trình phát triển phần mềm, chiến lược thiết kế phần mềm theo DDD 

Thử nghiệm: Xây dựng phần mềm quản lý người dùng tập trung theo mô hình DDD. Phân tích, so sánh định tính với các chiến lược thiết kế khác.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan

Tổng quan về các tiến trình phát triển phần mềm và kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng

 • Tiến trình phát triển phần mềm
 • Kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng

Các cách tiếp cận thiết kế phần mềm

Một số chiến lược hiện đại để thiết kế phần mềm

 • Thiết kế phần mềm hướng mô hình
 • Thiết kế phần mềm hướng dữ liệu
 • Thiết kế phần mềm hướng Trách nhiệm
 • Thiết kế phần mềm hướng kiểm thử
 • Thiết kế phần mềm hướng lĩnh vực

2.2 Chiến lược thiết kế phần mềm hướng lĩnh vực

Cách tiếp cận hướng lĩnh vực trong tiến trình phát triển phần mềm

 • Khái niệm về thiết kế hướng lĩnh vực
 • Tìm hiểu về lĩnh vực
 • Ngôn ngữ chung 

Các đặc trưng thiết kế phần mềm hướng lĩnh vực

 • Thực thể
 • Đối tượng giá trị
 • Dịch vụ
 • Mô-đun

Các mô hình trong chiến lược thiết kế phần mềm hướng lĩnh vực

 • Aggregates and Aggregate Roots
 • Factory
 • Repository
 • Bounded Contexts

Quy trình phân tích và thiết kế phần mềm hướng lĩnh vực

2.3 Ứng dụng chiến lược thiết kế hướng lĩnh vực

Mô tả bài toán quản lý tài khoản dùng chung tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Tìm hiểu kiến trúc Microservices

Tìm hiểu mô hình Publisher – Subscriber Event

Phân tích và thiết kế yêu cầu phần mềm hướng lĩnh vực

Cài đặt và đánh giá phần mềm thử nghiệm

3. Kết luận

Chiến lược phân tích thiết kế hệ thống phần mềm theo lĩnh vực là một hướng đi mới và gần đây được ứng dụng rộng rãi. Thông qua luận văn tôi muốn tập trung nghiên cứu, xây dựng và phát triển một hệ thống quản lý tài khoản tập trung AMS sử dụng phân tích theo lĩnh vực DDD, cùng với việc chia hệ thống thành các nhiều các dịch vụ theo hướng Microservice đảm bảo cho khả năng phát triển mở rộng lâu dài. Một số điểm chính luận văn đã đạt được cụ thể như sau: 

 • Nghiên cứu tổng quan các chiến lược phân tích thiết kế phần mềm hiện nay. 
 • Đề xuất về chiến lược thiết kế hướng lĩnh vực và một số quy trình phát triển phần mềm theo hướng lĩnh vực. 
 • Tìm hiểu mô hình phần mềm hướng dịch vụ Microservice, nền tảng framework Ruby on Rails. 
 • Áp dụng vào bài toán quản lý tài khoản tập trung của trường Đại học Dân lập Hải Phòng. 
 • Xây dựng phần mềm AMS trên nền Ruby on Rails 

4. Tài liệu tham khảo

Eric Evans (2003),  “ Domain-Driven Design Tackling Complexity in the Heart of Software”, Addison-Wesley; ISBN: 0-321- 12521-5 

Vaughn Vernon (2013),  “Implementing Domain-Driven    Design”,  Addison- Wesley 

Sam Ruby, Dave Thomas, David Heinemeier Hansson (2011),  “Agile Web Development with Rails”, United States of America 

Lê Văn Phùng (2014),  “Kỹ  nghệ ph ần mềm ”, tái bản lần 1 NXB Thông tin và truyền thông, Hà Nội. 

Lê Văn Phùng, Lê Hương Giang (2013),  “Kỹ  nghệ ph ần mềm nâng cao”, NXB Thông tin và truyền thông, Hà Nội....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:18/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM