Đồ án: Chương trình theo dõi cấp phát thuốc tại phòng y tế trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Đồ án Chương trình theo dõi cấp phát thuốc tại phòng y tế trường Đại học Dân lập Hải Phòng mô tả bài toán và giải pháp; phân tích và thiết kế hệ thống; trình bày cơ sở lí thuyết; cài đặt chương trình.

Đồ án: Chương trình theo dõi cấp phát thuốc tại phòng y tế trường Đại học Dân lập Hải Phòng

1. Nội dung

1.1 Mô tả bài toán và giải pháp

Giới thiệu về phòng y tế

Mô tả bằng lời hoạt động của Phòng y tế

 • Mô tả
 • Bảng nội dung công việc
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ

1.2 Phân tích và thiết kế hệ thống

Mô hình nghiệp vụ

 • Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ 
 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Nhóm dần các chức năng 
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu
 • Ma trận thực thể chức năng

Sơ đồ luồng dữ liệu

 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Mô hình liên kết thực thể (ER)
 • Mô hình quan hệ
 • Các bảng dữ liệu vật lý

1.3 Cơ sở lí thuyết

Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc 

 • Hệ thống hướng cấu trúc
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Mô hình liên kết thực thể E-R
 • Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Công cụ để cài đặt chương trình

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005

Ngôn ngữ VISUAL BASIC.NET 

 • Những đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ Visual Basic.Net

1.4 Cài đặt chương trình

Một số giao diện chính

 • Giao diện chính
 • Giao diện cập nhật dũ liệu
 • Giao diện xử lý dữ liệu
 • Một số báo cáo

2. Kết luận

Kết quả của đồ án là một sản phẩm phần mềm chạy trên máy tính để lưu trữ và quản lý các công việc liên quan đến cấp phát thuốc của trường hàng ngày phải theo dõi thực hiện một cách nhanh và chính xác. Phần mềm có thể đưa vào ứng dụng thực tế cho Phòng y tế trong việc quản lý cấp phát thuốc của trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Đồ án đã đưa ra một cách tổng quan về chương trình theo dõi cấp thuốc của cán bộ y tế, Do kiến thức còn hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong có được những ý kiến đánh giá, đóng góp của các thầy cô và các bạn để đồ án thêm hoàn thiện.

3. Tài liệu tham khảo

PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB thống kê, Hà nội

Nguyễn Thị Ngọc Mai (2004), Visual Basic 6.0 - Lập trình cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản lao động – xã hội

PGS.Vũ Đức Thi (1997), Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành, Nhà xuất bản thống kê – Hà nội

Phạm Hữu Khang (2004), Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL SERVER 2000, Nhà xuất bản lao động – xã hội

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM