Tiểu luận: Cơ cấu đầu tư, cơ cấu đầu tư hợp lý, Vai trò của cơ cấu đầu tư đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tiểu luận Cơ cấu đầu tư, cơ cấu đầu tư hợp lý, Vai trò của cơ cấu đầu tư đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế được nghiên cứu với các nội dung chính như: Những vấn đề lý luận chung; Thực trạng của cơ cấu đầu tư và tác động của nó với chuyển dịch cơ cấu kinh tế  ở Việt Nam; Giải pháp cho cơ cấu đầu tư và tác động của nó với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

Tiểu luận: Cơ cấu đầu tư, cơ cấu đầu tư hợp lý, Vai trò của cơ cấu đầu tư đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế

1. Mở đầu

Tăng trưởng phát triển luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Một cơ cấu kinh tế hợp lý là một trong ba chỉ tiêu thể hiện trình độ phát triển của một đất nước bên cạnh hai chỉ tiêu: tăng trưởng kinh tế và các vấn đề xã hội. Cơ cấu kinh tế chịu ảnh hưởng phần lớn từ cơ cấu đầu tư. Định hướng cơ cấu đầu tư để đổi mới cơ cấu kinh tế trên cơ sở sự tác động của các yếu tố đầu tư và có tính đến ảnh hưởng của các yếu tố khác. 

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề lý luận chung

Một số vấn đề về cơ cấu đầu tư

Một số cơ cấu kinh tế chủ yếu

Vai trò của cơ cấu đầu tư đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế

2.2 Thực trạng của cơ cấu đầu tư và tác động của nó với chuyển dịch cơ cấu kinh tế  ở Việt Nam

Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn, vốn 

Cơ cấu đầu tư phát triển theo ngành

2.3 Giải pháp cho cơ cấu đầu tư và tác động của nó với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam 

Nguồn trong nước

Cơ cấu vốn đầu tư 

Cơ cấu đầu tư phát triển theo ngành

Cơ cấu đầu tư theo vùng lãnh thổ

3. Tài liệu tham khảo

Đầu tư phục vụ phát triển. Những bài học kinh nghiệm của ngân hàng thế giới. Tập I- XB 1990.

Một số vấn đề lý luận, phương pháp luận XD chiến lược, và quy hoạch phát triển KTVN. NXB chính trị QG- 2002.

Giáo trình kế hoạch hoá phát triển KTXH. Trường ĐH KTQD.

Đề tài: Chuyển dịch cơ cấu KT ngành trong quá trình CNH-HĐH.

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự chuyển dịch cơ cấu ngành KT trong thời kỳ CNH ở VN.

Kinh tế học về tổ chức phát triển nền KTQD. NXB Chính trị QG-1997.

Hội nhập kinh tế, áp dụng cạch tranh trên thị trường và đối sách của một số nước. NXB GTVT-2003.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận Kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM