Luận văn: Đánh giá công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Mục tiêu chính của luận văn Đánh giá công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế là làm rõ cơ sở lý luận về quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới. Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Luận văn: Đánh giá công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Thừa Thiên Huế trong những năm qua đã triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Công tác quản lý phát triển kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. Tuy nhiên, công tác quản lý phát triển kinh tế vẫn còn nhiều bất cập, chưa phát huy hết vai trò và nhiệm vụ. Xuất phát từ những lý do trên nên em quyết định chọn đề tài: “Đánh giá công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa thiên Huế” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới 

Đánh giá công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu thứ cấp, thu thập số liệu sơ cấp

Phương pháp xử lý và phân tích số liệu: Số liệu thứ cấp được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2010, SPSS 16.0; phương pháp thống kê mô tả, so sánh, chỉ số bình quân

1.4  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Phạm vi nghiên cứu: huyện Quảng Điền, tỉnh Thùa Thiên Huế; Số liệu thứ cấp từ: 2010 đến 2014, số liệu sơ cấp: 2015

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về vấn đề quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thông mới

 • Cơ sở lý luận về quản lý phát triển kinh tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới
 • Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới
 • Cơ sở thực tiễn về quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới

2.2 Đánh giá công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Đặc điểm cơ bản của huyện Quảng Điền
 • Tình hình xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Điền
 • Đánh giá công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng Điền

2.3 Một giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Định hướng: Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm; khuyến khích phát triển dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm.
 • Giải pháp: Nâng cao thu nhập cho người dân, giải pháp hình thức tổ chức sản xuất, giải pháp về lao động

3. Kết luận và kiến nghị

3.1 Kết luận

Qua số liệu điều tra cho thấy, người dân đã chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới. Người dân đã chủ động tham gia vào các tổ chức sản xuất, điền hình là hợp tác xã. Tuy nhiên, hợp tác xã nông nghiệp vẫn là chủ yếu, các hợp tác xã phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ chưa phát triển. Người dân vẫn chủ yếu bằng nghề nông Đại học Kinh tế Huế 64 nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Qua việc kiểm định mức độ hài lòng của người dân ở 3 xã Quảng Ngạn, Quảng Phú, Quảng Phước cho ta kết luận, công tác quản lý phát triển kinh tế tác động đều đến các xã trên địa bàn huyện. 

3.2 Kiến nghị

Đối với chính quyền địa phương

 • Đề nghị phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến khích phát triển các hợp tác xã thương mại, dịch vụ nhằm ổn định đầu ra nông sản của bà con.
 • Đề nghị UBND, các cấp có biện pháp xử lý vi phạm các tàu đánh cá lớn tỉnh bạn đến đánh bắt gần bờ, gây thiệt hại về lợi ích mà hủy hoại tài nguyên biển của huyện.
 • Khuyến khích thành bà con thành lập tổ hợp tác để bám biển, nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn tính mạng cho xã viên.
 • UBND hỗ trợ kinh phí hơn nữa để cùng người dân xây dựng nông thôn mới, đạt được chỉ tiêu nông thôn mới.

Đối với người dân 

 • Người dân cần tích cực hơn trong tham gia nông thôn mới, đặc biệt là tham gia các cuộc họp nông thôn mới nhằm nắm bắt cả chủ trương của huyện.
 • Tích cực tham gia vào các hình thức thức tổ chức sản xuất. 

4. Tài liệu tham khảo

Chi cục thống kê huyện Quảng Điền (2014), Niên giám thống kê. 

GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn – PGS.TS Mai Văn Bưu (2005), giáo trình quản lý Nhà nước về kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc Dân Hà Nội

GS.TS. Lê Sỹ Hiệp (2008), Bài giảng chuyên đề quản lý Nhà nước về kinh tế. 

Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định Số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 

UBND huyện Quảng Điền (2010), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội qua các năm 2010.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Kinh tế trên ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM