Luận văn ThS: Điều tra vụ án buôn lậu theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn cục điều tra chống buôn lậu, tổng cục hải quan

Luận văn ThS Điều tra vụ án buôn lậu theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn cục điều tra chống buôn lậu, tổng cục hải quan đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra các vụ án buôn lậu của CQHQ trong thời gian tới.

Luận văn ThS: Điều tra vụ án buôn lậu theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn cục điều tra chống buôn lậu, tổng cục hải quan

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Ngành Hải quan đã thay đổi phương thức quản lý hoạt động XNK, xuất nhập cảnh từ thủ công sang điện tử, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, áp dụng quản lý rủi ro…với thủ tục hải quan ngày càng đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, xuất nhập cảnh, giảm thời gian, chi phí thông quan cho Doanh nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan nói chung và trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng, ngành Hải quan đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, an ninh kinh tế ở Việt Nam, góp phần đáng kể làm lành mạnh môi trường kinh tế đối ngoại, đưa hoạt động XNK, xuất nhập cảnh ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu luôn tập trung sự chú ý của các nhà khoa học, các cán bộ hoạt động thực tiễn 

1.3 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn công tác điều tra vụ án buôn lậu của CQHQ nói chung và Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan nói riêng, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra các vụ án buôn lậu của CQHQ trong thời gian tới.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động điều tra vụ án buôn lậu của CQHQ nói chung và Cục Điều tra chống buôn lậu -TCHQ nói riêng thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật và các tài liệu, báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm của ngành Hải quan và của Cục Điều tra CBL về điều tra vụ án buôn lậu.

Phạm vi nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận cơ bản và quy định của pháp luật về điều tra vụ án buôn lậu và thực tiễn điều tra vụ án buôn lậu của CQHQ nói chung và Cục Điều tra chống buôn lậu –TCHQ nói riêng trên phạm vi cả nước, trong thời gian 5 năm gần đây (giai đoạn 2015 đến 2019).

1.5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay liên quan đến tổ chức hoạt động điều tra hình sự nói chung và trên cơ sở thực tiễn tổ chức hoạt động điều tra của Hải quan Việt Nam nói riêng. Các phương pháp cụ thể được sử dụng để thực hiện luận văn là phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp lịch sử; các phương pháp nghiên cứu của xã hội học như so sánh, đối chiếu, thống kê.

1.6 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về điều tra vụ án buôn lậu của Cục Điều tra chống buôn lậu TCHQ là lực lượng chủ công của ngành Hải quan trong công tác đấu tranh, chống buôn lậu nên kết quả rút ra qua nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề lý luận về điều tra các vụ án buôn lậu

Khái niệm điều tra vụ án buôn lậu

Đặc điểm điều tra vụ án buôn lậu của CQHQ

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điều tra vụ án buôn lậu của cơ quan Hải quan

2.2 Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về điều tra các vụ án buôn lậu và thực tiễn điều tra của Cục Điều tra chống buôn lậu, TCHQ

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về điều tra vụ án buôn lậu

Thực tiễn điều tra vụ án buôn lậu của Cục Điều tra Chống buôn lậu Tổng cục Hải quan

2.3 Yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng điều tra các vụ án buôn lậu của cơ quan Hải quan

Yêu cầu nâng cao chất lượng điều tra vụ án buôn lậu

Giải pháp nâng cao chất lượng điều tra các vụ án buôn lậu của Cơ quan Hải quan

3. Kết luận

Trước yêu cầu cải cách tư pháp, thực tiễn tình hình hoạt động buôn lậu ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra các vụ án buôn lậu của CQHQ. Để làm được điều này, đã có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, nhiều đề tài, đề án của các cơ quan hữu quan được xây dựng và triển khai. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, tiếp cận trực tiếp một cách có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác điều tra vụ án buôn lậu của CQHQ nói chung và Cục Điều tra chống buôn lậu – TCHQ là lực lượng chủ công của ngành Hải quan trong công tác này là cần thiết; qua đó đóng góp phần làm rõ các vấn đề về lý luận, thống nhất về nhận thức, đánh giá khách quan tình hình và kết quả công điều tra, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Ngọc Anh (2009), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Anh - Trần Văn Luyện, Trần Quang Tiệp, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Văn Cừ, Bùi Anh Dũng (2004), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003, Nhà xuất bản chính trị quốc gia.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Luật trên--

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM