Dự thảo quyết định sửa đổi một số điều về thanh tra an toàn thực phẩm

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo

Dự thảo quyết định sửa đổi một số điều về thanh tra an toàn thực phẩm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:           /2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2015/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ VÀ PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của  Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế;

Thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2015 số 04/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 5 như sau:

“5. Tham mưu cho Phòng Y tế là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp quận quản lý về an toàn thực phẩm tổng hợp, báo cáo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản/ Ban Quản lý An toàn thực phẩm về kết quả thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.”

2. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 10 như sau:

“b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, cấp phường ra quyết định thanh tra đột xuất và thành lập đoàn thanh tra. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ra quyết định thanh tra đột xuất thì gửi quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra để báo cáo Giám đốc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương/ Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm; trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường ra quyết định thanh tra đột xuất thì gửi quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận.”

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 17 như sau:

“1. Khi được Giám đốc Sở/ Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm giao, Chánh thanh tra các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương/Thanh tra Ban Quản lý An toàn thực phẩm quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận kết luận; Chi cục trưởng các Chi cục: An toàn vệ sinh thực phẩm, Quản lý thị trường, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản/ Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường kết luận.”

4. Sửa đổi Điều 18 như sau:

“Ủy ban nhân dân cấp phường căn cứ yêu cầu của công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra an toàn thực phẩm gửi đến Ủy ban nhân dân cấp quận (Phòng Y tế) để tổng hợp. Ủy ban nhân dân cấp quận xây dựng kế hoạch thanh tra của quận gửi Sở Y tế (thanh tra Sở)/ Ban Quản lý An toàn thực phẩm; Giám đốc Sở Y tế/ Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm có trách nhiệm thống nhất với Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương phê duyệt kế hoạch thanh tra an toàn thực phẩm cho cấp quận, cấp phường trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.”

5. Sửa đổi Điều 19 như sau:

“Thanh tra các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương/ Thanh tra Ban Quản lý An toàn thực phẩm có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp quận, cấp phường.

6. Sửa đổi Điều 20 như sau:

“1. Chánh thanh tra các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương/ Ban Quản lý An toàn thực phẩm có trách nhiệm xử lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa thanh tra an toàn thực phẩm cấp quận, cấp phường và các Chi cục: An toàn vệ sinh thực phẩm, Quản lý thị trường, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản/ Ban Quản lý An toàn thực phẩm. Trong trường hợp kế hoạch thanh tra của cấp quận thực hiện có sự trùng lặp với kế hoạch thanh tra của các Chi cục/ Ban Quản lý An toàn thực phẩm thì thực hiện theo kế hoạch thanh tra của các Chi cục/ Ban Quản lý An toàn thực phẩm. Trường hợp kế hoạch thanh tra của cấp phường thực hiện có sự trùng lặp với kế hoạch thanh tra của cấp quận thì thực hiện theo kế hoạch thanh tra của cấp quận.”

7. Sửa đổi Điều 21 như sau:

“1. Định kỳ 03 tháng Ủy ban nhân dân cấp quận trên cơ sở tổng hợp báo cáo của cấp phường và kết quả thanh tra do cấp mình thực hiện, gửi báo cáo đến Sở Y tế/ Ban Quản lý An toàn thực phẩm để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm).”

8. Sửa đổi Khoản 1 Điều 24 như sau:

“1. Địa bàn thí điểm: Các đơn vị hành chính cấp quận, cấp phường của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.”

9. Sửa đổi Khoản 2 Điều 24 như sau:

“2. Thời gian thực hiện thí điểm: 01 năm (12 tháng) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (đối với cấp quận, cấp phường đã thực hiện thí điểm từ 15 tháng 11 năm 2015 đến 15 tháng 11 năm 2016, việc thí điểm có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 2016 đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành và tiếp tục thí điểm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành).”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này.

2. Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, hướng dẫn, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp quận, cấp phường tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất chính sách cụ thể nâng cao năng lực thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM