Luận văn: Giải pháp thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Luận văn Giải pháp thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu về thực trạng và đề xuất được một số giải pháp chủ yếu thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương để đánh giá những thành công, hạn chế, cơ hội và thách thức về hoạt động thu hút vốn đầu tư để từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường công tác thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Luận văn: Giải pháp thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Để nghiên cứu và làm rõ những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về vốn đầu tư và thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá tổng quan tình hình hoạt động đầu tư và phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện, tôi đã chọn đề tài : “Giải pháp thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An”.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu về thực trạng và đề xuất được một số giải pháp chủ yếu thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương để đánh giá những thành công, hạn chế, cơ hội và thách thức về hoạt động thu hút vốn đầu tư để từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường công tác thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin

Phương pháp xử lý số liệu

Phương pháp phân tích số liệu

Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo

Phương pháp sử dụng ma trận SWOT

1.4  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài Qua quá trình thực tập tại phòng Tài chính – kế hoạch thuộc UBND huyện Thanh Chương với ý nghĩa kết hợp kiến thức lý thuyết và thực tiễn, tôi làm đề tài hướng tới đối tượng là huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Phạm vi về thời gian: Các số liệu thông tin được thu thập chủ yếu từ năm 2011 đến năm 2013

2. Nội dung

2.1 Cơ sở khoa học về thu hút vốn đầu tư

Cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư

Cơ sở thực tiễn về thu hút vốn đầu tư

2.2 Thực trạng thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Tổng quan điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội - văn hóa của huyện Thanh Chương

Tổng quan về môi trường đầu tư của huyện Thanh Chương

Thực trạng thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương

Đánh giá công tác thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Chương

2.3 Định hướng và giải pháp thu hút vốn đầu tư vào huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

Dự báo những thuận lợi, khó khă

Mục tiêu, định hướng thu hút vốn đầu tư đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

3. Kết luận

Với tinh thần đó, luận văn đạt được một số kết quả chủ yếu sau: Một là, đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về vốn đầu tư, các nguồn vốn đầu tư và vai trò của vốn đầu tư đối với phát triển kinh tế - xã hội; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trên địa bàn; Hai là, đánh giá tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tổng quan về môi trường đầu tư của huyện và thực trạng thu hút vốn đầu tư của huyện. Trên cơ sở đó, đánh giá để tìm ra những nguyên nhân gây ra hạn chế còn tồn tại; đồng thời căn cứ vào định hướng phát triển và những yêu cầu đặt ra đối với thu hút vốn đầu tư đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 luận văn đã đề xuất hệ thống các giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển chung về kinh tế, xã hội trên địa bàn.

4. Tài liệu tham khảo

PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt, TS. Từ Quang Phương (2007), Giáo trình Kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

ThS. Hồ Tú Linh (2011), Bài giảng Kinh tế đầu tư, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1999), Giáo trình kinh tế học quốc tế, Nxb Thống kê, Hà Nội.

Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An, Kế hoạch xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2011 – 2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2011), Dữ liệu cơ bản về môi trường đầu tư tỉnh Nghệ An.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương (2013), Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2012), Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và kế hoạch xây dựng đầu tư cơ bản năm 2013

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Kinh tế trên ---

Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM