Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Luận văn ThS Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp dưới góc độ kế toán tài chính; Phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh; Luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường dù là hình thức sở hữu nào (Doanh nghiệp Nhà Nước, Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,...) thì đều có các mục tiêu hoạt động sản xuất khác nhau. Ngay trong mỗi giai đoạn, các doanh nghiệp cũng theo đuổi các mục tiêu khác nhau, nhưng nhìn chung mọi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường đều nhằm mục tiêu lâu dài, mục tiêu bao trùm đó là làm sao tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được các mục tiêu đó các doanh nghiệp phải xây dựng được cho mình một chiến lược kinh doanh đúng đắn, xây dựng các kế hoạch thực hiện và đặt ra các mục tiêu chi tiết nhưng phải phù hợp với thực tế, đồng thời phù hợp với tiềm năng của doanh nghiệp dựa trên những thông tin hữu ích mà kế toán cung cấp

1.2 Tình hình nghiên cứu

Hiện nay, vấn đề về tổ chức công tác kế toán đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu những tài liệu có liên quan đã có nhiều tài liệu nghiên cứu các giác độ, khía cạnh và lĩnh vực khác nhau về tổ chức công tác kế toán

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp dưới góc độ kế toán tài chính; Phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh; Luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Đề tài nghiên cứu thực hiện tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Nguồn dữ liệu thứ cấp là cơ sở lý luận chung về tổ chức công tác kế toán. Nguồn dữ liệu sơ cấp là tổ chức công tác kế toán đang được áp dụng tại công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh như tổ chức công tác về: chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp

2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Khái quát về Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

2.3 Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Sự cần thiết, yêu cầu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Điều kiện cơ bản thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

3. Kết luận

Luận văn đã trình bày và phân tích thực trạng tổ chức kế toán trong chế độ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh; từ đó rút ra những vấn đề còn tồn tại cần phải hoàn thiện hơn nữa nhằm phát huy được vai trò của kế toán trong công tác quản lý. Số liệu phân tích dựa vào số liệu mà bộ phận kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh bản cung cấp

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Tài chính (2006), 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội.

Bộ Tài chính (2006), Chế độ Kế toán doanh nghiệp quyển 1 - Hệ thống tài khoản kế toán, NXB Tài chính, Hà Nội.

Bộ Tài chính (2006), Chế độ Kế toán doanh nghiệp quyển 2 - Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán, NXB Tài chính, Hà Nội.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM