Luận văn ThS: Kế toán trách nhiệm tại tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC

Luận văn ThS Kế toán trách nhiệm tại tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC mục tiêu xây dựng KTTN phù hợp với Công ty nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị đánh giá hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm quản lý của từng bộ phận để ra quyết định kinh doanh

Luận văn ThS: Kế toán trách nhiệm tại tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường mở cửa như hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Yếu tố cạnh tranh là một trong những yếu tố quan trọng, để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Muốn vậy, doanh nghiệp phải tìm hiểu mọi biện pháp để đứng vững và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng sản phẩm chất lượng và giá thành phù hợp

1.2 Tình hình nghiên cứu

Nhiều công trình nước ngoài liên quan đế kế toán quản trị (KTQT) nói chung và KTTN nói riêng. Mỗi công trình nghiên cứu ở một góc độ khác nhau nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

KTTN có vai trò quan trọng giúp nhà quản trị kiểm soát đánh giá hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp nhưng thực tế hiện nay việc áp dụng KTTN vào trong quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Trước tình hình đó, luận văn tiến hành nghiên cứu KTTN đã được hình thành tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC? Nếu đã có thì nó ở mức độ như thế nào? Nếu KTTN chưa thực sự có thì luận văn xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Về đối tượng: Luận văn tập trung vào nghiên cứu lý luận kế toán trách nhiệm và vận dụng tổ chức KTTN tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC.
Về phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu trong phạm vi Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC, bao gồm tất cả các bộ phận tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2013, 2014, 2015.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu từ giáo trình, các nghiên cứu có liên quan đã được công bố giúp tác giả kế thừa lý luận.
Phương pháp nghiên cứu định lượng: tác giả tiến hành quan sát hệ thống kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty kết hợp khảo sát các nhà quản lý các cấp để thu thập và phân tích số liệu. Ngoài phương pháp trên tác giả còn sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp để tìm hiểu về thực trạng

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm

Bản chất, vai trò của kế toán trách nhiệm

Phân loại kế toán trách nhiệm

Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý

Nội dung kế toán trách nhiệm

2.2 Thực trạng về kế toán trách nhiệm trong Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC

Đặc điểm kinh doanh và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty

Thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC

Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty

2.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC

Sự cần thiết và yêu cầu phải hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty

Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty

Kiến nghị

3. Kết luận

Đề tài này đã lần lượt đưa ra các khái niệm và vai trò của KTTN. Là một phần của KTQT, KTTN đóng vai trò cung cấp thông tin cho các nhà quản trị trong việc tổ chức và điều hành công ty, đồng thời giúp cho nhà quản trị kiểm soát quản lý, đánh giá và điều chỉnh nhằm hướng đến mục tiêu chung của doanh nghiệp

4. Tài liệu tham khảo

Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2010) , Kế toán quản trị, Nhà xuất bản thống kê, TP Hồ Chí Minh

Phạm Đức Dũng (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản thống kê

TS Võ Ngọc Nhị (2006), Kế toán quản trị, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM