Luận án TS: Kiểm toán ngân hàng góp phần ổn định hệ thống tài chính Việt Nam

Luận án TS Kiểm toán ngân hàng góp phần ổn định hệ thống tài chính Việt Nam nghiên cứu về các hoạt động Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong việc kiểm toán ngân hàng trung ương (NHTW), ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH)

Luận án TS: Kiểm toán ngân hàng góp phần ổn định hệ thống tài chính Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Trong những năm gần đây, các ngân hàng đã không ngừng mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của mình, cùng với đó những rủi ro trong hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng có chiều hướng gia tăng. Do đó, việc thiết lập và vận hành hiệu quả một hệ thống ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro là một nhiệm vụ quan trọng đối với ngành kiểm toán góp phần vào ổn định HTTC quốc gia

1.2 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng KTNN về hoạt động ngân hàng góp phần ổn định hệ thống tài chính Việt Nam

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Mối quan hệ giữa KTNN về hoạt động của hệ thống ngân hàng và tính ổn định của hệ thống tài chính quốc gia như thế nào?

Thực trạng hoạt động KTNH của KTNN Việt Nam ra sao?

Các giải pháp nhằm nào để góp phần nâng cao chất lượng KTNN về hoạt động của hệ thống ngân hàng góp phần ổn định hệ thống tài chính Việt Nam

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hoạt động KTNH của KTNN

Phạm vi các quy định có hiệu lực về hoạt động kiểm toán trên lãnh thổ Việt Nam đối với các hoạt động của các ngân hàng trên tại trụ sở KTNN Việt Nam

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp diễn giải, quy nạp sử dụng để hệ thống hóa lý luận về KTNN đối với hoạt động của ngân hàng

1.6 Những đóng góp mới 

Luận án đã làm rõ vai trò của KTNN đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng, làm rõ vai trò trong việc quản lý sử dụng tài chính nhà nước, tài sản nhà nước, trong việc tư vấn về quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực công trong hệ thống ngân hàng

2. Nội dung

2.1  Mối quan hệ giữa hoạt động ktnh của ktnn và tính ổn định của hệ thống tài chính quốc gia 

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan và xác định khoảng trống nghiên cứu

Kinh nghiệm về hoạt động ktnh của ktnn tại các nước và bài học cho việt nam

2.2 Thực trạng hoạt động kiểm toán ngân hàng của kiểm toán nhà nước việt nam

Giới thiệu về kiểm toán nhà nước việt nam và hệ thống tài chính việt nam 

Thực trạng kiểm toán ngân hàng của kiểm toán nhà nước việt nam 

Kết quả khảo sát chuyên gia

Đánh giá các kết quả kiểm toán các ngân hàng góp phần ổn định hệ thống tài chính 

Đánh giá về chất lượng hoạt động kiểm toán các ngân hàng nhà nước của kiểm toán nhà nước 

2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán ngân hàng của kiểm toán nhà nước việt nam

Định hướng kiểm toán ngân hàng của kiểm toán nhà nước việt nam

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán ngân hàng của kiểm toán nhà nước việt nam

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

3. Kết luận

Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động cũng như chất lượng KTNN, về sự cần thiết phải tăng cường kiểm toán NHTW và các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối, luận án đã đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán của KTNN nhằm góp phần minh bạch tài chính, ổn định HTTC tại Việt Nam

4. Tài liệu tham khảo

Báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước năm 2013, 2015, 2016, 2017, 2018

BCTC của ngân hàng trung ương Việt Nam năm 2015, 2016, 2017, 2018

BCTC của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam năm 2012, 2015, 2017

BCTC của ngân hàng chính sách xã hôi Việt Nam năm 2014, 2015, 2017

Bộ Tài Chính (2003), Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220- Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, (Ban hành theo Quyết định số 28/2003/Qð-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM