Đồ án: Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trong ảnh MMPOUA

Đồ án Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trong ảnh MMPOUA trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin trong ảnh, cấu trúc ảnh BITMAP và phương pháp đánh giá PSNR (peak signal - to - noise ration) ảnh trước và sau khi giấu tin; giới thiệu và trình bày kỹ thuật giấu và tách tin MMPOUA; trình bày một số giao diện của chương trình và thử nghiệm kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trong ảnh MMPOUA, đưa ra nhận xét đánh giá.

Đồ án: Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trong ảnh MMPOUA

1. Mở đầu

Cuộc cách mạng thông tin kỹ thuật số đã đem lại những thay đổi sâu sắc trong xã hội và trong cuộc sống của chúng ta. Những thuận lợi mà thông tin kỹ thuật số mang lại cũng sinh ra những thách thức và cơ hội mới cho quá trình đổi mới. Với việc sử dụng mạng internet toàn cầu để thông tin, liên lạc ngày càng tăng trong mọi lĩnh vực chính trị, quân sự, quốc phòng, kinh tế, thương mại… Vấn đề được đặt ra đó là sự an toàn của dữ liệu. Một công nghệ phần nào giải quyết được vấn đề trên là giấu tin mật, nó cho phép giấu thông tin mật vào trong các nguồn thông tin khác, làm ẩn đi sự tồn tại của thông mật.

2. Nội dung

2.1 Khái niệm tổng quan

Tổng quan kỹ thuật giấu tin trong ảnh

 • Khái niệm
 • Phân loại giấu tin
 • Yêu cầu thiết yếu đối với một hệ thống giấu tin mật
 • Mô hình kỹ thuật giấu tin và tách tin cơ bản
 • Môi trường giấu tin
 • Một số ứng dụng của kỹ thuật giấu tin

Cấu trúc ảnh BITMAP

 • Bitmap header
 • Palette màu
 • Bitmap data

Phương pháp đánh giá PSNR (peak signal - to - noise ratio)

2.2 Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch

Giới thiệu

Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trong ảnh MMPOUA

 • Thuật toán bảo toàn nhỏ nhất (Minimun Preserved Algorithm)
 • Thuật toán bảo toàn lớn nhất (Maximun Preserved Algorithm)

Vấn đề vượt ngưỡng

2.3 Cài đặt và thử nghiệm

Môi trường cài đặt

Giao diện chương trình

 • Giao diện chính chương trình
 • Giao diện chi tiết các modul chương trình
 • Giao diện cửa sổ thông tin

Kết quả thử nghiệm và nhận xét

 • Kết quả thử nghiệm
 • Nhận xét

3. Kết luận

Với kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trong ảnh MMPOUA thì tính vô hình của thông tin sau khi giấu được đảm bảo, thông qua việc chọn hai ngưỡng β, γ và hệ số k phù hợp để những biến đổi không gây ra sự chú ý đáng kể nào. Về mặt lý thuyết thì sau khi đã có lượng thông tin được giấu vào trong ảng gốc, nó sẽ để lại dù nhiều, dù ít những dấu vết khác với ảnh gốc ban đầu. Tuy nhiên sau khi thực hiện kỹ thuật giấu tin, quan sát bằng mắt thường thì khó có thể phân biệt đâu là ảnh gốc đâu là ảnh mang tin. Dùng phương pháp đánh giá PSNR để đánh giá chất lượng ảnh trước và sau khi giấu tin kết quả PSNR đạt được là khá cao, điều đó cho thấy sự biến dạng của ảnh hầu như không có. Như vậy kỹ thuật giấu tin đã cho những kết quả rất triển vọng.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Xuân Huy, Trần Quốc Dũng, Giáo trình giấu tin và thuỷ vân ảnh, Trung tâm thông tin tư liệu, TTKHTN - CN 2003

Ingemar Cox, Jeffrey Bloom, Matthew Miller, Ton Kalker, Jessica Fridrich, Digital Watermarking and Steganography, Morgan Kaufmann, 2008.

Ching-Yu Yang and Wu-Chih Hu, High-Performance Reversible Data Hiding with Overflow/Underflow Avoidance, ETRI Journal, Volume 33, Number 4, August 2011...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM