Đồ án: Kỹ thuật giấu tin trong ảnh SES - Steganography Evading Statistical Analyses

Đồ án Kỹ thuật giấu tin trong ảnh SES - Steganography Evading Statistical Analyses trình bày tổng quan về giấu tin trong ảnh, ảnh BITMAP; tìm hiểu kỹ thuật giấu tin SES tránh phát hiện bằng RS; cài đặt và thử nghiệm.

Đồ án: Kỹ thuật giấu tin trong ảnh SES - Steganography Evading Statistical Analyses

1. Mở đầu

Công nghệ thông tin và đặc biệt là sự phát triển của hệ thống mạng máy tính đã tạo nên môi trường mở và là phương tiện trao đổi, phân phối tài liệu một cách tiện lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên cũng đặt ra một vấn đề về bảo vệ tài liệu, ngăn chặn việc đánh cắp và sao chép tài liệu một cách bất hợp pháp. Vấn đề an toàn và bảo mật thông tin hiện nay luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Giấu tin trong ảnh là một bộ phận chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các chương trình ứng dụng, các phần mềm, hệ thống giấu tin trong dữ liệu đa phương tiện bởi lượng thông tin được trao đổi bằng ảnh là rất lớn. Hơn nữa, giấu thông tin trong ảnh cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong hầu hết các ứng dụng bảo vệ an toàn thông tin như: nhận thức thông tin, xác định xuyên tạc thông tin, bảo vệ bản quyền tác giả, điều khiển truy nhập, giấu thông tin mật…

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về giấu tin trong ảnh

Tổng quan về giấu tin 

 • Định nghĩa về giấu tin
 • Mục đích của giấu tin
 • Mô hình kỹ thuật giấu tin
 • Mô hình kỹ thuật tách tin

Giấu tin trong ảnh

 • Khái niệm giấu tin trong ảnh
 • Các yêu cầu đối với giấu tin trong ảnh
 • Những đặc trưng và tính chất của giấu tin trong ảnh
 • Các tiêu chí đánh giá kỹ thuật giấu tin trong ảnh

2.2 Tổng quan về ảnh BITMAP

Giới thiệu ảnh BITMAP (BMP) 

Cấu trúc ảnh BITMAP (BMP)

 • Bitmap File Header
 • Bitmap Information 
 • Color Palette
 • Bitmap Data

2.3 Kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin RS

Các vấn đề phát hiện ảnh có giấu tin

 • Phân tích tin ẩn giấu (Steganalynis)
 • Các phương pháp phân tích

Kỹ thuật phát hiện RS (Regular Singular) 

 • Giới thiệu về kỹ thuật RS
 • Các định nghĩa về kỹ thuật RS 
 • Phương pháp phát hiện RS 
 • Thuật toán RS

2.4 Kỹ thuật giấu tin SES tránh phát hiện bằng RS

Giới thiệu kỹ thuật giấu tin SES

Phương pháp giấu tin SES

 • Quá trình giấu tin 
 • Quá trình tách tin

2.5 Cài đặt và thử nghiệm

Môi trường thử nghiệm

 • Tập ảnh thử nghiệm
 • Đo độ đánh giá PSNR
 • Áp dụng giấu tin trên ảnh
 • Một số giao diện chương trình

Các modul cài đặt

 • Chức năng: Thực hiện giấu tin trong ảnh 
 • Chức năng: Thực hiện tách tin
 • Chức năng: Đánh giá PSNR
 • Chức năng: Thống kê RS

Thực nghiệm và đánh giá

3. Kết luận

Đồ án đã thực hiện những nhiệm vụ sau:

 • Trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin.
 • Tổng quan về ảnh Bitmap.
 • Kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin RS.
 • Kỹ thuật giấu tin SES tránh phát hiện bằng thống kê RS.

Đây là một kiến thức rất hữu ích và cần thiết để có thể khai thác ngày một hiệu quả các thành tựu của tin học. Đó cũng là một lý do để em chọn đề tài này làm đồ án tốt nghiệp. Em mong muốn giới thiệu và phổ biến những kiến thức rất cơ bản đến người đọc. Việc kết hợp giấu thông tin và công nghệ thông tin là một vấn đề mới đang được nghiên cứu và phát triển để phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên thế giới người ta đã nghiên cứu nhiều về vấn đề này. Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh nói chung và giấu thông tin trong ảnh xám nói riêng là một hướng nghiên cứu chính của kỹ thuật giấu thông tin hiện nay và đã đạt nhiều kết quả khả quan.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Xuân Huy, Trần Quốc Dũng, (2003), Giáo trình giấu tin và thủy vân ảnh, Trung tâm thông tin tư liệu, TTKHTN – CN.

Đỗ Thị Nguyệt (2009), Đồ án tốt nghiệp, Trường ĐHDL Hải Phòng.

Jessica Fridrich, Miroslav Golian, Rui Du, Reliable Detection of LSB Steganography in Color and Grayscale Images, in preparation for the special is-sue on security in Magazine IEEE Multimedia.

Jeong-Jae Yu, SES (Steganography Evading Statistical analyses), CIST.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:07/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM