Luận văn ThS: Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình giai đoạn thi công dự án hồ chứa Nước Krông Pách Thượng Tỉnh Đăk Lăk

Luận văn ThS Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình giai đoạn thi công dự án hồ chứa Nước Krông Pách Thượng Tỉnh Đăk Lăk phân tích, đánh giá một cách chính xác thực trạng, đồng thời tìm ra những hạn chế tồn tại trong công tác quản lý chất lượng các công trình Thủy lợi nói chung, các dự án do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 làm CĐT nói riêng

Luận văn ThS: Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình giai đoạn thi công dự án hồ chứa Nước Krông Pách Thượng Tỉnh Đăk Lăk

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Đầu tư xây dựng cơ bản có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong những năm vừa qua Nhà nước đã giành hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm cho Đầu tư xây dựng cơ bản. 

1.2 Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu chính của đề tài là phân tích, đánh giá một cách chính xác thực trạng, đồng thời tìm ra những hạn chế tồn tại trong công tác quản lý chất lượng các công trình Thủy lợi nói chung, các dự án do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 làm CĐT nói riêng. 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Quy trình quản lý chất lượng thi công xây dựng các công trình Thủy lợi do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 làm CĐT.

Nghiên cứu công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng giai đoạn thi công của CĐT.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Tìm hiểu về hệ thống các văn bản, quy định của pháp luật, các cơ sở lý luận khoa học liên quan đến chất lượng công trình giai đoạn thi công

Thu thập tài liệu liên quan đến công tác tổ chức lãnh đạo và thực hiện quản lý chất lượng thi công các công trình do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 làm CĐT.

1.5 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Hệ thống được các văn bản pháp quy, các cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học về quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công xây dựng, cũng như làm rõ được vai trò, trách nhiệm và yêu cầu của các chủ thể tham gia đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về quản lý chất lượng thi công các công trình thủy lợi

Tổng quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng các công trình Thủy lợi

Công tác quản lý chất lượng xây dựng ở một số nước trên thế giới

Công tác đầu tư xây dựng các công trình Thủy lợi ở nước ta

2.2  Cơ sở khoa học và pháp lý trong quản lý chất lượng thi công các công trình thủy lợi

Hệ thống các văn bản pháp luật và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng thi công công trình

Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Vai trò, trách nhiệm và yêu cầu đối với các chủ thể tham gia xây dựng công trình trong giai đoạn thi công

Cơ sở khoa học trong công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng các công trình Thủy lợi

2.3 Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình giai đoạn thi công dự án hồ chứa nước krông pách thượng, tỉnh đăk lăk

Giới thiệu về Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8

Giới thiệu về dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Điều tra, khảo sát, phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thi công tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý chất lượng thi công tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk

3. Kết luận

Việc hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công là một vấn đề quan trọng, bức thiết, có vai trò quyết định đối với chất lượng sản phẩm công trình. Nhất là trong giai đoạn hiện nay vấn đề về chất lượng công trình là vấn đề sống còn của ngành xây dựng.

4. Tài liệu tham khảo

Chính phủ, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Hà Nội: Bộ xây dựng, 2015.

Vũ Thanh Te, Bài giảng Quản lý chất lượng xây dựng. Hà Nội, 2018.

Trường Đại học Thủy lợi, Giáo trình Thủy công, NXB Xây dựng. Hà Nội, 2004.

- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS kiến trúc- xây dựng trên-

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM