Luận văn ThS: Nghiên cứu Neural Cryptography và ứng dụng bảo mật tài liệu cho công ty Kiên Nhẫn

Luận văn Nghiên cứu Neural Cryptography và ứng dụng bảo mật tài liệu cho công ty Kiên Nhẫn trình bày cơ sở lí thuyết; ứng dụng mạng nơron trong bảo mật và cài đặt chương trình thử nghiệm.

Luận văn ThS: Nghiên cứu Neural Cryptography và ứng dụng bảo mật tài liệu cho công ty Kiên Nhẫn

1. Mở đầu

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu về Neural Crytography

Nghiên cứu về mô hình ứng dụng Neural Crytography vào mã hóa bảo mật.

Cuối cùng phát triển thuật toán vào chương trình mã hóa các tài liệu bí mật của công ty.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

 • Nghiên cứu mạng neural, đặc trưng, cách xây dựng và huấn luyện neural nhân tạo.
 • Nghiên cứu cách thức và thuật toán ứng dụng vào mã hóa văn bản của mạng neural nhân tạo.
 • Đánh giá ưu nhược điểm của thuật toán.

Phạm vi nghiên cứu: ứng dụng vào mã hóa các tài liệu mật của công ty.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

 • Tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài.
 • Nghiên cứu mạng neural nhân tạo.
 • Nghiên cứu đặc trưng, cách xây dựng và huấn luyện neural nhân tạo.
 • Nghiên cứu ứng dụng của mạng neural nhân tạo vào việc mã hóa văn bản .

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:

 • Nghiên cứu cách xây dựng chương trình mã hóa các loại văn bản , tài liệu dựa trên mạng nerual nhân tạo.
 • Ngôn ngữ sử dụng : C# trong bộ Visual studio 2015
 • Thử nghiệm trong nội bộ công ty Kiên Nhẫn
 • Đánh giá kết quả đạt được

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí thuyết

Mật mã học (Cryptography)

Mã hóa

Tổng quan về mạng nơron nhân tạo

Khái niệm về mạng nơron

Đặc trưng về mạng nơron

Phân loại mạng nơron nhân tạo

Xây dựng mạng nơron

Huấn luyện mạng nơron

Biểu diễn tri thức cho mạng nơron

Ứng dụng của mạng nơron

Tổng quan về giải thuật di truyền

Tìm hiểu về giải thuật di truyền

2.2 Ứng dụng mạng nơron trong bảo mật

Định nghĩa về Neural Cryptography

Các nghiên cứu Neural Cryptography

Một số ứng dụng của Neural Cryptography

Ứng dụng mạng Neural Cryptography vào mã hóa

2.3 Cài đặt chương trình thử nghiệm

Mục đích ứng dụng

Cài đặt và chạy thử nghiệm

Kết quả đạt được và hướng phát triển

3. Kết luận

Luận văn đã đạt đưuọc các kết quả:

 • Tìm hiểu chi tiết cơ sở lý thuyết liên quan đến mạng nơron, đặc trưng, cách xây dựng và huấn luyện mạng nơron.
 • Tìm hiểu chi tiết cơ sở dữ liệu liên quan đến giải thuật di truyền, các cơ chế mã hóa ứng dụng Giải thuật di truyền. Các khái niệm về Giải thuật di truyền, nhiễm sắc thể, các toán tử lai, ghép chéo, đột biến.
 • Tổng quan về Mật mã học, cơ chế mã hóa và giải mã.
 • Nghiên cứu ứng dụng Giải thuật di truyền, mạng nơron nhân tạo vào xây dựng khóa bí mật.
 • Xây dựng thành công thử nghiệm xây dựng khóa bí mật ứng dụng vào bảo mật thông tin tại công ty Kiên Nhẫn.

4. Tài liệu tham khảo

A.Singh and A. Nandal,“ Neural Cryptography for Secret Key Exchange and Encryption with AES”, Int. Journal of Advanced Research in CS and SE,Vol3(5) , pp 376-381, May 2013

A.Forouzan, “Cryptography and Network Security” , First Edition. McGrawHill, USA, 2007

Sudip Kumar Sahana and Prabhat Kumar Mahanti, “An Analysis of Email Encryption using NeuralCryptography”, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Vol. 2 Issue 1, January – 2015

E. Volna, M. Kotyrba, and V. Kocian, “Cryptography based onneural network” , ECMS, pp. 386-391 (2012)...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn trên ---

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM