Luận án TS: Nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

Luận án Nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ tổng quan các công trình liên quan đến nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ; xây dựng cơ sở lý luận về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ; khảo sát đánh giá thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ khi gặp khó khăn tâm lý và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ; đề xuất kiến nghị nhằm thoả mãn nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

Luận án TS: Nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu này. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị giúp các tổ chức chuyên môn đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cha mẹ có con bị tự kỉ.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Biểu hiện và mức độ nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi nội dung nghiên cứu: Luận án tập trung làm rõ các biểu hiện và mức độ về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ bao gồm: nhu cầu về nội dung tham vấn tâm lý và nhu cầu về hình thức tham vấn tâm lý, đồng thời nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu này. Trong mẫu nghiên cứu, người mẹ là người chủ yếu chăm sóc trẻ tự kỉ tại gia đình, vì vậy, việc tiếp cận trong nghiên cứu chủ yếu là tiếp cận từ người mẹ.
 • Địa bàn nghiên cứu: Luận án khảo sát tại 03 địa bàn: Khoa Tâm bệnh học – Bệnh viện Nhi trung ương, Trung tâm Từng bước nhỏ - Thành phố Hải Phòng và Trung tâm can thiệp Tâm An - Thành phố Hà Nội.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu văn bản

Phương pháp chuyên gia

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp quan sát

Phương pháp tham vấn tâm lý

Phương pháp nghiên cứu trường hợp (Case study)

Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học phiên bản SPSS 23.0

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Những nghiên cứu về cha mẹ có con bị tự kỉ

 • Những nghiên cứu nước ngoài
 • Những nghiên cứu ở Việt Nam

Những nghiên cứu về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

 • Nghiên cứu nước ngoài
 • Nghiên cứu trong nước

Những nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

 • Nghiên cứu nước ngoài
 • Nghiên cứu trong nước

2.2 Cơ sở lí luận

Nhu cầu tham vấn tâm lý

 • Nhu cầu
 • Tham vấn tâm lý
 • Nhu cầu tham vấn tâm lý

Trẻ tự kỉ và khó khăn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

 • Trẻ tự kỉ
 • Khó khăn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

Nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

 • Khái niệm về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ
 • Đặc điểm nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

Biểu hiện về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

 • Nhu cầu về nội dung tham vấn tâm lý
 • Nhu cầu về hình thức tham vấn tâm lý

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

 • Nhận thức của cha mẹ có con bị tự kỉ về tham vấn tâm lý
 • Các giá trị văn hoá xã hội
 • Mức độ hỗ trợ xã hội

2.3 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu

 • Địa bàn và khách thể nghiên cứu
 • Các giai đoạn nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu văn bản
 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
 • Phương pháp tham vấn tâm lý
 • Phương pháp chuyên gia
 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp nghiên cứu trường hợp (Case study)
 • Phương pháp xử lý số liệu

2.4 Kết quả nghiên cứu thực tiễn

Đánh giá chung về thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

 • Thực trạng khó khăn tâm lý và phương thức giải quyết khó khăn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ
 • Thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

Thực trạng từng mặt biểu hiện nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

 • Thực trạng nhu cầu về nội dung tham vấn của cha mẹ có con bị tự kỉ

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ

 • Tương quan giữa nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ với các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ
 • Dự báo mức độ nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ khi các yếu tố ảnh hưởng thay đổi

Phân tích trường hợp minh hoạ

3. Kết luận 

Nhu cầu tham vấn tâm lý là đòi hỏi được trợ giúp tâm lý của thân chủ khi gặp khó khăn tâm lý, thân chủ cần chia sẻ với nhà tham vấn để được trợ giúp, từ đó thân chủ nhận thức được chính xác vấn đề, khai thác được tiềm năng của bản thân nhằm tìm kiếm và giải quyết khó khăn của mình một cách hiệu quả. Nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ được thể hiện thông qua hai biểu hiện chính là nhu cầu về nội dung và nhu cầu về hình thức tham vấn tâm lý. Luận án chỉ ra được 3 mức độ nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ bao gồm: mức thấp, mức tương đối, mức cao. Ngoài ra, luận án chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ, cụ thể là nhận thức của cha mẹ có con bị tự kỉ về tham vấn tâm lý, mức độ hỗ trợ xã hội và các giá trị văn hoá xã hội.

4. Tài liệu tham khảo

A.G.Kovaliov. (1976). Tâm lý học cá nhân, NXB giáo dục, Hà Nội

A.G.Leonchiev. (1998). Hoạt động – ý thức – nhân cách, NXB giáo dục, Hà Nội

Autism Speaker (2018), 100 ngày.

Nguyễn Phúc Ân (2002), Tâm lý học lãnh đạo quản lý, NXB Trẻ, Hà Nội

Phạm Thanh Bình (2012), “Nhận thức của cán bộ tâm lý học đường về cơ chế phòng vệ ở thân chủ trong tiến trình tham vấn”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học trong bối cảnh hội nhập quốc tế” , Hà Nội...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM