Luận văn: Phân tích tình hình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Khóa luận này gồm 3 chương chính : Tổng quan về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, Phân tích tình hình đào tạo bồi dưỡng NNL tại Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo tại Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh.

Luận văn: Phân tích tình hình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

 1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài 

Nguồn nhân lực là yếu tố cấu thành quan trọng nhất của lực lượng sản xuất xã hội, quyết định sức mạnh của mỗi quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng đó nên công ty CP KLM Nghệ Tĩnh đã rất quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng NNL, coi đây là mục tiêu chiến lược để công ty không ngừng phát triển và khẳng định vị trí trên thị trường. Do vậy, làm thế nào để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đào tạo bồi dưỡng NNL trong Công ty nhằm nâng cao trình độ cho người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, đáp ứng kịp với sự thay đổi của thị trường

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa, bổ sung những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Tổng hợp và phân tích tình hình công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Rút ra những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty

1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là công tác đào tạọ bồi dưỡng nhân viên của công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành tại công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, Nghệ An

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện thông qua nghiên cứu định tính và định lượng. Sử dụng các phương pháp thu thập số liệu sơ cấp, số liệu thứ cấp, phương pháp phân tích thông kê

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Một số khái niệm

Cơ sở thực tiễn

2.2 Phân tích tình hình đào tạo bồi dưỡng NNL tại Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh

Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Thực trạng nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Kim Loại màu Nghệ Tĩnh

Phân tích tình hình đào tạo bồi dưỡng NNL tại Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh

2.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo tại Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh

Định hướng mục tiêu, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty

Phương hướng đào tạo bồi dưỡng NNL của Công ty CP KLM Nghệ Tĩnh

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng NNL tại Công ty CP KLM Nghệ Tĩnh

3. Kết luận và kiến nghị

3.1 Kết luận

Nguồn nhân lực luôn có vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của mỗi tổ chức kinh tế nói riêng. Giáo dục đào tạo và phát triển năng lực người lao động có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Trên cơ sở những phân tích về tình hình ĐTBD nguồn nhân lực của Công ty, đề tài đã đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng NNL tại CP KLM Nghệ Tĩnh trong thời gian tới

3.2 Kiến nghị

Đối với chính quyền cơ sở

Đối với Tổng công ty khoáng sản Việt Nam

Đối với Công ty CP KLM Nghệ Tĩnh

4. Tài liệu tham khảo

Th.S Bùi Văn Chiêm (Đại học Kinh tế Huế) (2013) Quản trị nhân lực.

PGS.TS Trần Xuân Cầu và PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008) Kinh tế nguồn nhân lực, Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Văn Điềm và Nguyễn Ngọc Quân (2004) Quản trị nguồn nhân lực, Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

Th.S Hoàng Thị Diệu Thúy (Đại học Kinh tế Huế) Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

--Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Quản trị nguồn nhân lực trên--

Ngày:27/07/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM