NCKH: Phương pháp tính tổn hao ứng suất trước do từ biến và co ngót của bê tông

NCKH Phương pháp tính tổn hao ứng suất trước do từ biến và co ngót của bê tông nghiên cứu cả về lý thuyết và thực nghiệm về từ biến và co ngót của bê tông trong điều kiện Việt Nam để lựa chọn áp dụng phương pháp tính toán phù hợp, cho kết quả tin cậy trong tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép có kể đến ảnh hưởng của từ biến và co ngót

NCKH: Phương pháp tính tổn hao ứng suất trước do từ biến và co ngót của bê tông

1. Mở đầu

Việc tính toán tổn hao ứng suất trước do từ biến và co ngót của bê tông là rất quan trọng khi thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước. Tuy nhiên, bài toán tính toán chính xác các tổn hao này là bài toán phức tạp. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCXDVN 356-2005 được biên soạn dựa theo tiêu chuẩn Liên bang Nga đã đưa ra cách tính toán tổn hao ứng suất trước không sử dụng trực tiếp các thông số từ biến và co ngót của bê tông. Trong tiêu chuẩn, việc tính toán tổn hao ứng suất trước do từ biến và co ngót của bê tông được kể đến qua một số hệ số thể hiện sự tăng biến dạng của bê tông dưới tác động của tải trọng dài hạn.

2. Nội dung

2.1 Đặc trưng độ bền và biến dạng của bê tông

Trong tính toán sử dụng cấp bê tông theo độ bền nén B và giá trị tiêu chuẩn độ bền lăng trụ Rbn đảm bảo xác suất 0.95 cho bê tông tuổi 28 ngày. Giá trị mô đun đàn hồi E t b( ), giá trị giới hạn độ từ biến CN ( ,28)  và biến dạng co ngót SN  xác định bằng công thức (1), (3), (4) hoặc bảng 1, được lấy làm giá trị trung bình có độ đảm bảo 0,5. Để tính toán ảnh hưởng của các yếu tố tải trọng và sử dụng bê tông khác với điều kiện chuẩn

2.2 Điều kiện cần thiết ban đầu cho tính toán

Phương pháp tính toán kết cấu bê tông và bê tông cốt thép có kể đến ảnh hưởng từ biến và co ngót của bê tông dựa trên quan hệ giữa ứng suất và biến dạng. Biến dạng toàn phần lấy bằng tổng biến dạng co ngót, biến dạng tức thời và biến dạng từ biến là các thành phần phụ thuộc lẫn nhau. Biến dạng tức thời gắn liền với ứng suất tác động tại thời điểm đặt tải trọng. Áp dụng nguyên lý cộng tác dụng để xác định biến dạng từ biến

3. Kết luận

Tính toán tổn hao ứng suất trước do từ biến và co ngót của bê tông theo hướng dẫn của tiêu chuẩn thiết kế và theo phương pháp trực tiếp sử dụng các thông số đặc trưng biến dạng của bê tông dẫn đến các kết quả khác nhau khá nhiều.

Có thể áp dụng phương pháp giới thiệu trong bài báo để tính toán tổn hao ứng suất trước do từ biến và co ngót của bê tông khi thiết kế các kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước có yêu cầu tính chính xác cao. Việc áp dụng phương pháp này rất thuận tiện vì nó đồng bộ với tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCXDVN 356:2005 hiện hành

4. Tài liệu tham khảo

HOÀNG QUANG NHU. Tính toán hệ thanh bê tông cốt thép có kể đến ảnh hưởng từ biến của bê tông. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật, trường Đại học Xây dựng, Hà Nội, 1998.

TCXDVN 356:2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế. NXB Xây dựng, Hà Nội, 2005.

ACI SP-227: Shrinkage and Creep of Concrete. Advancing concrete knowledge, Michigan, April, 2005.

Pекомендации по уЧёту ползучести и усадки бетона при Расчёт железобетонных конструкций. НИИЖБ, Москва Стройиздат 1988.

- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung NCKH kiến trúc- xây dựng trên-

Ngày:07/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM