Luận án TS: Quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam

Luận án Quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa và phát triển thêm một bước cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp.

Luận án TS: Quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Thời điểm bây giờ rất cần những công trình nghiên cứu để hệ thống lại và xây dựng cơ sở lý luận về bán hàng đa cấp nói chung, quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp trong bối cảnh hiện nay. Và trên cơ sở nền tảng đó, thì cần phải nghiên cứu, đánh giá thực trạng tình hình quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam, chỉ ra những thành công và hạn chế, cũng như những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong QLNN đối với hoạt động này trong thời gian qua, từ đó tạo cơ sở thực tiễn xác thực cho việc đưa ra những giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm quản lý tốt hơn bán hàng đa cấp ở Việt Nam Từ những yêu cầu cấp bách của thực tế và những lý do đã nêu, NCS chọn đề tài: “Quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam” cho Luận án tiến sĩ của mình.

1.2  Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa và phát triển thêm một bước cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực tiễn về quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp

Phạm vi nội dung nghiên cứu: Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp: đó là những phân tích về khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc của quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp; sau đó là đưa ra những nội dung; công cụ, phương pháp quản lý; những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý; những tiêu chí đánh giá quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp.

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Luận án đã làm rõ một số vấn đề lý luận về bán hàng đa cấp, phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp. Luận án tập trung vào các đặc điểm, vai trò, mục tiêu, nguyên tắc của quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp, 3 nội dung quản lý Nhà nước, 2 công cụ chính được Nhà nước sử dụng khi quản lý bán hàng đa cấp và xác định những tiêu chí đánh giá công tác quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp.

Các giải pháp có thể vận dụng trong quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp hiện nay ở Việt Nam và là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà đào tạo chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan, các nhà quản lý doanh nghiệp, người tham gia – nhà phân phối và người tiêu dùng sản phẩm trong bán hàng đa cấp

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến Luận án 

Một số lý thuyết có liên quan và phương pháp nghiên cứu

2.2  Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp

Tổng quan về  bán hàng đa cấp

Một số vấn đề  lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp 

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp

Kinh nghiệm quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở một số nước và bài học rút ra cho Việt Nam

2.3  Thực trạng quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam

Khái quát về bán hàng đa cấp ở Việt Nam

Thực trạng quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2018

Đánh giá chung về  thực trạng quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp

2.4  Giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam

Định hướng quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam

Quan điểm, mục tiêu và các yếu tố cần thiết để hoàn thiện quản lý Nhà Nước đối với bán hàng đa cấp thời gian tới 

Giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam thời gian tới

3. Kết luận

Luận án đã tập trung nghiên cứu vào các vấn đề cơ bản sau: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến Luận án để đưa ra một số kết luận và khoảng trống nghiên cứu cho đề tài luận án. Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp: khái niệm, mục tiêu, vai trò, nguyên tắc, phương pháp, công cụ; đưa ra 3 nội dung của quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp; thiết lập 5 nhóm tiêu chí đánh giá quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp; phân tích 2 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp. Từ những kinh nghiệm quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp của Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, NCS rút ra 4 bài học thực tiễn có thể xem xét áp dụng trong quản lý bán hàng đa cấp ở Viêt Nam. Đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2018 theo các nội dung quản lý và các tiêu chí đánh giá đã được thiết lập ở phần lý luận, theo các phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Vũ Tuấn Anh chủ biên (1994), Vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội

Mai Văn Bưu chủ biên (1997), Giáo trình quản lý Nhà nước về kinh tế, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội

Trương Đình Chiến (2012), Quản trị kênh phân phối, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân

Huỳnh Ngọc Chương (2016), Sự tham gia của người dân vào chính sách công dưới ảnh hưởng của mạng xã hội tại Việt Nam: Nghiên cứu từ tình huống điển hình, Tạp chí phát triển KH&CN, Tập 19, Số Q4 – 2016, trang 21 - 32

Nguyễn Cúc (2005), Tập bài giảng về Quản lý Nhà nước về kinh tế, Học viện Chính trị - Khu vực I Hà Nội, NXB Lao động – xã hội Hà Nội

4.2 Tiếng Anh

Doris Wood(2008), We’ve only just begun

Doris Wood(2008), Direct Sales/MLM Network Marketing dictionary

Garth Wyllie (2012), Direct Selling in Newzealand

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ kinh tế trên ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM