Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương

Luận văn Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương. 

Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Những yếu tố nêu trên đặt ra một yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện công tác quản lý thu thuế nói chung, hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng nói riêng. Đã có nhiều công trình cấp địa phương, trung ương nghiên cứu về vấn đề quản lý thu thuế, tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu cụ thể quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương.

1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Tóm lại, từ các công trình nghiên cứu tiêu biểu ở trên, có thể thấy một số vấn đề lý luận liên quan đến việc quản lý thuế nói chung và thuế giá trị gia tăng nói riêng đã được hệ thống đầy đủ và được vận dụng để đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp cụ thể hoàn thiện công tác thực hiện tại một số đơn vị. 

1.3 Mục đích nghiên cứu đề tài

Luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương. 

Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu nói trên, đề tài thực hiện được 3 nhiệm vụ nghiên cứu sau:

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân.
 • Phân tích thực trạng quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương. Từ đó, đánh giá thành tựu đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân hạn chế;
 • Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương trong thời gian tới.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương

Phạm vi nghiên cứu:

 • Phạm vi không gian: Luận văn nghiên cứu quản lý thu thuế giá trị gia tăng trong phạm vi địa bàn thành phố Hải Dương
 • Phạm vi thời gian: Luận văn phân tích thực trạng trong 3 năm gần đây
 • Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý Nhà nước đối với hoạt động thu thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp tư nhân dưới sự quản lý của Chi cục Thuế thành phố Hải Dương, nên trong bài viết, tác giả nghiên cứu trong phạm vi giới hạn chủ thể quản lý là Chi cục Thuế thành phố Hải Dương.

1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài 

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu nói trên, luận văn dựa trên phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích dữ liệu, nghiên cứu thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp.

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Về khoa học: Đề tài đã góp phần hệ thống quản lý thu thuế giá trị gia tăng, vai trò, đặc điểm của thuế giá trị gia tăng

Về thực tiễn: Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo có giá trị cho công tác đào tạo của các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế và quản trị kinh doanh.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về thuế giá trị gia tăng và quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân

 • Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân
 • Vai trò của thuế giá trị gia tăng
 • Những vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân
 • Cơ sở thực tiễn về quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân 

2.2 Thực trạng quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương

 • Đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Dương
 • Thực trạng quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương giai đoạn 2013 – 2015 
 • Đánh giá chung thực trạng quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương 

2.3 Một số giải pháp về quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương

 • Phương hướng và mục tiêu về quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân trong thời gian tới trên địa bàn thành phố Hải Dương đến năm 2020 
 • Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tƣ nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương đến năm 2020
 • Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương

3. Kết luận

Quản lý thu thuế giá trị gia tăng là vấn đề lớn, rất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả luận văn không có tham vọng trình bày toàn bộ vấn đề mà chỉ tập trung phân tích, luận giải để đưa ra những quan điểm cơ bản, những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng là doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Dương trong điều kiện hiện nay.

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Tài Chính (2012), Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng.

Dương Đăng Chinh – Phạm Văn Khoan (2009), Quản lý tài chính công, Nxb Tài chính.

Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thị Liên (2007), Giáo trình thuế, Nxb Tài Chính, Hà Nội. 

Học viện Tài chính (2011), Giáo trình thuế, nhà xuất bản Tài Chính

Quốc hội nước CHXHCNVN (2006), Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:18/07/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM