Luận văn ThS: Sự hài lòng của học sinh trung học cơ sở với cha mẹ

Luận văn Sự hài lòng của học sinh trung học cơ sở với cha mẹ hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản để từ đó đưa ra khái niệm và các biểu hiện sự hài lòng của học sinh lứa tuổi THCS với cha mẹ; nghiên cứu thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh THCS với cha mẹ; đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của học sinh THCS trong mối quan hệ với cha mẹ.

Luận văn ThS: Sự hài lòng của học sinh trung học cơ sở với cha mẹ

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu thực trạng các biểu về sự hài lòng của học sinh THCS với cha mẹ, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh THCS với cha mẹ. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của học sinh THCS trong mối quan hệ với cha mẹ.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Biểu hiện sự hài lòng của học sinh trung học cơ sở với cha mẹ.

Phạm vi nghiên cứu

 • Giới hạn về nội dung nghiên cứu: tập trung nghiên cứu biểu hiện sự hài lòng của học sinh THCS với sự quan tâm của cha mẹ đối với hoạt động học tập, giao lưu bạn bè và các sinh hoạt trong gia đình của con.
 • Giới hạn về địa bàn nghiên cứu: Trường THCS Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và trường THCS Trần Hưng Đạo thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Giới hạn về khách thể nghiên cứu: 315 em học sinh tại trường THCS Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và trường THCS Trần Hưng Đạo thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu, văn bản

Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp thống kê toán học

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Khái niệm

 • Sự hài lòng
 • Học sinh trung học cơ sở

Một số đặc điểm tâm sinh lý của học sinh trung học cơ sở

 • Đặc điểm về giải phẫu sinh lý
 • Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
 • Đặc điểm giao tiếp của học sinh THCS
 • Sự hình thành ý thức và tự ý thức của học sinh THCS
 • Sự hình thành tình cảm ở học sinh THCS

Mối quan giữa cha mẹ với con lứa tuổi học sinh THCS

Sự hài lòng của học sinh THCS với cha mẹ 

 • Biểu hiện sự hài lòng của học sinh THCS với cha mẹ ở khía cạnh nhận thức
 • Biểu hiện sự hài lòng của học sinh THCS với cha mẹ ở khía cạnh cảm xúc
 • Biểu hiện sự hài lòng của học sinh THCS với cha mẹ ở khía cạnh hành vi

Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh THCS với cha mẹ

 • Những yếu tố thuộc về cha mẹ
 • Những yếu tố thuộc về con ở lứa tuổi học sinh THCS

2.2 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Khách thể và địa bàn nghiên cứu

 • Vài nét về khách thể nghiên cứu
 • Vài nét về địa bàn nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu

 • Tổ chức nghiên cứu lý luận
 • Tổ chức nghiên cứu thực trạng

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu lý luận
 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp xử lý thông tin

2.3 Kết quả nghiên cứu thực tiễn

Đánh giá chung về thực trạng hài lòng của học sinh trung học cơ sở với cha mẹ 

Thực trạng sự hài lòng của học sinh trung học cơ sở với cha mẹ

 • Sự hài lòng của học sinh trung học cơ sở với cha mẹ trong hoạt động học tập
 • Sự hài lòng của học sinh trung học cơ sở với cha mẹ trong hoạt động giao lưu với bạn bè
 • Sự hài lòng của học sinh trung học cơ sở với cha mẹ trong hoạt động sinh hoạt ở gia đình

Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh trung học cơ sở với cha mẹ

 • Những yếu tố thuộc về cha mẹ
 • Những yếu tố thuộc về phía con

3. Kết luận 

Lứa tuổi học sinh THCS là lứa tuổi có nhiều sự biến động thay đổi về đặc điểm tâm sinh lý. Chính sự thay đổi này ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa cha mẹ với con. Kiểu quan hệ của cha mẹ với trẻ em trước đây (kiểu quan hệ cha mẹ - trẻ nhỏ) không còn thích hơp với lứa tuổi này. Các em mong muốn cải tổ lại mối quan hệ với cha mẹ theo chiều hướng hạn chế quyền hạn của người lớn, mở rộng quyền hạn của mình. Trẻ muốn được cha mẹ tôn trọng, tin tưởng và mở rộng tính độc lập của các em. Sự hài lòng là những phản ứng của con người được biểu hiện qua những đánh giá tích cực, cảm xúc dương tính và hành vi ủng hộ với những tác động của khách quan đến các lĩnh vực trong cuộc sống của họ. Sự hài lòng của học sinh THCS với cha mẹ là những phản ứng của các em được biểu hiện qua những nhận thức và đánh giá tích cực, những xúc cảm dương tính, và hành vi đồng tình, ủng hộ với sự quan tâm của cha mẹ đối với con trong các hoạt động cơ bản bao gồm hoạt động học tập, giao lưu bạn bè và sinh hoạt ở gia đình.

4. Tài liệu tham khảo

A.A.Beclich (2000), Văn hóa học. Những lý thuyết nhân học văn hóa, Người dịch: Đỗ Thúy Lai, Hoàng Vinh, Huyền Giang, NXB Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Trần Thị Vân Anh, Hà Thị Minh Khương (2009), Quan hệ cha mẹ với con ở tuổi vị thành niên, Tạp chí Gia đình và giới, số 6, tr.16 – 29.

Nguyễn Hà Đông (2015), Sự hài lòng với hôn nhân và các yếu tố tác động, Tạp chí nghiên cứu gia đình và giới, số 4, tr3 - 14.

Trương Thị Khánh Hà (2015), Thích ứng thang đo hạnh phúc chủ quan cho vị thành niên, Tạp chí Tâm lý học, số 5....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM