Mẫu C13-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động là biểu mẫu được lập ra nhằm thông báo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đến cho người lao động được biết. Dưới đây là Mẫu Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động (Mẫu C13-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu C13-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động

1. Mục đích lập thông báo

Để thông báo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động được biết.

2. Trách nhiệm lập thông báo

Đơn vị lập: cơ quan BHXH in gửi đơn vị hoặc cung cấp trên cổng thông tin điện tử.

3. Thời gian lập thông báo

Thời gian lập: hằng năm.

Căn cứ lập: danh sách tham gia và kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của năm trước.

4. Phương pháp lập thông báo

Cột A: ghi số thứ tự của người tham gia.

Cột B: ghi họ và tên của người tham gia.

Cột C: ghi mã số BHXH của người tham gia.

Cột D: ghi ngày tháng năm sinh của người tham gia.

Cột 1: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ hoặc chức danh nghề, công việc của người tham gia.

Cột 2: ghi mức tiền lương chính làm căn cứ đóng:

- Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số. (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).

- Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.

Đối với người lao động có tiền lương ghi trong cột 2 Mẫu D02-TS cao hơn 20 lần lương cơ sở thì ghi làm 2 dòng như sau:

+ Dòng thứ nhất ghi tiền lương chính đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN (cột 6, 7 bỏ trống);

+ Dòng thứ hai ghi tiền lương chính đóng BHTN (nếu tiền lương cao hơn 20 lần lương tối thiểu vùng thì cột 6, 7 để trống.)

Ví dụ 1: tại thời điểm lương cơ sở là 1.150.000 đồng, lương tối thiểu vùng là 3.000.000 đồng. Tiền lương ghi tại cột 2 Mẫu D02-TS là 120.000.000 đồng thì ghi như sau:

+ Dòng thứ nhất ghi tiền lương chính đóng BHXH, BHYT 23.000.000 đồng, cột 6, 7 để trống;

+ Dòng thứ 2 ghi tiền lương chính đóng BHTN là 60.000.000 đồng, cột 6, 7 để trống.

Ví dụ 2: mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng ghi ở ví dụ 1. Tiền lương ghi tại cột 2 Mẫu D02-TS là 28.000.000 đồng, cột 6 ghi 15.000.000 đồng thì ghi như sau:

+ Dòng thứ nhất ghi tiền lương chính đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN là 23.000.000 đồng, cột 6, 7 để trống;

+ Dòng thứ 2 ghi tiền lương chính đóng BHTN là 28.000.000 đồng, cột 6 ghi 15.000.000 đồng, 7 để trống.

Cột 3, 4, 5, 6, 7: ghi tiền đóng từng loại phụ cấp: chức vụ, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề, khác, phụ cấp lương, các khoản bổ sung (nếu có).

Cột 8, 9: cột "đóng từ tháng", "đã đóng đến tháng": ghi thời gian đơn vị đã đóng từ tháng, đến tháng cho người lao động (của khoảng thời gian không thay đổi một trong những yếu tố như: cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, đơn vị làm việc, địa điểm đơn vị đóng, mức tiền lương, tiền công và các loại phụ cấp làm căn cứ đóng BHXH. Khi có thay đổi một trong những yếu tố này thì ghi ở dòng tiếp theo tương ứng với khoảng thời gian thay đổi).

Cột 10: Ghi chú.

5. Mẫu Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động (Mẫu C13-TS)

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động (Mẫu C13-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động (Mẫu C13-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM